Cysylltiad Gogledd Cymru

Beth fydd yn digwydd nesaf

Cofrestru’n cau on 29/11/2018 at 23:59

Ar ôl i’r Ymgeisydd gyhoeddi a hysbysu pobl am gais a dderbyniwyd, bydd gan yr Arolygiaeth Gynllunio oddeutu tri mis i baratoi ar gyfer yr Archwiliad. Yn ystod y cyfnod Cyn yr Archwiliad, byddwch yn gallu cofrestru i ddod yn Barti â Buddiant ar gyfer y cais drwy wneud Sylw Perthnasol. Bydd gennych bob amser o leiaf 28 diwrnod ar gyfer cofrestru gyda ni*.

Gweld y llythyr derbyn.

Nawr, penodir Awdurdod Archwilio i archwilio’r cais. Bydd pob Parti â Buddiant a chyrff statudol eraill yn cael eu hysbysu am y penodiad ar ôl iddo gael ei wneud.

Pryd i gofrestru:

  • Bydd y dyddiad y gallwch ddechrau cofrestru yn cael ei gyhoeddi mewn blwch ar frig y dudalen hon. Byddwn yn dweud wrthych yn yr un man pryd fydd y cyfnod cofrestru’n cau.
  • Pan fydd cofrestru’n cychwyn, bydd dolen yn ymddangos ar frig y dudalen hon lle byddwch yn gallu cofrestru ar-lein.

Yn ystod y cyfnod Cyn yr Archwiliad, byddwch yn gallu:

  • Gweld dogfennau’r cais ar dudalen y prosiect hwn (neu gallwch gysylltu â ni i ddarganfod ym mhle yn lleol y gellir gweld y rhain).
  •  Rhoi eich safbwyntiau’n ysgrifenedig drwy’r ffurflen Sylwadau Perthnasol sydd ar gael ar dudalen y prosiect hwn, neu drwy’r post, ar yr adeg briodol.
  •  Darllen safbwyntiau pawb sydd wedi cofrestru i ddweud eu barn am y cais hwn.
  • Mynychu’r Cyfarfod Rhagarweiniol.

*Os bydd Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesiad o Effaith Amgylcheddol) 2017 yn berthnasol, hyd y cyfnod hwn fydd 30 diwrnod.

Llinell amser (7 Eitemau)

milestone icon
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
17/10/2018
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

04/10/2018
milestone icon
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
04/10/2018
notice icon

Derbyniwyd y cais hwn gan yr Arolygiaeth Gynllunio ar 7 Medi 2018.

Mae’r ymgeisydd wedi cytuno y gellir cyhoeddi pob dogfen gais cyn gynted ag sy’n ymarferol i helpu pawb i ddod yn gyfarwydd â manylion yr hyn a gynigir yn y cais hwn. Felly, bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn sicrhau bod dogfennau’r cais ar gael cyn gynted â phosib.

Mae’r ddarpariaeth hon yn unig er mwyn caniatáu mwy o amser i bawb sy’n dymuno dod yn gyfarwydd â manylion yr hyn sy’n cael ei gynnig cyn y cyfnod cynrychiolaeth berthnasol heb ymestyn yr amser cyffredinol sy’n ofynnol ar gyfer y broses ymgeisio. Ni fydd cyfle ar hyn o bryd i wneud sylwadau ar y cais. Fodd bynnag, os derbynnir y cais, bydd unrhyw un sydd â diddordeb yn y cais yn gallu cofrestru a mynegi eu barn yn ystod y cam cynrychiolaeth berthnasol a’r arholiad dilynol.

10/09/2018
milestone icon
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
07/09/2018
notice icon

Mae digwyddiad allgymorth cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am y broses caniatâd datblygu yn cael ei gynnal yn Llangefni ar ddydd Mawrth 4 Hydref, 2016. Mae hwn yn ddigwyddiad ychwanegol a fydd yn cynnwys gwasanaeth cyfieithu ar y pryd na lwyddwyd i’w ddarparu yn flaenorol.

Cyfeiriwch at y poster os gwelwch yn dda.

20/09/2016
notice icon

Mae digwyddiad allgymorth cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am y broses caniatâd datblygu yn cael ei gynnal yn Llangefni ar ddydd Mawrth 6 Medi 2016. Cyfeiriwch at y poster digwyddiad cyhoeddus am fanylion pellach.

11/08/2016