Preifatrwydd

Cyflwyniad

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn esbonio’r math o wybodaeth bersonol y caiff yr Arolygiaeth Gynllunio ei gasglu amdanoch pan fyddwch yn rhyngweithio â ni trwy broses Deddf Cynllunio 2008, yr hyn rydym yn ei wneud â’ch gwybodaeth bersonol a pham rydym yn cyhoeddi eich gwybodaeth bersonol ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol. Mae hefyd yn esbonio pa hawliau sydd gennych a sut y byddwn yn gwarchod eich data a’i gadw’n ddiogel.

Pwy ydym ni?

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn asiantaeth weithredol, a noddir gan y Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol (MHCLG) a Llywodraeth Cymru. Gwerthoedd sylfaenol yr Arolygiaeth Gynllunio yw ein hymrwymiad i fod yn agored, yn dryloyw ac yn ddiduedd wrth gynnal ein busnes, ac rydym wedi ymrwymo i gymryd camau rhagweithiol i gyhoeddi’r wybodaeth a ddelir gennym os yw’n gyfreithlon gwneud hynny.

Mae gennym ddyletswyddau a chyfrifoldebau o dan Ddeddf Cynllunio 2008 a’i rheolau a’i rheoliadau gweithdrefnol mewn perthynas â Phrosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol (NSIPs).

MHCLG yw’r ‘Rheolwr Data’ ar gyfer y data personol a ddaliwn sy’n ymwneud ag achosion NSIP yn Lloegr.

Llywodraeth Cymru yw’r ‘Rheolwr Data’ ar gyfer y data personol a ddaliwn sy’n ymwneud ag achosion NSIP yng Nghymru.

Beth yw’r sail gyfreithiol i’n defnydd o wybodaeth bersonol?

Mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio swyddogaethau a dyletswyddau statudol o dan Ddeddf Cynllunio 2008 a’i rheolau a’i rheoliadau gweithdrefnol sy’n golygu bod rhaid i ni sicrhau bod dogfennau penodol a gwybodaeth benodol, a allai gynnwys gwybodaeth bersonol, ar gael yn gyhoeddus. Rydym yn gwneud hyn trwy gyhoeddi dogfennau a gwybodaeth ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol.

Mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio a’i datgelu yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018.

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn cael, yn dal, yn defnyddio ac yn datgelu gwybodaeth bersonol o dan y sail gyfreithlon a fanylir yn:

 • Erthygl 6(1)(c) y GDPR, lle mae angen ei phrosesu i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y mae’r rheolwr yn ddarostyngedig iddi
 • Erthygl 6(1)(e) y GDPR, lle mae angen ei phrosesu i gyflawni tasg a wneir er budd y cyhoedd neu i arfer awdurdod swyddogol sydd wedi’i freinio yn y rheolwr
 • Erthygl 9(2)(g) y GDPR, lle mae angen prosesu categorïau arbennig o ddata personol am resymau sydd o fudd sylweddol i’r cyhoedd. Mae’r ‘data categori arbennig’ hwn yn cynnwys data personol sy’n datgelu tras hiliol neu ethnig, safbwyntiau gwleidyddol, credoau crefyddol neu athronyddol, neu aelodaeth ag undeb llafur, a phrosesu data genetig, data biometrig at ddiben adnabod bod dynol yn unigryw, data yn ymwneud ag iechyd neu ddata yn ymwneud â bywyd rhywiol neu gyfeiriadedd rhywiol bod dynol.

Cynllun Peilot y Porth Seilwaith Cenedlaethol

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn cynnal cynllun peilot byw ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol sy’n defnyddio mesurau diogelwch o safon y diwydiant i amgryptio data wrth iddo gael ei drosglwyddo a phan fydd yn llonydd.

Yn rhan o’r cynllun peilot, bydd Partïon â Buddiant yn gallu cyflwyno sylwadau ysgrifenedig trwy borth ar y we. Gall Partïon â Buddiant gymryd rhan yn y cynllun peilot byw hwn yn wirfoddol. Bydd arolygwyr a staff gwaith achos yr Arolygiaeth Gynllunio yn cymryd rhan hefyd.

Os nad yw Partïon â Buddiant yn dymuno defnyddio’r porth i gyflwyno sylwadau ysgrifenedig, gallant eu cyflwyno yn y ffordd draddodiadol trwy anfon neges e-bost at flwch post presennol y prosiect.

Arolygon

Mae’n briodol tynnu sylw at y ffaith bod rhaid i ni gynnal arolygon bodlonrwydd defnyddwyr i werthuso ein perfformiad a’n heffeithiolrwydd. Yn ôl Deddf Diogelu Data 2018, oherwydd bod yr Arolygiaeth Gynllunio yn asiantaeth y llywodraeth, caiff brosesu data personol fel y bo’r angen i gyflawni tasg a wneir er budd y cyhoedd, h.y. ymgynghoriad, yn effeithiol.

Survey Monkey yw’r prosesydd trydydd parti a ddefnyddiwn i gasglu gwybodaeth ar ein rhan. Mae unrhyw ddata a gesglir gan Survey Monkey yn cael ei storio ar weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Gallwch ddarllen eu polisi preifatrwydd yma.

Mae’r wybodaeth a gawn o’r arolygon yn cael ei defnyddio i’n helpu i wella ein gwasanaethau.

Pam rydym yn prosesu gwybodaeth bersonol?

Mae angen i ni brosesu eich gwybodaeth bersonol o dan sail gyfreithlon tasg gyhoeddus er mwyn i ni allu gweithredu’r broses gynllunio o dan Ddeddf Cynllunio 2008.

O ran prosesu cynrychiolaethau ysgrifenedig a dogfennau, y sail gyfreithlon yw bod prosesu’n angenrheidiol i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn ddarostyngedig iddi.
.
O ran prosesu recordiadau sain digidol, y sail gyfreithlon yw bod prosesu’n angenrheidiol i gyflawni tasg a wneir er budd y cyhoedd neu i arfer awdurdod swyddogol sydd wedi’i freinio yn yr Arolygiaeth Gynllunio.
.
Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn ystyried ei chyfrifoldeb o ddifrif, a chymerir gofal mawr i sicrhau bod eich data personol yn cael ei brosesu’n briodol.

Sut rydym yn casglu gwybodaeth?

Mae’r wybodaeth bersonol a ddefnyddiwn yn cael ei rhoi i ni gennych chi os byddwch yn cymryd rhan ym mhroses Deddf Cynllunio 2008.

Rydym hefyd yn defnyddio gwybodaeth bersonol a roddir i ni gan ymgeiswyr yn eu dogfennau cais.

Yn ogystal, gallai gwybodaeth bersonol gael ei rhoi gan ymgeiswyr a Phartïon eraill â Buddiant os ydynt yn cyfeirio atoch yn eu cynrychiolaethau.

Pa fath o wybodaeth rydym ni’n ei gasglu?

O dan broses Deddf Cynllunio 2008, mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn casglu gwybodaeth ar ffurf:

 • Gohebiaeth electronig a chopi caled
 • dogfennau cais
 • cyflwyniadau ysgrifenedig a wneir gan Bartïon â Buddiant ac eraill
 • recordiadau sain o ddigwyddiadau Archwilio, gan gynnwys
  • Cyfarfodydd Rhagarweiniol
  • Gwrandawiadau Llawr Agored
  • Gwrandawiadau Mater Penodol
  • Gwrandawiadau Caffael Gorfodo
 • nodiadau ysgrifenedig

Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys popeth

Y wybodaeth bersonol fydd eich enw a’ch manylion cyswllt yn ogystal ag unrhyw wybodaeth bersonol arall a roddwch yn eich gohebiaeth neu’ch cynrychiolaeth.
Weithiau, gallai eich gohebiaeth neu eich cynrychiolaeth gynnwys data categori arbennig hefyd; er enghraifft, pan fyddwch yn rhoi gwybodaeth am eich amgylchiadau personol ac yn dymuno i’r wybodaeth hon gael ei hystyried.

Rydym yn cymryd gofal i sicrhau nad ydym yn cyhoeddi data categori arbennig heb ystyried goblygiadau’r GDPR. Fodd bynnag, os byddwch yn rhoi data categori arbennig, gwnewch yn siŵr ei fod yn berthnasol i’r achos a’ch bod yn egluro bod eich cynrychiolaeth yn cynnwys data categori arbennig.

Gallai eich gwybodaeth bersonol gael ei dal ar system gyfrifiadurol, neu mewn cofnod llaw fel ffeil ffisegol.

Cwcis

Mae rhagor o wybodaeth am sut mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn defnyddio cwcis ar gael yma.

Sut mae’r wybodaeth a gasglwn yn cael ei defnyddio?

Mae’r wybodaeth a roddir i ni yn cael ei defnyddio i helpu i archwilio ceisiadau o dan broses Deddf Cynllunio 2008.

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn cynhyrchu cyngor ar gymryd rhan mewn archwiliadau sy’n cyfeirio at y rheolau a’r rheoliadau gweithdrefnol statudol sy’n berthnasol.

Yn unol â Rheol 21 Rheolau Cynllunio Seilwaith (Gweithdrefn Archwilio) 2010, mae’n rhaid i’r Arolygiaeth Gynllunio sicrhau bod yr holl Gynrychiolaethau Perthnasol, Cynrychiolaethau Ysgrifenedig a dogfennau eraill a gyflwynir mewn perthynas ag archwilio cais, ar gael i’r cyhoedd. O dan a39 Deddf Cynllunio 2008, mae hefyd yn ofynnol i ni sicrhau bod y dogfennau sy’n ffurfio pob cais am ganiatâd datblygu ar gael i’r cyhoedd. Yn y ddau achos, cyflawnir hyn trwy gyhoeddi’r dogfennau hyn ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol.

O dan adran 51 Deddf Cynllunio 2008, mae hefyd yn ofynnol i ni gyhoeddi unrhyw gyngor a roddwn ynghylch:

 • Gwneud cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu
 • gwneud cynrychiolaeth ynglŷn â chais am Orchymyn Caniatâd Datblygu.

Mae’r cyngor hwn, y mae’n rhaid iddo gynnwys enw’r sawl a ofynnodd am y cyngor, yn cael ei gofnodi ar y Gofrestr cyngor ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol.

Pan fyddwn yn cyhoeddi eich cynrychiolaeth, neu’r cyngor a roddwyd i chi, byddwn yn cyhoeddi eich enw a chynnwys eich cynrychiolaeth neu eich ymholiad yn unig.

Sylwer nad ydym yn derbyn cynrychiolaethau dienw na chyfrinachol.

Bydd yr Awdurdod Archwilio3 yn ystyried y wybodaeth a roddwyd ym mhob cynrychiolaeth wrth gynnal ei archwiliad ac wrth baratoi ei Adroddiad Argymhellion. Anfonir yr adroddiad hwn at yr Ysgrifennydd Gwladol, a fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ar geisiadau o dan Ddeddf Cynllunio 2008.

Y wybodaeth a gyhoeddwn ar-lein

Dogfennau

Mae Deddf Cynllunio 2008 a’r rheolau a’r rheoliadau gweithdrefnol statudol yn mynnu ein bod yn cyhoeddi dogfennau cais, Cynrychiolaethau Perthnasol, Cynrychiolaethau Ysgrifenedig a dogfennau eraill ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol. Bydd y cofnodion cyhoeddedig hyn yn cynnwys enw’r sawl a gyflwynodd y ddogfen.

Cyn cyhoeddi’r dogfennau uchod, rydym yn hepgor (neu’n ‘dileu’) rhai manylion personol, e.e. rhifau ffôn; cyfeiriadau; cyfeiriadau e-bost; llofnodion a gwybodaeth bersonol sensitif (data categori arbennig). Rydym hefyd yn hepgor unrhyw gynnwys y credwn y gallai fod yn enllibus.

Nid ydym yn hepgor unrhyw wybodaeth bersonol o ddogfennau a gynhyrchwyd gan ymgeiswyr lle y byddai hyn yn atal archwilio’r cais yn effeithiol, h.y. yn atal yr Arolygiaeth Gynllunio rhag cyflawni ei thasg. Er enghraifft, mae rhai dogfennau a gyhoeddir (e.e. y Llyfr Cyfeirio) yn cynnwys enwau a chyfeiriadau Partïon â Buddiant oherwydd y byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn effeithio ar dir neu hawliau’r Partïon â Buddiant hynny.

Rydym hefyd yn cyhoeddi Adroddiad Argymhelliad yr Awdurdod Archwilio a phenderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol, y gallai’r ddau gynnwys gwybodaeth bersonol.

Recordiadau sain digidol

Rydym hefyd yn cyhoeddi recordiadau sain digidol o Gyfarfodydd Rhagarweiniol ac unrhyw wrandawiadau a gynhelir yn ystod Archwiliad. Cyn cyhoeddi recordiadau sain digidol, rydym yn eu golygu i sicrhau nad yw’r canlynol yn ymddangos yn y cofnod cyhoeddus:

 • Gwybodaeth bersonol nad yw’n berthnasol i gyflawni’r dasg gyhoeddus
 • data categori arbennig
 • gwybodaeth a allai fod yn enllibus

Os oes gennych bryderon ynglŷn â chyhoeddi eich gwybodaeth, dylech eu trafod gyda Thîm Achos yr Arolygiaeth Gynllunio neu Reolwr Data yr Arolygiaeth Gynllunio (manylion cyswllt llawn isod) cyn cyflwyno eich cynrychiolaeth.

Gyda phwy rydym yn rhannu eich gwybodaeth bersonol?

Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn datgelu gwybodaeth bersonol i gyrff neu unigolion eraill pan fydd yn ofynnol iddi wneud hynny gan unrhyw ddeddfwriaeth, gyfraith neu orchymyn llys. Gallai’r rhain gynnwys:

 • Awdurdodau lleol
 • ymgeiswyr
 • Partïon â Buddiant
 • llywodraeth genedlaethol a lleol
 • ombwdsmyn a chyrff rheoleiddiol
 • llysoedd

Rydym yn rhoi eich gwybodaeth i’r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol sy’n gwneud y penderfyniad terfynol ar y ceisiadau a archwiliwn trwy:

 • Yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol
 • Yr Adran Drafnidiaeth
 • Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig
 • Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol

Rydym yn defnyddio darparwyr gwasanaeth trydydd parti i brosesu gwybodaeth ar ein rhan, sef:

 • GoPro
 • Red Hat
 • UK Cloud
 • UK.GOV Notify (The Cabinet Office)
 • Google Analytics
 • Survey Monkey

Pan ddefnyddir darparwyr gwasanaeth trydydd parti, sefydlir contractau/trwyddedau i sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu yn unol â’n cyfarwyddiadau ni yn unig (oni fynnir fel arall gan y gyfraith), a bod mesurau priodol ar waith i sicrhau diogelwch gwybodaeth.

Mae recordiadau sain digidol o ddigwyddiadau archwilio yn cael eu prosesu gan ddarparwyr gwasanaeth clyweledol trydydd parti. Mae’r gwasanaeth hwn yn rhwym wrth gontract rhwng yr ymgeisydd a’r darparwr gwasanaeth trydydd parti. Ar ddiwedd digwyddiadau Archwilio, mae’r darparwr gwasanaeth clyweledol yn rhoi copi heb ei olygu o’r recordiadau sain digidol i’r Arolygiaeth Gynllunio, sy’n cael ei brosesu wedi hynny gan yr Arolygiaeth Gynllunio a’i gyhoeddi ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol.

Beth os na roddir gwybodaeth?

Os ydych yn ymgeisydd ac nad ydych yn rhoi’r wybodaeth statudol sy’n angenrheidiol i ystyried eich cais, efallai na fyddwn yn gallu derbyn eich cais i’w Archwilio o dan a55 Deddf Cynllunio 2008.

Os ydych yn Barti â Buddiant arall ac nad ydych yn rhoi eich enw a/neu enw’r sefydliad neu’r grŵp rydych yn ei gynrychioli, efallai na fyddwn yn gallu derbyn eich cynrychiolaeth.

Nid ydym yn derbyn cynrychiolaethau dienw na chyfrinachol.

Am ba mor hir y byddwn yn cadw’r wybodaeth?

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol am 20 mlynedd ac yn ei hadolygu yn unol â’n polisi cadw dogfennau.

Fodd bynnag, byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth bersonol ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol dim ond am gyn hired ag y bo’r angen i allu archwilio cais yn effeithiol. Ar y sail honno, mae’r rheolau cadw canlynol yn berthnasol yn gyffredinol:
Caiff y dogfennau canlynol eu dileu o’r wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol ar ôl i’r cyfnod Adolygiad Barnwrol, sy’n para chwe wythnos o ddyddiad cyhoeddi penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol, ddod i ben:

 • Y Llyfr Cyfeirio
 • unrhyw recordiad sain o Wrandawiadau Caffael Gorfodol a gynhaliwyd, o bosibl
 • unrhyw dablau buddiant mewn tir
 • holl Gynrychiolaethau Perthnasol

Pum mlynedd ar ôl i benderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol gael ei gyhoeddi, bydd yr holl ddogfennau cyhoeddedig eraill sy’n gysylltiedig â chais yn cael eu dileu o’r wefan Cynllunio  Seilwaith Cenedlaethol, heblaw am y canlynol, a gedwir yn unol â’n polisi cadw dogfennau:

 • Hysbysiad o benderfyniad a datganiad o resymau’r Ysgrifennydd Gwladol
 • y Gorchymyn Caniatâd Datblygu, os cafodd ei wneud
 • Adroddiad Argymhelliad ac atodiadau cysylltiedig yr Awdurdod Archwilio
 • unrhyw ddogfennau sy’n ymwneud â cheisiadau am newid sylweddol/ansylweddol
 • unrhyw hysbysiadau cywiro
 • holl gyngor adran 51 a roddwyd ynglŷn â chais

Mewn rhai amgylchiadau, bydd gwybodaeth benodol yn cael ei dal am gyfnod hwy na’r cyfnodau cadw uchod, e.e. mewn achosion barnwrol yn yr uchel lys neu yn achos anghydfod, ac fe’i hadolygir gan y perchenogion perthnasol fel y bo’r angen.

Sut rydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel?

Rydym wedi ymrwymo i wneud popeth y gallwn i gadw eich data’n ddiogel. Rydym wedi sefydlu systemau a phrosesau i atal mynediad at eich data neu ddatgelu eich data heb awdurdod, e.e. rydym yn diogelu eich data gan ddefnyddio lefelau amrywiol o amgryptio.

Rydym hefyd yn sicrhau bod unrhyw drydydd partïon rydym yn ymdrin â nhw yn cadw’r holl ddata personol y maen nhw’n ei brosesu ar ein rhan yn ddiogel.

Beth yw fy hawliau?

Mae deddfwriaeth diogelu data yn rhoi hawliau i chi mewn perthynas â’ch gwybodaeth bersonol, sef:

 • Yr hawl i gael gwybod
 • yr hawl i gael mynediad
 • yr hawl i gywiro
 • yr hawl i gludadwyedd data
 • hawl i wrthwynebu

O ystyried ein sail gyfreithlon i brosesu gwybodaeth, mae’n bosibl na fydd eich hawliau i ddileu, cludadwyedd data a gwrthwynebu prosesu eich gwybodaeth yn berthnasol, ac nid ydym yn gwneud penderfyniadau’n awtomataidd nac yn proffilio.

Efallai na fydd eich hawliau eraill yn absoliwt ychwaith ac, oherwydd nad yw ein sail gyfreithlon i brosesu gwybodaeth yn “gydsyniad”, ni ellir tynnu cydsyniad yn ôl fel arfer. Fodd bynnag, os oes gennych bryderon ynglŷn â defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, neu os ydych yn dymuno arfer eich hawliau, cysylltwch â ni.

Trosglwyddo data dramor

Mae’r wybodaeth a gyhoeddwn ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol ar gael yn fyd-eang. Nid ydym yn trosglwyddo eich gwybodaeth y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd fel arall.

Cwynion ynglŷn â phrosesu eich gwybodaeth bersonol

Pan fyddwn yn prosesu eich gwybodaeth bersonol, byddwn yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018 a’r holl ddeddfwriaeth arall berthnasol.

Os byddwch yn anfodlon â’r ffordd rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol, dylech gysylltu â Rheolwr Data’r Arolygiaeth Gynllunio yn y lle cyntaf: [email protected].

Fel arall, gallwch gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data perthnasol yn uniongyrchol (eglurwch fod eich ymholiad yn ymwneud â’r Arolygiaeth Gynllunio):

MHCLG: [email protected]
Llywodraeth Cymru: [email protected]
Os byddwch yn anfodlon o hyd, neu’n dymuno cael cyngor annibynnol ar ddiogelu data,
preifatrwydd a rhannu data, gallwch gysylltu â:
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane Wilmslow, Cheshire,
SK9 5AF
Rhif ffôn: 0303 123 1113 neu 01625 545 745
https://ico.org.uk/

Newidiadau i’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn

Rydym yn adolygu ein Hysbysiad Preifatrwydd yn rheolaidd. Diweddarwyd yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn ddiwethaf ym mis Ebrill 2020.

Ymwadiad

Nid yw’r un o adrannau Llywodraeth Ei Mawrhydi nac unrhyw un o’i chyflogeion, ei hasiantiaid neu ei his-gontractwyr yn gwneud unrhyw warant, benodol neu ymhlyg, nac yn derbyn unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb cyfreithiol am gywirdeb neu gyflawnder unrhyw wybodaeth a gynhwysir ar y safle hwn infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy) nac unrhyw wefan y cyfeirir ati. Dylai’r rhai sy’n cyrchu’r safle neu unrhyw safle y cyfeirir ati gymryd camau priodol i ddilysu’r holl wybodaeth o’r fath.

Ni ellir dal unrhyw un o adrannau Llywodraeth Ei Mawrhydi yn gyfrifol am gynnwys unrhyw dudalennau y cyfeirir atynt trwy ddolen i wefan allanol. Nid yw unrhyw gyfeiriad ar ein safleoedd at unrhyw unigolion, cynhyrchion, gwefannau neu wasanaethau yn golygu nac yn awgrymu bod unrhyw un o Adrannau Llywodraeth Ei Mawrhydi, ei chyflogeion, ei hasiantiaid neu eu hisgontractwyr yn eu cefnogi, eu hargymell na’u ffafrio.