Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Diffinnir y cyfnod ar gyfer her gyfreithiol yn a118 Deddf Cynllunio 2008. Ceir rhagor o wybodaeth am herio cyfreithiol yn y llythyr a anfonir at bob Parti â Buddiant ynghyd â phenderfyniad a datganiad o resymau’r Ysgrifennydd Gwladol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses, anfonwch neges e-bost at yr Arolygiaeth Gynllunio:[email protected] neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0303 444 5000.

Llinell amser (66 Eitemau)

Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
20/03/2024

Maer ymatebion a dderbyniwyd i lythyr ymgynghori Ysgrifennydd Gwladol dyddiedig 31 Ionawr 2024 bellach wediu cyhoeddi.

16/02/2024

Heddiw, mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi cyhoeddi llythyr (PDF, 124 KB)  at yr Ymgeisydd, Cadent Gas Limited, Glandŵr Cymru, Dŵr Cymru, Environment Agency, Encirc Limited, Exolum Pipeline Systems Limited, Network Rail (Cymru a Lloegr), National Grid Electricity Transmission PLC, National Grid Gas PLC, National Highways, Peel NRE Limited, United Kingdom Oil Pipelines Limited a Wales and West Utilities yn gofyn am wybodaeth.

Dyddiad cau ar gyfer ymateb yw 23:59 ar 14 Chwefror 2024.

31/01/2024
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
20/12/2023

Mae cyflwyniadau Dyddiad Cau 9 wedi’u cyhoeddi.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 1 MB) wedi’i diweddaru.

22/09/2023

Cyhoeddwyd hysbysiad yr Awdurdod Archwilio o gwblhau’r Archwiliad (PDF, 138 KB).

Mae’r Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 1 MB) wedi’i diweddaru.

21/09/2023

Oherwydd gwall technegol, hysbyswyd Partïon â Buddiant fod Archwiliad Piblinell Carbon Deuocsid HyNet wedi cau ar fore 20 Medi 2023. Sylwch y bydd yr Archwiliad yn cau am 23:59 ar 20 Medi 2023.

20/09/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio (ExA) wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniadau Ychwanegol canlynol:

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 1 MB) wedi’i diweddaru.

18/09/2023

Mae llythyr Rheol 8(3) Awdurdod Archwilio yn rhoi manylion am newidiadau i Amserlen yr Archwiliad (PDF, 157KB ) wedi’i gyhoeddi.

Mae’r Awdurdod Archwilio hefyd wedi cyhoeddi llythyr Rheol 17, (PDF, 210 KB) yn gofyn am ragor o wybodaeth gan yr Ymgeisydd yn unig.

Mae’r Amserlen yr Archwiliad a’r Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 2 MB)) yn cael ei diweddaru’n fuan.

14/09/2023

Mae cyflwyniadau Dyddiad Cau 8 wedi’u cyhoeddi.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 1 MB) wedi’i diweddaru.

14/09/2023

Mae cyflwyniadau Dyddiad Cau 7 wedi’u cyhoeddi.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 2MB) wedi’i diweddaru.

11/09/2023

Mae Cwestiynau Ysgrifenedig Trydydd yr Awdurdod Archwilio (PDF, 313 KB) wedi’i chyhoeddi. Dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw Dyddiad Cau 7: Dydd Mawrth 5 Medi 2023.

Rydym wedi cael gwybod yn ddiweddar bod cyflwyniad Dyddiad Cau 6A gan Natural England (PDF,  159 KB) wedi’i hepgor o gyhoeddi yn anfwriadol ar 9 Awst 2023. Mae hwn bellach wedi’i gyhoeddi.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 1002 KB) wedi’i diweddaru.

15/08/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio (ExA) wedi cyhoeddi ei Bwyntiau Gweithredu (PDF, 127 KB) sy’n codi o Wrandawiad Penodol ar Fater 3 (ISH3) (Gwrandawiadau wedi’u pentyrru ar Faterion Amgylcheddol a’r DCO), Gwrandawiad Caffael Gorfodol 2 (CAH2) a Gwrandawiad Llawr Agored (OFH).

Mae recordiadau o ISH3, CAH2 a OFH a gynhaliwyd yn ystod yr wythnos yn dechrau 7 Awst 2023 wedi’u cyhoeddi.

Mae’r ExA wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniad Ychwanegol canlynol:

Cyngor Gorllewin Swydd Gaer a Chaer – cytundeb a106 gydag Encirc Limited (PDF, 78 KB)

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 997 KB) wedi’i diweddaru.

14/08/2023

Mae cyflwyniadau Dyddiad Cau 6A wedi’u cyhoeddi.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 945 KB) wedi’i diweddaru.

I’r rhai sy’n dymuno arsylwi ar y Gwrandawiadau a gynhelir wythnos yn dechrau 7 Awst 2023, dyma’r dolenni i’r llif byw (sy’n aros yr un fath ar gyfer pob Gwrandawiad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn):

I wylio heb gyfieithu ar y prydhttps://cvslivestream.co.uk/hynet-cymru/

I wylio gyda chyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneghttps://cvslivestream.co.uk/hynet-en/

09/08/2023

I’r rhai sy’n dymuno arsylwi ar y Gwrandawiadau a gynhelir wythnos yn dechrau 7 Awst 2023, dyma’r dolenni i’r llif byw (sy’n aros yr un fath ar gyfer pob Gwrandawiad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn):

I wylio heb gyfieithu ar y prydhttps://cvslivestream.co.uk/hynet-cymru/

I wylio gyda chyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneghttps://cvslivestream.co.uk/hynet-en/

08/08/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio (ExA) wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniadau Ychwanegol canlynol:

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 927 KB) wedi’i diweddaru.

03/08/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio (ExA) wedi cyhoeddi’r ddogfennau ganlynol:

Mae Amserlen yr Archwiliad yn nodi, os bydd angen, y bydd yr ExA yn cyhoeddi amserlen arfaethedig o newidiadau i’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO) ddydd Mawrth 1 Awst 2023. Fodd bynnag, oherwydd nifer y Ceisiadau i Newid a nifer o faterion sy’n weddill i’r ExA, nid yw’n ystyried bod hyn yn bosibl. O’r herwydd, ni fydd amserlen yn cael ei chyhoeddi, ond nid yw hyn yn atal yr ExA rhag mynd ar drywydd materion sy’n ymwneud â’r DCO trwy Gais Rheol 17 am Wybodaeth Bellach a gyhoeddwyd yn ddiweddarach.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 930 KB) wedi’i diweddaru.

01/08/2023

Mae cyflwyniadau Dyddiad Cau 6 wedi’u cyhoeddi.

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 894 KB) yn cael ei diweddaru’n fuan.

19/07/2023

Mae llythyr Rheol 8(3) a Rheol 13 yr Awdurdod Archwilio yn rhoi manylion am newidiadau i Amserlen yr Archwiliad a hysbysiad o ISH3, CAH2 ac OFH (PDF, 217KB) wedi’i gyhoeddi.

Mae Sylwadau Perthnasol ynglŷn â Chais i Newid 2 wedi’u cyhoeddi.

Mae’r Amserlen yr Archwiliad wedi ei diweddaru ac mae’r Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 889KB) yn cael ei diweddaru’n fuan.

18/07/2023

Mae’r dogfennau canlynol wedi eu cyhoeddi:

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 889 KB) wedi’i diweddaru.

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Archwilio (ExA) i dderbyn Cais i Newid 2 yr Ymgeisydd dyddiedig 26 Mai 2023 i’w harchwilio, gwahoddir sylwadau bellach ar ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir gorfodol ychwanegol erbyn 23:59 ar 17 Gorffenaf 2023.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu gwneud ar y Ffurflen Gofrestru a Chynrychiolaeth Berthnasol a rhaid iddynt ymwneud â darpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd yn unig. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau nad ydynt mewn perthynas â hyn, neu nad ydynt ar y ffurflen ragnodedig, yn cael eu gweld gan yr ExA a byddant yn cael eu diystyru. Bydd sylwadau sy’n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hefyd yn cael eu diystyru.

12/07/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio (ExA) wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniadau Ychwanegol canlynol:

Sylwch, nid yw cyhoeddiad unrhyw lythyr neu ddogfennaeth ategol sy’n ymwneud â’r newid arfaethedig yn dangos bod y newid wedi ei dderbyn gan yr ExA. Dylai unrhyw sylwadau/ ymatebion ynghylch rhinweddau’r cais cael ei chyflwyno mewn perthynas â’r cais gan iddo gael ei gyflwyno’n wreiddiol.

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 886 KB) wedi’i diweddaru.

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Archwilio (ExA) i dderbyn Cais i Newid 2 yr Ymgeisydd dyddiedig 26 Mai 2023 i’w harchwilio, gwahoddir sylwadau bellach ar ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir gorfodol ychwanegol erbyn 23:59 ar 17 Gorffenaf 2023.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu gwneud ar y Ffurflen Gofrestru a Chynrychiolaeth Berthnasol a rhaid iddynt ymwneud â darpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd yn unig. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau nad ydynt mewn perthynas â hyn, neu nad ydynt ar y ffurflen ragnodedig, yn cael eu gweld gan yr ExA a byddant yn cael eu diystyru. Bydd sylwadau sy’n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hefyd yn cael eu diystyru.

07/07/2023

Mae cyflwyniadau Dyddiad Cau 5 wedi’u cyhoeddi.

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 842 KB) yn cael ei diweddaru’n fuan.

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Archwilio (ExA) i dderbyn Cais i Newid 2 yr Ymgeisydd dyddiedig 26 Mai 2023 i’w harchwilio, gwahoddir sylwadau bellach ar ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir gorfodol ychwanegol erbyn 23:59 ar 17 Gorffenaf 2023.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu gwneud ar y Ffurflen Gofrestru a Chynrychiolaeth Berthnasol a rhaid iddynt ymwneud â darpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd yn unig. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau nad ydynt mewn perthynas â hyn, neu nad ydynt ar y ffurflen ragnodedig, yn cael eu gweld gan yr ExA a byddant yn cael eu diystyru. Bydd sylwadau sy’n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hefyd yn cael eu diystyru.

 

06/07/2023

Mae’r ExA wedi cyhoeddi Penderfyniad Gweithdrefnol ac ysgrifennu at yr Ymgeisydd (PDF, 203 KB) mewn ymateb i’r Hysbysiad o Fwriad i Gyflwyno Cais Newid 3.

Sylwch, nid yw cyhoeddiad unrhyw lythyr neu ddogfennaeth ategol sy’n ymwneud â’r newid arfaethedig yn dangos bod y newid wedi ei dderbyn gan yr ExA. Dylai unrhyw sylwadau/ ymatebion ynghylch rhinweddau’r cais cael ei chyflwyno mewn perthynas â’r cais gan iddo gael ei gyflwyno’n wreiddiol.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 843 KB) wedi’i diweddaru.

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Archwilio (ExA) i dderbyn Cais i Newid 2 yr Ymgeisydd dyddiedig 26 Mai 2023 i’w harchwilio, gwahoddir sylwadau bellach ar ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir gorfodol ychwanegol erbyn 23:59 ar 17 Gorffenaf 2023.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu gwneud ar y Ffurflen Gofrestru a Chynrychiolaeth Berthnasol a rhaid iddynt ymwneud â darpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd yn unig. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau nad ydynt mewn perthynas â hyn, neu nad ydynt ar y ffurflen ragnodedig, yn cael eu gweld gan yr ExA a byddant yn cael eu diystyru. Bydd sylwadau sy’n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hefyd yn cael eu diystyru.

29/06/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio (ExA) wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniad Ychwanegol canlynol:

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 841 KB) wedi’i diweddaru.

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Archwilio (ExA) i dderbyn Cais i Newid 2 yr Ymgeisydd dyddiedig 26 Mai 2023 i’w harchwilio, gwahoddir sylwadau bellach ar ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir gorfodol ychwanegol erbyn 23:59 ar 17 Gorffenaf 2023.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu gwneud ar y Ffurflen Gofrestru a Chynrychiolaeth Berthnasol a rhaid iddynt ymwneud â darpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd yn unig. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau nad ydynt mewn perthynas â hyn, neu nad ydynt ar y ffurflen ragnodedig, yn cael eu gweld gan yr ExA a byddant yn cael eu diystyru. Bydd sylwadau sy’n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hefyd yn cael eu diystyru.

28/06/2023

Cynhaliodd yr Awdurdod Archwilio Archwiliad Safle Digwmni ddydd Gwener 6 Mehefin 2023 (PDF, 152 KB). Mae’r nodyn wedi eu cyhoeddi.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 837 KB) wedi’i diweddaru.

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Archwilio (ExA) i dderbyn Cais i Newid 2 yr Ymgeisydd dyddiedig 26 Mai 2023 i’w harchwilio, gwahoddir sylwadau bellach ar ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir gorfodol ychwanegol erbyn 23:59 ar 17 Gorffenaf 2023.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu gwneud ar y Ffurflen Gofrestru a Chynrychiolaeth Berthnasol a rhaid iddynt ymwneud â darpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd yn unig. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau nad ydynt mewn perthynas â hyn, neu nad ydynt ar y ffurflen ragnodedig, yn cael eu gweld gan yr ExA a byddant yn cael eu diystyru. Bydd sylwadau sy’n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hefyd yn cael eu diystyru.

27/06/2023

Mae cyflwyniadau Dyddiad Cau 4 wedi’u cyhoeddi.

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 674 KB) yn cael ei diweddaru’n fuan.

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Archwilio (ExA) i dderbyn Cais i Newid 2 yr Ymgeisydd dyddiedig 26 Mai 2023 i’w harchwilio, gwahoddir sylwadau bellach ar ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir gorfodol ychwanegol erbyn 23:59 ar 17 Gorffenaf 2023.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu gwneud ar y Ffurflen Gofrestru a Chynrychiolaeth Berthnasol a rhaid iddynt ymwneud â darpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd yn unig. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau nad ydynt mewn perthynas â hyn, neu nad ydynt ar y ffurflen ragnodedig, yn cael eu gweld gan yr ExA a byddant yn cael eu diystyru. Bydd sylwadau sy’n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hefyd yn cael eu diystyru.

26/06/2023

Mae’r dogfennau canlynol wedi’u cyhoeddi:

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 665 KB) wedi’i diweddaru

Mae Sylwadau Perthnasol ynglŷn â Chais Newid 1 wedi’u cyhoeddi.

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Archwilio (ExA) i dderbyn Cais i Newid 2 yr Ymgeisydd dyddiedig 26 Mai 2023 i’w harchwilio, gwahoddir sylwadau bellach ar ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir gorfodol ychwanegol erbyn 23:59 ar 17 Gorffenaf 2023.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu gwneud ar y Ffurflen Gofrestru a Chynrychiolaeth Berthnasol a rhaid iddynt ymwneud â darpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd yn unig. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau nad ydynt mewn perthynas â hyn, neu nad ydynt ar y ffurflen ragnodedig, yn cael eu gweld gan yr ExA a byddant yn cael eu diystyru. Bydd sylwadau sy’n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hefyd yn cael eu diystyru.

15/06/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi cyhoeddi ei Phwyntiau Camau (PDF, 159KB) o ganlyniad i Wrandawiadau Mater Penodol 1 (Materion Amgylcheddol), 2 (Gorchymyn Caniatâd Datblygu) a Chaffael Gorfodol 1.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 662KB) wedi’i diweddaru

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Archwilio (ExA) i dderbyn Cais i Newid 2 yr Ymgeisydd dyddiedig 26 Mai 2023 i’w harchwilio, gwahoddir sylwadau bellach ar ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir gorfodol ychwanegol erbyn 23:59 ar 17 Gorffenaf 2023.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu gwneud ar y Ffurflen Gofrestru a Chynrychiolaeth Berthnasol a rhaid iddynt ymwneud â darpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd yn unig. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau nad ydynt mewn perthynas â hyn, neu nad ydynt ar y ffurflen ragnodedig, yn cael eu gweld gan yr ExA a byddant yn cael eu diystyru. Bydd sylwadau sy’n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hefyd yn cael eu diystyru.

13/06/2023

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Archwilio (ExA) i dderbyn Cais i Newid 2 yr Ymgeisydd dyddiedig 26 Mai 2023 i’w harchwilio, gwahoddir sylwadau bellach ar ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir gorfodol ychwanegol erbyn 23:59 ar 17 Gorffenaf 2023.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu gwneud ar y Ffurflen Gofrestru a Chynrychiolaeth Berthnasol a rhaid iddynt ymwneud â darpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd yn unig. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau nad ydynt mewn perthynas â hyn, neu nad ydynt ar y ffurflen ragnodedig, yn cael eu gweld gan yr ExA a byddant yn cael eu diystyru. Bydd sylwadau sy’n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hefyd yn cael eu diystyru.

08/06/2023

I’r rhai sy’n dymuno arsylwi ar y Gwrandawiadau a gynhelir wythnos yn dechrau 5 Mehefin 2023, dyma’r dolenni i’r llif byw (sy’n aros yr un fath ar gyfer pob Gwrandawiad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn):

I wylio heb gyfieithu ar y prydhttps://cvslivestream.co.uk/hynet-cymru/

I wylio gyda chyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneghttps://cvslivestream.co.uk/hynet-en/

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Archwilio (ExA) i dderbyn cais newid yr Ymgeisydd dyddiedig 27 Mawrth 2023 i’w harchwilio, gwahoddir sylwadau bellach ar ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir gorfodol ychwanegol erbyn 23:59 ar 14 Mehefin 2023.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu gwneud ar y Ffurflen Gofrestru a Chynrychiolaeth Berthnasol a rhaid iddynt ymwneud â darpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd yn unig. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau nad ydynt mewn perthynas â hyn, neu nad ydynt ar y ffurflen ragnodedig, yn cael eu gweld gan yr ExA a byddant yn cael eu diystyru. Bydd sylwadau sy’n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hefyd yn cael eu diystyru.

05/06/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniadau Ychwanegol canlynol:

Mae’r dogfennau canlynol wedi eu cyhoeddi:

Rhaid i’r Ymgeisydd nawr roi cyhoeddusrwydd a rhoi hysbysiad o’r Darpariaethau Arfaethedig y gais i newid a dderbyniwyd gan yr ExA, yn ôl y gofyn gan Reoliad 7 ac 8 o Reoliadau Cynllunio Seilwaith (Caffael Gorfodol) 2010.

Cadarnhewn pryd y bydd Partïon â Buddiant yn cael cyfle i wneud sylwadau ar y newidiadau hyn yn cael eu cyhoeddi’n fuan.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 627KB) wedi’i diweddaru.

05/06/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio (ExA) wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniad Ychwanegol canlynol:

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 608 KB) wedi’i diweddaru.

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Archwilio (ExA) i dderbyn cais newid yr Ymgeisydd dyddiedig 27 Mawrth 2023 i’w harchwilio, gwahoddir sylwadau bellach ar ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir gorfodol ychwanegol erbyn 23:59 ar 14 Mehefin 2023.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu gwneud ar y Ffurflen Gofrestru a Chynrychiolaeth Berthnasol a rhaid iddynt ymwneud â darpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd yn unig. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau nad ydynt mewn perthynas â hyn, neu nad ydynt ar y ffurflen ragnodedig, yn cael eu gweld gan yr ExA a byddant yn cael eu diystyru. Bydd sylwadau sy’n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hefyd yn cael eu diystyru.

26/05/2023

Mae cyflwyniadau Dyddiad Cau 3 wedi’u cyhoeddi.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 605 KB) wedi’i diweddaru.

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Archwilio (ExA) i dderbyn cais newid yr Ymgeisydd dyddiedig 27 Mawrth 2023 i’w harchwilio, gwahoddir sylwadau bellach ar ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir gorfodol ychwanegol erbyn 23:59 ar 14 Mehefin 2023.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu gwneud ar y Ffurflen Gofrestru a Chynrychiolaeth Berthnasol a rhaid iddynt ymwneud â darpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd yn unig. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau nad ydynt mewn perthynas â hyn, neu nad ydynt ar y ffurflen ragnodedig, yn cael eu gweld gan yr ExA a byddant yn cael eu diystyru. Bydd sylwadau sy’n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hefyd yn cael eu diystyru.

25/05/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi cyhoeddi’r dogfennau canlynol:

Agenda Gwrandawiad Mater Penodol 1 (PDF, 253 KB);

Agenda Gwrandawiad Caffael Gorfodol (PDF, 245 KB); ac

Agenda Gwrandawiad Mater Penodol 2 (PDF, 164 KB).

Mae’r Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 553 KB) yn cael ei diweddaru’n fuan.

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Archwilio (ExA) i dderbyn cais newid yr Ymgeisydd dyddiedig 27 Mawrth 2023 i’w harchwilio, gwahoddir sylwadau bellach ar ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir gorfodol ychwanegol erbyn 23:59 ar 14 Mehefin 2023.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu gwneud ar y Ffurflen Gofrestru a Chynrychiolaeth Berthnasol a rhaid iddynt ymwneud â darpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd yn unig. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau nad ydynt mewn perthynas â hyn, neu nad ydynt ar y ffurflen ragnodedig, yn cael eu gweld gan yr ExA a byddant yn cael eu diystyru. Bydd sylwadau sy’n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hefyd yn cael eu diystyru.

23/05/2023

Rydym wedi cael gwybod yn ddiweddar bod cyflwyniad Dyddiad Cau 2 gan Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF,  172KB) wedi’i hepgor o gyhoeddi yn anfwriadol ar 12 Mai 2023. Mae hwn bellach wedi’i gyhoeddi.

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Archwilio (ExA) i dderbyn cais newid yr Ymgeisydd dyddiedig 27 Mawrth 2023 i’w harchwilio, gwahoddir sylwadau bellach ar ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir gorfodol ychwanegol erbyn 23:59 ar 14 Mehefin 2023.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu gwneud ar y Ffurflen Gofrestru a Chynrychiolaeth Berthnasol a rhaid iddynt ymwneud â darpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd yn unig. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau nad ydynt mewn perthynas â hyn, neu nad ydynt ar y ffurflen ragnodedig, yn cael eu gweld gan yr ExA a byddant yn cael eu diystyru. Bydd sylwadau sy’n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hefyd yn cael eu diystyru.

16/05/2023

Mae cyflwyniadau Dyddiad Cau 2 wedi’u cyhoeddi.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 552KB) wedi’i diweddaru.

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Archwilio (ExA) i dderbyn cais newid yr Ymgeisydd dyddiedig 27 Mawrth 2023 i’w harchwilio, gwahoddir sylwadau bellach ar ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir gorfodol ychwanegol erbyn 23:59 ar 14 Mehefin 2023.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu gwneud ar y Ffurflen Gofrestru a Chynrychiolaeth Berthnasol a rhaid iddynt ymwneud â darpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd yn unig. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau nad ydynt mewn perthynas â hyn, neu nad ydynt ar y ffurflen ragnodedig, yn cael eu gweld gan yr ExA a byddant yn cael eu diystyru. Bydd sylwadau sy’n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hefyd yn cael eu diystyru.

 

12/05/2023

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Archwilio (ExA) i dderbyn cais newid yr Ymgeisydd dyddiedig 27 Mawrth 2023 i’w harchwilio, gwahoddir sylwadau bellach ar ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir gorfodol ychwanegol erbyn 23:59 ar 14 Mehefin 2023.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu gwneud ar y Ffurflen Gofrestru a Chynrychiolaeth Berthnasol a rhaid iddynt ymwneud â darpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd yn unig. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau nad ydynt mewn perthynas â hyn, neu nad ydynt ar y ffurflen ragnodedig, yn cael eu gweld gan yr ExA a byddant yn cael eu diystyru. Bydd sylwadau sy’n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hefyd yn cael eu diystyru.

Noder nad oes angen y dyddiad canlynol sydd wedi’i gadw ar gyfer gwrandawiad yn Amserlen yr Archwiliad mwyach a bod y digwyddiad bellach wedi’i ganslo:

9 Mehefin 2023 – Gwrandawiad Llawr Agored (OFH)

Bydd yr OFH yn cael ei aildrefnu yn ddiweddarach yn yr Archwiliad, os oes angen.

11/05/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio (ExA) wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniad Ychwanegol canlynol:

Sylwch, nid yw cyhoeddiad unrhyw lythyr neu ddogfennaeth ategol sy’n ymwneud â’r newid arfaethedig yn dangos bod y newid wedi ei dderbyn gan yr ExA. Dylai unrhyw sylwadau/ ymatebion ynghylch rhinweddau’r cais cael ei chyflwyno mewn perthynas â’r cais gan iddo gael ei gyflwyno’n wreiddiol.

Mae’r ExA wedi cyhoeddi Penderfyniad Gweithdrefnol ac ysgrifennu at yr Ymgeisydd mewn ymateb i’r Hysbysiad o Fwriad i Gyflwyno Cais Newid 2.(PDF, 156KB)

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 530 KB) wedi’i diweddaru.

 

09/05/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniad Ychwanegol canlynol:

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 529 KB) wedi’i diweddaru.

28/04/2023

Mae cyflwyniadau Dyddiad Cau 1A wedi’u cyhoeddi.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 528 KB) wedi’i diweddaru.

28/04/2023

Rydym wedi cael gwybod yn ddiweddar bod cyflwyniad Dyddiad Cau 1 gan Peel NRE – Atodiadau 1-17 Cynrychiolaeth Ysgrifenedig (PDF,  39 MB) wedi’i hepgor yn anfwriadol o gyhoeddi ar 19 Ebrill 2023. Mae hwn bellach wedi’i gyhoeddi.

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniad Ychwanegol canlynol gan Barti heb Fuddiant:

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 524 KB) wedi’i diweddaru.

26/04/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniadau Ychwanegol canlynol:

Mae’r dogfennau canlynol wedi eu cyhoeddi:

Rhaid i’r Ymgeisydd nawr roi cyhoeddusrwydd a rhoi hysbysiad o’r Darpariaethau Arfaethedig y cais newid a dderbyniwyd gan yr ExA, yn ôl y gofyn gan Reoliad 7 ac 8 o Reoliadau Cynllunio Seilwaith (Caffael Gorfodol) 2010.

Bydd dyddiad sy’n cadarnhau pryd y bydd Partïon â Buddiant yn cael cyfle i wneud sylwadau ar y newidiadau hyn yn cael eu cyhoeddi’n fuan.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 522 KB) wedi’i diweddaru.

24/04/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniadau Ychwanegol canlynol:

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 438 KB) wedi’i diweddaru.

20/04/2023

Mae cyflwyniadau Dyddiad Cau 1 wedi’u cyhoeddi.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 435 KB) wedi’i diweddaru.

19/04/2023

Mae nodyn y Cyfarfod Rhagarweiniol (PDF, 132KB)  wedi’i gyhoeddi.

06/04/2023

Mae’r dogfennau canlynol wedi eu cyhoeddi:

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 386 KB) wedi’i diweddaru

27/03/2023
milestone icon

Darllen y llythyr

Mae’r amserlen arholiadau (llythyr rheol 8 llythyr) wedi ei anfon at bartïon â buddiant

Penderfyniad gweithdrefnol yn dilyn y Cyfarfod Rhagarweiniol

27/03/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio (ExA) wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniad Ychwanegol canlynol:

Sylwch, nid yw cyhoeddiad unrhyw lythyr neu ddogfennaeth ategol sy’n ymwneud â’r newid arfaethedig yn dangos bod y newid wedi ei dderbyn gan yr ExA. Dylai unrhyw sylwadau/ ymatebion ynghylch rhinweddau’r cais cael ei chyflwyno mewn perthynas â’r cais gan iddo gael ei gyflwyno’n wreiddiol.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 383 KB) wedi’i diweddaru.

23/03/2023

Mae recordiad a thrawsgrifiad y Cyfarfod Rhagarweiniol a gynhaliwyd ar 20 Mawrth 2023 bellach wedi eu cyhoeddi.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 370 KB) wedi’i diweddaru.

21/03/2023
  • Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
  • Yr archwiliad yn dechrau
20/03/2023

I’r rhai sy’n dymuno arsylwi’r Cyfarfod Rhagarweiniol a gynhelir ar 20 Mawrth 2023, dyma’r dolennau ar gyfer y ffrwd fyw (sy’n aros yr un fath ar gyfer pob Gwrandawiad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn):

I wylio heb gyfieithu ar y pryd: https://www.liveeventstream.online/planning-inspectorate-hearings/cy-hynet-carbon-dioxide-pipeline

I wylio gyda chyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg: https://www.liveeventstream.online/planning-inspectorate-hearings/en-hynet-carbon-dioxide-pipeline

17/03/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn Cyflwyniadau Ychwanegol gan yr Ymgeisydd sy’n ymwneud â gweddill o’r wybodaeth ychwanegol y gofynnir amdani yng nghyngor Adran 51 gan yr Arolygiaeth Gynllunio ddyddiedig 31 Hydref 2022 (PDF, 167KB).

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 365KB) wedi’i diweddaru.

14/03/2023

Cyflwyniadau ar gyfer Dyddiad Cau Gweithdrefnol A bellach wedi’u cyhoeddi a’u hychwanegu at Llyfrgell yr Archwiliad. (PDF, 336KB).

10/03/2023
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

20/02/2023

Yn dilyn penodiad yr Awdurdod Archwilio ar 17 Ionawr 2023, mae’r dogfennau isod bellach wedi cael eu derbyn yn ffurfiol gan yr Awdurdod Archwilio a’u cyhoeddi fel Cyflwyniadau Ychwanegol:

Cynhaliodd yr Awdurdod Archwilio Archwiliad Safle Digwmni ddydd Mawrth 15 Tachwedd 2022 (PDF, 102KB) a dydd Mercher 16 Tachwedd 2022.(PDF, 83 KB)  Mae’r nodiadau wedi eu cyhoeddi.

Mae’r rhain wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell yr Archwiliad (PDF 272KB).

19/01/2023
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
19/01/2023
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
13/01/2023
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
01/12/2022

Mae’r Ymgeisydd wedi cyflwyno’r dogfennau canlynol:

Bydd penderfyniad ynghylch a fydd y rhain yn cael eu derbyn i’r Archwiliad yn cael ei wneud unwaith y bydd yr Awdurdod Archwilio wedi’i benodi.

Mae’r rhain wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 265KB).

17/11/2022
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

31/10/2022
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
31/10/2022
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
03/10/2022
Disgwylir cais gan yr ymgeisydd
30/06/2022