Cysylltiad Gogledd Cymru

Ffurflen Cofrestru a Sylwadau Perthnasol


* Gwybodaeth anghenrheidiol
Cysylltiad Gogledd Cymru
Cyfeirnod yr Arolygiaeth Gynllunio: EN020015

Ynglŷn â’r ffurflen hon

Yn y ffurflen hon, mae gan y geiriau mewn llythrennau italig ystyr benodol ym mhroses Deddf Cynllunio 2008, sydd wedi’u hesbonio yn y Rhestr termau atodedig.

Trwy lenwi’r ffurflen hon, rydych yn cofrestru i ddod yn Barti â Buddiant i gymryd rhan yn yr Archwiliad o’r cais uchod ar gyfer caniatâd datblygu, a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio (ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol). Gallwch ddod yn Barti â Buddiant os byddwch yn gwneud Sylwadau Perthnasol; fodd bynnag, bydd eich Sylwadau ond yn berthnasol os byddwch yn eu gwneud yn brydlon ac yn ateb yr holl feysydd gorfodol ar y ffurflen hon. Am ragor o wybodaeth, darllenwch Nodyn Cyngor 8.2: Sut i gofrestru i gymryd rhan mewn Archwiliad.

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn derbyn cofrestriadau trwy gyfrwng y Gymraeg. Gallwch naill ai gyflwyno eich atebion yn Gymraeg ar y ffurflen isod neu, fel arall, gallwch archebu copi papur o’r ffurflen wedi’i chyfieithu gan ein Desg gymorth.

Wrth lenwi’r ffurflen hon, dylech gyfeirio at y nodiadau cyfatebol ar gyfer pob adran.

Diogelu data

Bydd y manylion sy’n cael eu cyhoeddi ar ein gwefan wedi’u cyfyngu i’ch enw a thestun eich Sylwadau. Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd sy’n esbonio sut byddwn yn cadw ac yn defnyddio eich data.

 1. Amdanoch chi ac unrhyw un rydych yn ei gynrychioli

  *Dewiswch yr opsiwn sy’n disgrifio orau pam rydych chi’n llenwi’r ffurflen hon a rhowch y cyfeiriad perthnasol. Dim ond un unigolyn neu sefydliad sy’n gallu dod yn barti â buddiant fesul ffurflen. Mae angen i bob Parti â Buddiant gofrestru ar ei ffurflen ei hun.

  Manylion Personol
  Cyfeiriad
  Manylion sefydliad
  Cyfeiriad
  Manylion cysylltu yr unigolyn neu sefydliad rydych yn ei gynrychioli
  Cyfeiriad
  Manylion cysylltu asiant neu gynrychiolydd (Bydd y manylion hyn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gohebiaeth)
  Cyfeiriad
  Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn ceisio cyfathrebu â phobl drwy’r e-bost, lle bynnag y bo hynny’n bosibl, oherwydd bod cyfathrebu electronig yn well i’r amgylchedd ac yn fwy cost effeithiol i’r Arolygiaeth Gynllunio fel asiantaeth y llywodraeth, o ystyried nifer ac amlder y llythyron y mae angen iddi eu hanfon at Bartïon â Buddiant yn ystod Archwiliad. Felly, os rhowch gyfeiriad e-bost, byddwn yn defnyddio hwnnw. Gallwch newid eich meddwl yn ddiweddarach, cyn belled ag y byddwch yn rhoi saith niwrnod o rybudd i ni, naill ai’n ysgrifenedig neu drwy’r e-bost.
 2. Eich sylwadau


  Mae proses Deddf Cynllunio 2008 yn broses archwilio ysgrifenedig, yn bennaf, ac os byddwch yn cofrestru’n Barti â Buddiant, byddwch yn cael cyfle i wneud Sylwadau Ysgrifenedig ar y cais pan fydd yr Archwiliad yn dechrau.

  Ar y ffurflen hon, rhaid i’ch Sylwadau gynnwys amlinelliad o’r prif sylwadau rydych yn bwriadu eu gwneud mewn perthynas â’r cais. Ni fydd gennych hawl i wneud sylwadau’n ddiweddarach heb roi amlinelliad o’r pwyntiau rydych yn bwriadu eu cyflwyno yn ystod y cam hwn.

  Sylwchna ddylai eich Sylwadau gynnwys unrhyw ddeunydd:

  • blinderus neu ddisylwedd;
  • sy’n ymwneud ag iawndal ar gyfer caffael tir yn orfodol neu unrhyw Fuddiant mewn tir neu hawl drosto; neu
  • yn ymwneud â theilyngdod polisi sydd wedi’i amlinellu mewn Datganiad Polisi Cenedlaethol.

  Bydd y wybodaeth rydych yn ei chynnwys yn yr adran ‘Eich Sylwadau’ ar y ffurflen hon yn cael ei defnyddio gan yr Awdurdod Archwilio i gynnal ei Asesiad Cyntaf o'r Prif Faterion ac i benderfynu ar y ffordd orau i archwilio’r cais.

  Yma, mae’n rhaid i chi amlinellu’r prif bwyntiau rydych yn bwriadu eu gwneud mewn perthynas â’r cais. Bydd peidio â darparu’r wybodaeth hon yn golygu na fyddwn yn gallu eich cofrestru’n Barti â Buddiant. Dylech geisio cadw’r adran hon i ddim mwy na 500 gair.

 3. Mae angen y 'captcha' (isod) i sicrhau cyflwyniadau dilys ac unigol. Os nad yw’r captcha yn ymddangos isod, cliciwch

  Er mwyn llenwi’r ffurflen hon, rhaid i chi ei gwirio i sicrhau eich bod wedi mewnbynnu’r holl wybodaeth yn gywir cyn y gellir ei hanfon at yr Arolygiaeth Gynllunio. Cliciwch y botwm canlynol i wirio ac anfon y ffurflen.
  Pan fydd eich ffurflen wedi’i hanfon, byddwch yn cael neges e-bost i gadarnhau hynny. Os na fyddwch yn cael neges e-bost, edrychwch yn eich ffolder Post Sothach/Sbam neu cysylltwch â’r Arolygiaeth Gynllunio gan roi eich enw, eich cod post ac enw’r prosiect.