Ffioedd gwneud cais

Codir tâl ar ymgeiswyr ar gyfer:

 • Awdurdodi yn unol ag adrannau 52 a 53, yn cael gwybodaeth am fuddiannau yn y tir a hawliau mynediad.
 • Costau lleoliadau lle nad yw’r datblygwr yn darparu lleoliad ar gyfer gwrandawiad.
 • Ffi ynghyd â’r cais.
 • Ffi mewn perthynas â’r cais cychwynnol.
 • Tâl cychwynnol mewn perthynas ag ymdrin â chais.
 • Tâl terfynol mewn perthynas ag ymdrin â chais.

Ffioedd

Mae’r tabl isod yn dangos y ffioedd sy’n daladwy o 1 Ebrill 2019 ar gyfer ceisiadau presennol a newydd. Gellir weld Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Ffioedd) 2010 a diwygiadau dilynol yn legislation.gov.uk.

DisgrifiadFfi
Ffioedd mewn perthynas â cheisiadau am awdurdodiad o dan adrannau 52 a 53
Cais am awdurdodiad o dan adran 52(2) (gwybodaeth am fuddiannau mewn tir).£1,582
Cais am awdurdodiad o dan adran 53(1) (hawliau mynediad).£1,582
Ffi mewn perthynas â chostau lleoliad
Os nad yw’r Ymgeisydd yn darparu lleoliad ar gyfer cynnal gwrandawiad, gallai’r Arolygiaeth Gynllunio godi ffi mewn perthynas â’r costau rhesymol y mae’n eu hwynebu mewn perthynas â’r gwrandawiad hwnnw, neu lle mae’r gwrandawiad wedi’i drefnu ond nad yw’n digwydd, y costau sy’n rhesymol mewn perthynas â’r trefniadau hynny.Hysbysir yr Ymgeisydd am swm y ffi
Ffi i gyd-fynd â’r cais
Rhaid i’r Arolygiaeth Gynllunio godi ffi ar yr Ymgeisydd mewn perthynas â’r penderfyniad gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan adran 55 (Derbyn ceisiadau) p’un ai y dylid derbyn y cais ai peidio. Rhaid cyflwyno’r ffi gyda’r cais.£7,106
Ffi Cyn ArchwilioYn dilyn penderfyniad o dan adran 61 (Dewis Cychwynnol o Banel neu Arolygydd unigol) rhaid i’r Arolygiaeth Gynllunio roi gwybod i’r Ymgeisydd yn ysgrifenedig am y ffi Cyn Archwilio. Mae’r ffioedd Cyn Archwilio fel a ganlyn: -
 • Arolygydd Unigol
 • Panel o ddau Arolygydd
 • Panel o dri Arolygydd
 • Panel o fwy na thri Arolygydd
 • £20,567
 • £34,015
 • £47,462
 • £68,029
*Taliad cychwynnol mewn perthynas â thrin caisMae’r ffi’n dibynnu ar y nifer o ddyddiau yr amcangyfrifir y bydd yn ofynnol ar gyfer archwilio’r cais a’r nifer o Arolygwyr a fydd yn trin y cais.

 • Lle caiff archwiliad ei drin gan Arolygydd unigol


 • Lle caiff archwiliad ei drin gan Banel o ddau Arolygydd
 • Lle caiff archwiliad ei drin gan Banel o dri Arolygydd

 • Lle caiff archwiliad ei drin gan Banel o fwy na thri Arolygydd
 • £973 y diwrnod perthnasol a amcangyfrifir

 • £1,547 y diwrnod perthnasol a amcangyfrifir


 • £2,120 y diwrnod perthnasol a amcangyfrifir


 • £3,228 y diwrnod perthnasol a amcangyfrifir
Taliad terfynol mewn perthynas â thrin cais
Yn dilyn hysbysiad o gwblhau’r cam Archwilio o dan adran 99.
Mae’r taliad terfynol yn dibynnu ar y nifer o ddyddiau fu eu hangen mewn gwirionedd ar gyfer yr archwiliad:-

 • Lle archwiliwyd y cais gan Arolygydd unigol


 • Lle archwiliwyd y cais gan Banel o ddau Arolygydd


 • Lle archwiliwyd y cais gan Banel o dri Arolygydd


 • Lle archwiliwyd y cais gan Banel o fwy na thri Arolygydd
 • £1,946 y diwrnod perthnasol*


 • £3,094 y diwrnod perthnasol*

 • £4,240 y diwrnod perthnasol*

 • £6,455 y diwrnod perthnasol*

*Wedi tynnu’r tâl cychwynnol

Mae manylion am y ffioedd ar gyfer ceisiadau a gyflwynwyd cyn 1 Ebrill 2019 ar gael ar ein tudalen ffioedd archifol.