Storfa Bwmpio Glyn Rhonwy

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Diffinnir y cyfnod ar gyfer her gyfreithiol yn a118 Deddf Cynllunio 2008. Ceir rhagor o wybodaeth am herio cyfreithiol yn y llythyr a anfonir at bob Parti â Buddiant ynghyd â phenderfyniad a datganiad o resymau’r Ysgrifennydd Gwladol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses, anfonwch neges e-bost at yr Arolygiaeth Gynllunio:[email protected] neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0303 444 5000.

Llinell amser (11 Eitemau)

Mae’r dogfennau archwiliad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn wedi’u harchifo ac nid ydynt ar gael ar y wefan hon mwyach. Gellir gweld penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol a Gorchymyn Caniatâd Datblygu ar y tab Dogfennau.

I ddarganfod ble i weld y Dogfennau Ardystiedig, cyfeiriwch at y manylion cyswllt a nodir yn Nodyn Esboniadol y Gorchymyn Caniatâd Datblygu.

04/04/2023

Pum mlynedd ar ôl cyhoeddi penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol, caiff yr holl ddogfennau cyhoeddedig sy’n weddill sy’n gysylltiedig â chais eu tynnu oddi ar wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol, ac eithrio’r canlynol a gedwir yn unol â’n cadw dogfennau polisi:

  • Rhybudd penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol a’i ddatganiad o resymau;
  • Os caiff ei wneud, y Gorchymyn Caniatâd Datblygu;
  • Adroddiad Argymhelliad yr Awdurdod Archwilio ac atodiadau cysylltiedig;
  • Unrhyw ddogfennau sy’n ymwneud â cheisiadau newid materol / ansylweddol;
  • Unrhyw hysbysiadau cywiro; a
  • Pob cyngor adran 51 a gyhoeddir mewn perthynas â chais.

O’r herwydd, pwrpas y faner hon yw tynnu sylw y byddwn yn dileu pob dogfen yn fuan, ac eithrio’r rhai a restrir uchod.

21/03/2023
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
08/03/2017
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
08/12/2016
  • Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
  • Yr archwiliad yn dechrau
08/03/2016
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
20/01/2016
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
15/01/2016
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
10/12/2015
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
17/11/2015
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
21/10/2015