Brechfa Forest Connection

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Diffinnir y cyfnod ar gyfer her gyfreithiol yn a118 Deddf Cynllunio 2008. Ceir rhagor o wybodaeth am herio cyfreithiol yn y llythyr a anfonir at bob Parti â Buddiant ynghyd â phenderfyniad a datganiad o resymau’r Ysgrifennydd Gwladol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses, anfonwch neges e-bost at yr Arolygiaeth Gynllunio:[email protected] neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0303 444 5000.

Llinell amser (12 Eitemau)

Mae’r dogfennau archwiliad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn wedi’u harchifo ac nid ydynt ar gael ar y wefan hon mwyach. Gellir gweld penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol a Gorchymyn Caniatâd Datblygu penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol a Gorchymyn Caniatâd Datblygu ar y tab Dogfennau.

I ddarganfod ble i weld y Dogfennau Ardystiedig, cyfeiriwch at y manylion cyswllt a nodir yn Nodyn Esboniadol y Gorchymyn Caniatâd Datblygu.

02/06/2023
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
06/10/2016
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
06/07/2016
Yr archwiliad yn dod i ben

06/04/2016
Yr archwiliad yn dechrau
07/10/2015
Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
06/10/2015
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
24/08/2015
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
07/08/2015
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
01/07/2015
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
24/06/2015
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
29/05/2015