Cysylltiad Gogledd Cymru

Beth fydd yn digwydd nesaf

Tynnwyd y cais hwn yn ôl gan yr Ymgeisydd.

Llinell amser (14 Eitemau)

Tynnwyd y prosiect hwn yn ôl ym mis Chwefror 2020. Fel y nodwyd yn yr adran gymorth ar wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol, mae tudalen prosiect ar gael am flwyddyn ar ôl dyddiad ei dynnu’n ôl os gwnaed cais. O’r herwydd, pwrpas y faner hon yw tynnu sylw y byddwn yn tynnu’r prosiect oddi ar ein gwefan cyn bo hir.

04/03/2020

Heddiw, mae’r Ymgeisydd, National Grid Electricity Transmission PLC, wedi tynnu’n ôl y cais yn ffurfiol. O ganlyniad, ni fydd unrhyw ystyriaeth bellach o’r cais gan yr Awdurdod Archwilio na’r Arolygiaeth Gynllunio. Mae llythyr yr Awdurdod Archwilio sy’n cadarnhau’r tynnu’n ôl wedi’i gyhoeddi.

20/02/2019

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi defnyddio ei ddisgresiwn i dderbyn Cynrychioliad Perthnasol Hwyr gan Maritime and Coastguard Agency i’r Archwiliad. Mae’r dogfen hyn wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell Archwiliad.

31/01/2019

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi defnyddio ei ddisgresiwn i dderbyn Cyflwyniadau Ychwanegol yr Ymgeisydd a Chynrychioliad Perthnasol Hwyr gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i’r Archwiliad. Mae’r dogfennau hyn wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell Archwiliad.

30/01/2019
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
04/12/2018
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
29/11/2018
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
17/10/2018
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

04/10/2018
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
04/10/2018

Derbyniwyd y cais hwn gan yr Arolygiaeth Gynllunio ar 7 Medi 2018.

Mae’r ymgeisydd wedi cytuno y gellir cyhoeddi pob dogfen gais cyn gynted ag sy’n ymarferol i helpu pawb i ddod yn gyfarwydd â manylion yr hyn a gynigir yn y cais hwn. Felly, bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn sicrhau bod dogfennau’r cais ar gael cyn gynted â phosib.

Mae’r ddarpariaeth hon yn unig er mwyn caniatáu mwy o amser i bawb sy’n dymuno dod yn gyfarwydd â manylion yr hyn sy’n cael ei gynnig cyn y cyfnod cynrychiolaeth berthnasol heb ymestyn yr amser cyffredinol sy’n ofynnol ar gyfer y broses ymgeisio. Ni fydd cyfle ar hyn o bryd i wneud sylwadau ar y cais. Fodd bynnag, os derbynnir y cais, bydd unrhyw un sydd â diddordeb yn y cais yn gallu cofrestru a mynegi eu barn yn ystod y cam cynrychiolaeth berthnasol a’r arholiad dilynol.

10/09/2018
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
07/09/2018

Mae digwyddiad allgymorth cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am y broses caniatâd datblygu yn cael ei gynnal yn Llangefni ar ddydd Mawrth 4 Hydref, 2016. Mae hwn yn ddigwyddiad ychwanegol a fydd yn cynnwys gwasanaeth cyfieithu ar y pryd na lwyddwyd i’w ddarparu yn flaenorol.

Cyfeiriwch at y poster os gwelwch yn dda.

20/09/2016

Mae digwyddiad allgymorth cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am y broses caniatâd datblygu yn cael ei gynnal yn Llangefni ar ddydd Mawrth 6 Medi 2016. Cyfeiriwch at y poster digwyddiad cyhoeddus am fanylion pellach.

11/08/2016