Cysylltu â ni

Rydym wedi ein lleoli yn Temple Quay House ym Mryste:

The Planning Inspectorate
Temple Quay House
Temple Quay
Bristol
BS1 6PN

Os ydych yn cysylltu â ni ynghylch Prosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol, defnyddiwch y manylion canlynol:

Ffôn: 0303 444 5000
E-bost: [email protected]
Dilynwch ni ar Twitter @PINSgov

Mae rhagor o wybodaeth am gysylltu â gwasanaethau cwsmeriaid yr Arolygiaeth Gynllunio i’w gweld ar GOV.UK. Mae strwythur y tîm achosion i’w weld yn y siart hwn (PDF 14 KB).

Efallai yr hoffech ddarllen ein tudalen Cwestiynau cyffredin cyn i chi gysylltu â ni, oherwydd gallai hynny helpu i ateb eich ymholiad.

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi cyngor ar wneud cais am orchymyn sy’n rhoi caniatâd datblygu neu roi sylwadau ar gais (neu gais arfaethedig), ond dylech gofio nad yw unrhyw gyngor a roddir yn gyfystyr â chyngor cyfreithiol y gallwch ddibynnu arno, a dylech geisio eich cyngor cyfreithiol a chyngor proffesiynol eich hun, yn ôl yr angen.

Yn ôl y gyfraith, mae’n ofynnol i ni gyhoeddi cofnod ar ein gwefan o’r cyngor a roddwn ar wneud cais am orchymyn sy’n rhoi caniatâd datblygu neu ar roi sylwadau mewn perthynas â chais neu gais arfaethedig, ac i gofnodi enw’r unigolyn neu’r sefydliad a ofynnodd am y cyngor. Fodd bynnag, byddwn yn gwarchod preifatrwydd unrhyw wybodaeth bersonol arall y byddwch yn dewis ei rhannu gyda ni ac ni fyddwn yn cadw’r wybodaeth am gyfnod hwy nag sydd angen. Gweler ein Datganiad preifatrwydd ymlaen GOV.UK.

Dylech gofio bod gennym ymrwymiad polisi i ddidwylledd a thryloywder ac ni ddylech roi gwybodaeth gyfrinachol neu fasnachol i ni os nad ydych am iddi fod ar gael i’r cyhoedd ei gweld.

Adborth a chwynion

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn ceisio darparu’r gwasanaeth gorau posibl i’w chwsmeriaid. Rydym yn ymdrechu’n galed i sicrhau bod pawb yn fodlon â’r gwasanaeth a gânt. Mae’n anochel y bydd pryderon yn codi weithiau ynglŷn â’r broses archwilio neu adroddiad terfynol yr Awdurdod Archwilio. Byddwn yn ystyried unrhyw faterion y dymunwch eu codi yn ofalus ac yn ymateb iddynt: mae ein manylion cyswllt ar GOV.UK.

Y wasg a’r cyfryngau

Os ydych yn newyddiadurwr, cysylltwch yn uniongyrchol â swyddfa’r wasg:

Ffôn: 0303 444 5004 neu 0303 444 5005
E-bost: [email protected]

Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol – Strwythur y Tîm

Cyfarwyddwr Gweithrediadau – Graham Stallwood
Cyfarwyddwr Strategaeth – Sean Canavan

Pennaeth Gweithrediadau (Gwaith Achosion) – Simone Wilding
Pennaeth Gweithrediadau (Gweithrediadau Canolog) – David Price

Arweinydd Proffesiynol ar gyfer Seilwaith – Pauleen Lane

Arweinydd Gweithrediadau, Seilwaith Cenedlaethol a Thrafnidiaeth – Kay Sully
Arweinydd Gweithrediadau, Seilwaith Cenedlaethol ac Ynni – Chris White
Arweinydd Gweithrediadau, Seilwaith Cenedlaethol a’r Amgylchedd – Gail Boyle
Arweinydd Gweithrediadau, Gwasanaethau Amgylcheddol – Helen Lancaster
Arweinydd Gweithrediadau, Gwasanaethau Amgylcheddol – Andrew Luke
Arweinydd Gweithrediadau, NSIP Diwygio – Matthew Scriven
Arweinydd Gweithrediadau, NSIP Diwygio – Kathryn Dunne

Rheolwyr Arolygwyr (nifer o swyddi)

Rheolwr Gweithrediadau, Seilwaith Cenedlaethol a Thrafnidiaeth – Martin Almond
Rheolwr Gweithrediadau, Seilwaith Cenedlaethol ac Ynni – Hefin Jones
Rheolwr Gweithrediadau, Seilwaith Cenedlaethol a’r Amgylchedd – Jolyon Wootton
Rheolwr Gweithrediadau, NSIP Diwygio – Richard Price
Rheolwr Gweithrediadau, NSIP Diwygio – Kate Mignano

Uwch Gynghorwyr EIA a Chynghorwyr EIA (nifer o swyddi)

Arolygwyr Archwilio (nifer o swyddi)
Timau Achos (nifer o swyddi)

Diagram strwythur y tîm – anhygyrch (PDF, 352KB)