Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Beth fydd yn digwydd nesaf

Cyhoeddir manylion y Cyfarfod Rhagarweiniol ar y dudalen hon yn fuan.

Bydd yr Awdurdod Archwilio’n cynnal Asesiad Cychwynnol o’r Prif Faterion sy’n codi o ddarllen y cais a’r Sylwadau Perthnasol a dderbyniwyd ac yn gosod dyddiad ar gyfer y Cyfarfod Rhagarweiniol.

Bydd Partïon â Buddant yn derbyn gwahoddiad i’r Cyfarfod Rhagarweiniol a fydd yn trafod materion gweithdrefnol yn unig, ac fe’i cynhelir yn gyhoeddus. Nid yw mynychu’r Cyfarfod Rhagarweiniol yn hanfodol. P’un ai y bydd Parti â Buddiant yn dewis mynychu’r Cyfarfod Rhagarweiniol ai peidio, byddant yn parhau i dderbyn manylion sut i gymryd rhan bellach yn yr Archwiliad.

Caiff y Penderfyniad Gweithdrefnol a wneir ar ôl y Cyfarfod Rhagarweiniol ei gyhoeddi ar ein gwefan a hefyd bydd ar gael ar gais oddi wrth ac oddi wrth ein llinell gymorth: 0303 444 5000. Mae’n bwysig nodi y bydd y Penderfyniad Gweithdrefnol hwn yn gosod yr amserlen ar gyfer yr Archwiliad. Bydd Amserlen yr Archwiliad, ymhlith pethau eraill, yn gosod terfynau amser ar gyfer derbyn Sylwadau Ysgrifenedig manwl a sylwadau ar y Sylwadau Perthnasol a wneir gan Bartïon eraill â Buddiant.

Os ydych yn Barti â Buddiant, naill ai oherwydd rydych yn un o’r cyrff penodol a nodir yn a102 Deddf Cynllunio 2008 neu oherwydd eich bod wedi cyflwyno Sylw Perthnasol, byddwch yn derbyn hysbysiadau am yr Archwiliad a chopi o benderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol ar y cais wedi iddo gael ei wneud.

Os oes gennych fuddiant cyfreithiol mewn tir a effeithir gan Brosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol ac:

  • nid ydych wedi’ch nodi gan yr Ymgeisydd; ac
  • nid oeddech wedi cofrestru i ddod yn Barti â Buddiant;

gallwch wneud cais i’r Awdurdod Archwilio i ddod yn Barti â Buddiant o dan a102A Deddf Cynllunio 2008.

Llinell amser (9 Eitemau)

Yn dilyn penodiad yr Awdurdod Archwilio ar 17 Ionawr 2023, mae’r dogfennau isod bellach wedi cael eu derbyn yn ffurfiol gan yr Awdurdod Archwilio a’u cyhoeddi fel Cyflwyniadau Ychwanegol:

Cynhaliodd yr Awdurdod Archwilio Archwiliad Safle Digwmni ddydd Mawrth 15 Tachwedd 2022 (PDF, 102KB) a dydd Mercher 16 Tachwedd 2022.(PDF, 83 KB)  Mae’r nodiadau wedi eu cyhoeddi.

Mae’r rhain wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell yr Archwiliad (PDF 272KB).

19/01/2023
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
19/01/2023
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
13/01/2023
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
01/12/2022

Mae’r Ymgeisydd wedi cyflwyno’r dogfennau canlynol:

Bydd penderfyniad ynghylch a fydd y rhain yn cael eu derbyn i’r Archwiliad yn cael ei wneud unwaith y bydd yr Awdurdod Archwilio wedi’i benodi.

Mae’r rhain wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 265KB).

17/11/2022
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

31/10/2022
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
31/10/2022
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
03/10/2022
Disgwylir cais gan yr ymgeisydd
30/06/2022