Abergelli Power

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gellir gweld dyddiadau ar gyfer yr Archwiliad ar dudalen Amserlen yr Archwiliad.

Cyflwynwyd hysbysiad o’r Penderfyniad Gweithdrefnol gan yr Awdurdod Archwilio i Bartïon â Buddiant yn y llythyr Rheol 8; mae’n cynnwys gwybodaeth am y ffordd y bydd yr Archwiliad yn cael ei gynnal ac Amserlen yr Archwiliad fel y mae wedi’i gosod allan ar hyn o bryd.

11/04/2019 - Dyddiad cau ar gyfer diwedd yr archwiliad. Gweler Amserlen yr Archwiliad am ragor o wybodaeth.

Os oes gennych fuddiant cyfreithiol mewn tir a effeithir gan Brosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol ac:

  • nid ydych wedi’ch nodi gan yr Ymgeisydd; ac
  • nid oeddech wedi cofrestru i ddod yn Barti â Buddiant;

gallwch o dan a102A Deddf Cynllunio 2008.

Llinell amser (23 Eitemau)

notice icon

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi defnyddio’i disgresiwn i dderbyn cyflwyniadau hwyr Terfyn Amser 4 o Ddinas a Chyngor Abertawe. Mae’r rhain nawr wedi’i chyhoeddi ac ychwanegu i’r Llyfrgell Archwiliad.

12/02/2019
notice icon

Cyhoeddwyd cyflwyniadau Terfyn Amser 4 a diwygiwyd Llyfrgell yr Archwiliad.

07/02/2019
notice icon

Daethpwyd â’n sylw bod anghysondeb rhwng y llythyr esboniadol dyddiedig 29 Ionawr 2019 a’r amserlen ddiwygiedig a nodir yn Atodiad A. Er mwyn osgoi amheuaeth, y dyddiadau cau yw’r rhai a nodir yn Atodiad A. Ymddiheuriadau am unrhyw ddryswch a achosir.

30/01/2019
notice icon

Cyhoeddwyd Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Archwilio a diweddarwyd y Llyfrgell Archwiliad.

11/01/2019
notice icon

Mae’r recordiadau sain ar gyfer gwrandawiadau Rhagfyr 2018 wedi’u cyhoeddi ac mae’r Llyfrgell Archwiliad wedi’i ddiweddaru.

18/12/2018
notice icon

Daeth ein sylw at y ffaith bod anghysondeb rhwng amseriad Gwrandawiadau Materion Penodol ar ddydd Iau 13 Rhagfyr 2018. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth bydd y Gwrandawiad Mater Penodol ar y Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft yn digwydd am 10.00 a bydd y Gwrandawiad Mater Penodol ar Faterion Amgylcheddol yn cael ei gynnal am 14.00.

12/12/2018
notice icon

Adolygwyd yr Agenda Gwrandawiad Llawr Agored i gynnwys yr amser cychwyn cywir (19:00). Ymddiheuriadau am unrhyw ddryswch a achosir.

11/12/2018
notice icon

Cyhoeddwyd ymatebion terfyn amser 2 a diweddarwyd llyfrgell yr awchwiliad.

05/12/2018
milestone icon Darllen y llythyr

Mae’r amserlen arholiadau (llythyr rheol 8 llythyr) wedi ei anfon at bartïon â buddiant

Penderfyniad gweithdrefnol yn dilyn y Cyfarfod Rhagarweiniol

17/10/2018
milestone icon
Yr archwiliad yn dechrau
11/10/2018
milestone icon
Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
10/10/2018
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

12/09/2018
milestone icon
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
08/08/2018
milestone icon
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
02/08/2018
milestone icon
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
03/07/2018
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

21/06/2018
milestone icon
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
21/06/2018
notice icon

Derbyniwyd y cais hwn gan yr Arolygiaeth Gynllunio ar 25 Mai 2018.

Bydd dogfennau’r cais ar gael os derbynnir y cais i’w harchwilio.

Mater i’r ymgeisydd benderfynu a ellir cyhoeddi dogfennau cais ai peidio ar ôl eu cyflwyno (gweler cymorth MHCLG, yn Saesneg unig).

01/06/2018
milestone icon
  • Disgwylir cais gan yr ymgeisydd
  • Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
25/05/2018