Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Diffinnir y cyfnod ar gyfer her gyfreithiol yn a118 Deddf Cynllunio 2008. Ceir rhagor o wybodaeth am herio cyfreithiol yn y llythyr a anfonir at bob Parti â Buddiant ynghyd â phenderfyniad a datganiad o resymau’r Ysgrifennydd Gwladol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses, anfonwch neges e-bost at yr Arolygiaeth Gynllunio:[email protected] neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0303 444 5000.

Llinell amser (10 Eitemau)

Mae’r dogfennau archwiliad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn wedi’u harchifo ac nid ydynt ar gael ar y wefan hon mwyach. Gellir gweld penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol a Gorchymyn Caniatâd Datblygu ar y tab Dogfennau.

I ddarganfod ble i weld y Dogfennau Ardystiedig, cyfeiriwch at y manylion cyswllt a nodir yn Nodyn Esboniadol y Gorchymyn Caniatâd Datblygu.

22/05/2020
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
12/09/2014
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
12/06/2014
  • Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
  • Yr archwiliad yn dechrau
12/09/2013
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
24/07/2013
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
12/06/2013
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
01/05/2013
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
23/04/2013
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
28/03/2013