Storfa Bwmpio Glyn Rhonwy

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Diffinnir y cyfnod ar gyfer her gyfreithiol yn a118 Deddf Cynllunio 2008. Ceir rhagor o wybodaeth am herio cyfreithiol yn y llythyr a anfonir at bob Parti â Buddiant ynghyd â phenderfyniad a datganiad o resymau’r Ysgrifennydd Gwladol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses, anfonwch neges e-bost at yr Arolygiaeth Gynllunio:[email protected] neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0303 444 5000.

Llinell amser (17 Eitemau)

Pum mlynedd ar ôl cyhoeddi penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol, caiff yr holl ddogfennau cyhoeddedig sy’n weddill sy’n gysylltiedig â chais eu tynnu oddi ar wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol, ac eithrio’r canlynol a gedwir yn unol â’n cadw dogfennau polisi:

  • Rhybudd penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol a’i ddatganiad o resymau;
  • Os caiff ei wneud, y Gorchymyn Caniatâd Datblygu;
  • Adroddiad Argymhelliad yr Awdurdod Archwilio ac atodiadau cysylltiedig;
  • Unrhyw ddogfennau sy’n ymwneud â cheisiadau newid materol / ansylweddol;
  • Unrhyw hysbysiadau cywiro; a
  • Pob cyngor adran 51 a gyhoeddir mewn perthynas â chais.

O’r herwydd, pwrpas y faner hon yw tynnu sylw y byddwn yn dileu pob dogfen yn fuan, ac eithrio’r rhai a restrir uchod.

21/03/2023

Mae Gweinidog Newid Hinsawdd Cymru wedi penderfynu, o dan baragraff 2(1) o Atodlen 6 i Ddeddf Cynllunio 2008, i wneud newid ansylweddol i’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu i awdurdodi’r newidiadau a nodir yn y cais:

Llythyr Penderfyniad (PDF, 405KB)

Adroddiad yr Arolygydd i Weinidog Cymru (PDF, 173KB)

Gorchymyn Diwygio (PDF, 64KB)

18/11/2021

Mae cyflwyniadau mewn perthynas â chais yr Ymgeisydd am newid ansylweddol i’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu bellach wedi’u cyhoeddi.

16/06/2021

Mae cais am newid ansylweddol (PDF, 283 KB) i Orchymyn Cydsynio Datblygu Storio Pwmp Glyn Rhonwy wedi’i wneud gan Snowdonia Pumped Hydro Limited. Os ydych am wneud sylw, dylid anfon e-bost at [email protected].

O ganlyniad i ganllawiau parhaus y Llywodraeth yn ymwneud â’r Coronavirus (COVID-19), mae swyddfa Arolygiaeth Cynllunio Cymru ym Mharc Cathays bellach ar gau a gall unrhyw gyflwyniadau a anfonir trwy’r post fod yn destun oedi. Os ydych chi’n cael anhawster cyflwyno cynrychiolaeth trwy e-bost, cysylltwch â [email protected] neu 0303 444 5071 a bydd aelod o dîm achos Arolygiaeth Cynllunio Cymru yn gallu cynorthwyo.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau yw 4 Mehefin 2021.

30/04/2021

Mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi cyhoeddi Hysbysiad Cywiro a Gorchymyn Cywiro ar gyfer y prosiect hwn.

09/10/2017
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
08/03/2017
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
08/12/2016
milestone icon

Darllen y llythyr

Mae’r amserlen arholiadau (llythyr rheol 8 llythyr) wedi ei anfon at bartïon â buddiant

Penderfyniad gweithdrefnol yn dilyn y Cyfarfod Rhagarweiniol

16/03/2016
  • Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
  • Yr archwiliad yn dechrau
08/03/2016
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

09/02/2016
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
20/01/2016
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
15/01/2016
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
10/12/2015
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

17/11/2015
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
17/11/2015
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
21/10/2015