Cysylltiad Gogledd Cymru

Beth fydd yn digwydd nesaf

Derbyniwyd cais ar gyfer y prosiect uchod gan yr Arolygiaeth Gynllunio oddi wrth . Gallwch ddod o hyd i ddogfennau’r cais ar gyfer y cais hwn yn adran ‘Dogfennau’ tudalen y prosiect hwn.

O’r diwrnod ar ôl derbyn y cais, bydd gan yr Arolygiaeth Gynllunio 28 diwrnod i adolygu’r cais a phenderfynu p’un ai i’w dderbyn ai peidio. Felly, dylai’r penderfyniad ar dderbyn y cais hwn gael ei wneud .

Os derbynnir y cais:

  • Ar ddiwrnod y penderfyniad, byddwn yn cyhoeddi’r penderfyniad ar dderbyn a’r Sylwadau ar Ddigonolrwydd Ymgynghoriad a dderbyniwyd oddi wrth awdurdodau lleol perthnasol.
  •  Cyn gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl gwneud penderfyniad ar dderbyn, byddwn yn cyhoeddi o ba ddyddiad y byddwch yn gallu cofrestru i roi eich achos ar y cais (wrth wneud Sylw Perthnasol) a dod yn Barti â Buddiant.
  •  Cyn gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl gwneud penderfyniad ar dderbyn, byddwn yn cyhoeddi dyddiad cau’r cyfnod cofrestru.
  • O ddiwrnod cychwyn y cyfnod cofrestru (fel y penderfynir gan hysbysiad a chyhoeddiad yr Ymgeisydd) byddwn yn gwneud y ffurflen Sylwadau Perthnasol ar gael ar y wefan hon.

Os na dderbynnir y cais, byddwn yn:

  • Cyhoeddi’r llythyr penderfyniad a’r rhesymau pam na chafodd ei dderbyn.
  • Dileu holl ddogfennaeth y cais o dudalen y prosiect hwn.

Ni fyddwn yn gallu derbyn eich safbwyntiau am y cais hwn hyd nes y bydd y cyfnod cofrestru wedi cychwyn. Fodd bynnag, os hoffech wybod rhagor am y broses yn y cyfamser, gallwch lawrlwytho Nodyn Cyngor 8.2: Sut i gofrestru i gymryd rhan mewn Archwiliad a/neu gyfeirio at Ddeddf Cynllunio 2008: canllawiau ar y broses cyn ymgeisio.

Llinell amser (4 Eitemau)

notice icon

Derbyniwyd y cais hwn gan yr Arolygiaeth Gynllunio ar 7 Medi 2018.

Mae’r ymgeisydd wedi cytuno y gellir cyhoeddi pob dogfen gais cyn gynted ag sy’n ymarferol i helpu pawb i ddod yn gyfarwydd â manylion yr hyn a gynigir yn y cais hwn. Felly, bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn sicrhau bod dogfennau’r cais ar gael cyn gynted â phosib.

Mae’r ddarpariaeth hon yn unig er mwyn caniatáu mwy o amser i bawb sy’n dymuno dod yn gyfarwydd â manylion yr hyn sy’n cael ei gynnig cyn y cyfnod cynrychiolaeth berthnasol heb ymestyn yr amser cyffredinol sy’n ofynnol ar gyfer y broses ymgeisio. Ni fydd cyfle ar hyn o bryd i wneud sylwadau ar y cais. Fodd bynnag, os derbynnir y cais, bydd unrhyw un sydd â diddordeb yn y cais yn gallu cofrestru a mynegi eu barn yn ystod y cam cynrychiolaeth berthnasol a’r arholiad dilynol.

10/09/2018
milestone icon
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
07/09/2018
notice icon

Mae digwyddiad allgymorth cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am y broses caniatâd datblygu yn cael ei gynnal yn Llangefni ar ddydd Mawrth 4 Hydref, 2016. Mae hwn yn ddigwyddiad ychwanegol a fydd yn cynnwys gwasanaeth cyfieithu ar y pryd na lwyddwyd i’w ddarparu yn flaenorol.

Cyfeiriwch at y poster os gwelwch yn dda.

20/09/2016
notice icon

Mae digwyddiad allgymorth cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am y broses caniatâd datblygu yn cael ei gynnal yn Llangefni ar ddydd Mawrth 6 Medi 2016. Cyfeiriwch at y poster digwyddiad cyhoeddus am fanylion pellach.

11/08/2016