Brechfa Forest West Wind Farm

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Diffinnir y cyfnod ar gyfer her gyfreithiol yn a118 Deddf Cynllunio 2008. Ceir rhagor o wybodaeth am herio cyfreithiol yn y llythyr a anfonir at bob Parti â Buddiant ynghyd â phenderfyniad a datganiad o resymau’r Ysgrifennydd Gwladol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses, anfonwch neges e-bost at yr Arolygiaeth Gynllunio:[email protected] neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0303 444 5000.

Llinell amser (29 Eitemau)

notice icon

The Secretary of State has decided under paragraph 2(1) of Schedule 6 to the Planning Act 2008 to make a non-material change to the Brechfa Forest West Wind Farm Order 2013 and has published the Brechfa Forest West Wind Farm (Amendment) Order 2016.

Mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi penderfynu o dan baragraff 2(1) o Atodlen 6 i’r Ddeddf Cynllunio 2008, gwneud newidiadau anfaterol i Orchymyn Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa 2013 a wedi hysbysu Gorchymyn Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa (Diwygiad) 2016.

11/03/2016
notice icon

The Department of Energy & Climate Change has issued a letter requesting further clarification/comments regarding the application for a non-material change to the Brechfa West Wind Farm Development Consent Order.

Comments are specifically requested from RWE Innology UK Limited (the Applicant), CADW, Natural Resources Wales and Carmarthenshire County Council however other interested parties are also welcome to respond.
Responses to the matters outlined in this letter should be submitted by e-mail to: [email protected] or posted to:

Sarah Jones – Case manager
Brechfa Forest West Wind Farm Team
3/18 Eagle Wing
Temple Quay House
2 The Square
Bristol
BS1 6PN

The deadline for any responses is Tuesday 29 December 2015.

15/12/2015
notice icon

An application for a non-material change to the Brechfa West Wind Farm Development Consent Order has been made by RWE Innogy UK Limited

If you wish to make a representation, this should be emailed to [email protected] or posted to

Sarah Jones
Case manager
Brechfa Forest West Wind Farm team
3/18 Eagle Wing
Temple Quay House
2 The Square
Bristol, BS1 6PN

The deadline for making a representation is Thursday 24 September 2015.

18/08/2015
notice icon

The Secretary of State has granted development consent for this application.
For further information, please refer to the Secretary of State’s decision and statement of reasons, the development consent order and the Planning Inspectorate’s recommendation to the Secretary of State.

Other documents:
Notification of decision from Planning Inspectorate to interested partiesCorrespondence received by PINS after close of examination and forwarded to the Secretary of State.

Correspondence received by the SoS during the decision period will be published as soon as all personal information has been redacted.

12/03/2013
milestone icon
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
12/03/2013
milestone icon
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
12/12/2012
notice icon

The Examining Authority issued a letter notifying Interested Parties of the closure of the examination under section 99 of the Planning Act 2008 on 13 September 2012 at 17:00. The Examining Authority now has until the 13 December 2012 to submit his recommendation report to the Secretary of State for Energy and Climate Change.

Cyhoeddodd yr Awdurdod Archwilio lythyr yn hysbysu Partïon â Buddiant am gau’r archwiliad o dan adran 99 Deddf Cynllunio 2008 ar 13 Medi 2012 am 17:00. Bellach mae gan yr Awdurdod Archwilio tan 13 Rhagfyr 2012 i gyflwyno ei adroddiad argymhellion i’r Ysgrifennydd Gwladol Ynni a Newid Hinsawdd

14/09/2012
notice icon

The Examining Authority issued a letter on 5 September 2012 asking for further information under rule 17.  The closing date for responses is the 12 September by 12 noon at the latest.

Cyhoeddwyd llythyr gan yr Awdurdod Archwilio ar 5 Medi 2012 yn gofyn am fwy o wybodaeth o dan reol 17.  Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 12 Medi, erbyn 12 canol dydd man hwyraf.

06/09/2012
notice icon

The Examining Authority has issued a letter asking for further information under rule 17 in relation to the applicant’s submitted unilateral undertaking under section 106 of the Town and Country Planning Act 1990.

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi cyhoeddi llythyr yn gofyn am ragor o wybodaeth o dan reol 17, mewn perthynas â’r ymgymeriad unochrog a gyflwynwyd gan y ceisydd o dan adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

03/09/2012
notice icon

The Examining Authority has issued a letter asking for further information under rule 17 in relation to a Discussion Document on a Good Practice Guide to the Application of ETSU-R-97.

Cyhoeddodd yr Awdurdod Archwilio llythyr sy’n gofyn am ragor o wybodaeth o dan reol 17 mewn perthynas â Dogfen Drafod ar Ganllaw Arfer Da i Gymhwyso ETSU-R-97.

17/08/2012
notice icon

The Examining Authority has issued a letter asking for further information under rule 17 in relation to The Conservation of Habitats and Species (Amendment) Regulations 2012.

Anfonodd yr Awdurdod Archwilio lythyr ar 9 Awst yn gofyn am ragor o wybodaeth o dan reol 17 mewn perthynas â Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau (Diwygio) 2012 at y partïon canlynol â buddiant: Yr Ymgeisydd (RWE Npower); Llywodraeth Cymru (LlC); Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC); Comisiwn Coedwigaeth Cymru (CCC); Cyngor Sir Gaerfyrddin (CSG); ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru (AAC). Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 20 Awst 2012.

09/08/2012
notice icon

The deadline for comments on the draft DCO (see previous update in the overview tab) and responses to the Examining Authority’s questions under rule 17 is the 9 August. The deadline for comments on material submitted for the 19 July has been extended to the 20 August as set out in the Examining Authority’s letter of 1 August.

Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau ar y Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (gweler y diweddariad blaenorol yn y tab trosolwg) ac ar gyfer ymatebion i gwestiynau’r Awdurdod Archwilio o dan reol 17 yw 9 Awst. Ymestynnwyd y dyddiad cau ar gyfer sylwadau ar ddeunydd a gyflwynwyd ar gyfer 19 Gorffennaf i 20 Awst fel y’i hamlinellir yn llythyr yr Awdurdod Archwilio dyddiedig 1 Awst.

02/08/2012
notice icon

The Examining Authority’s Draft DCO has now been published. View the document with tracked changes or without tracked changes. The Examining Authority’s letter of 25 July contains the notification of an accompanied site visit, a request for further information, a revised timetable and further information on other matters.

Mae Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft yr Awdurdod Archwilio wedi’i gyhoeddi erbyn hyn. Gallwch weld y ddogfen gyda’r newidiadau wedi’u hamlygu neu heb y newidiadau wedi’u hamlygu. Mae llythyr gan yr Awdurdod Archwilio dyddiedig 25 Gorffennaf yn cynnwys hysbysiad am ymweliad safle yng nghwmni eraill, cais am ragor o wybodaeth, amserlen ddiwygiedig a rhagor o wybodaeth am faterion eraill.

26/07/2012
notice icon

The audio recordings of all the hearings are now available on the hearings page. In addition, a written submission from the Environment Agency Wales and the Countryside Council for Wales received in lieu of attendance at the Issue-specific hearing on the DCO have also been published there. The deadline for submission of written summaries of any case put at any of the hearings on 11 and 12 July is the 19 July as set out in the examination timetable included in the Examining Authority’s letter of 18 June. These submissions will be published as soon as practicable after the 19 July.

Mae recordiadau sain yr holl wrandawiadau bellach ar gael ar y tudalen gwrandawiadau. Yn ogystal, cyhoeddwyd cyflwyniad ysgrifenedig yno gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru a dderbyniwyd yn lle mynychu’r gwrandawiad ar faterion penodol yn ymwneud â’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno crynodebau ysgrifenedig o unrhyw achos a roddwyd yn unrhyw un o’r gwrandawiadau ar 11 a 12 Gorffennaf yw 19 Gorffennaf, fel y nodwyd yn yr amserlen archwilio a gynhwyswyd yn llythyr yr Awdurdod Archwilio ar 18 Mehefin. Caiff y cyflwyniadau hyn eu cyhoeddi cyn gynted ag sy’n ymarferol ar ôl 19 Gorffennaf.

16/07/2012
notice icon

All documents received in response to the 28 June 2012 deadline for written summaries of any case put at Issue-specific Hearings held on 20 and 21 June are available on the hearings page. While many of these contributions are not limited to summarising points made at the hearings, the Examining Authority has decided to accept them all.

Further hearings are scheduled to take place on 11 and 12 July 2012 as specified in the hearing notices of 28 May and 19 June. Agendas are available on the hearings page. For further information please refer to the letters issued by the Examining Authority on 28 May and 18 June.

Mae’r holl ddogfennau a dderbyniwyd mewn ymateb i’r dyddiad cau, sef 28 Mehefin 2012, ar gyfer crynodebau ysgrifenedig o unrhyw achos mewn Gwrandawiadau Penodol i Fater a gynhaliwyd ar 20 a 21 Mehefin, ar gael ar y dudalen gwrandawiadau. Er nad yw nifer o’r cyfraniadau hyn yn gyfyngedig i’r pwyntiau crynhoi a wnaed yn y gwrandawiadau, mae’r Awdurdod Archwilio wedi penderfynu derbyn y cyfan.

Mae mwy o wrandawiadau wedi cael eu trefnu ar gyfer 11 ac 12 Gorffennaf 2012, fel y nodir yn hysbysiadau gwrandawiadau 28 Mai ac 19 Mehefin. Mae agendau ar gael ar y dudalen gwrandawiadau. I gael mwy o wybodaeth, cyfeiriwch at y llythyrau a gyflwynwyd gan yr Awdurdod Archwilio ar 28 Mai ac 18 Mehefin.

04/07/2012
notice icon

Hearings are scheduled to take place during June and July as specified in the hearing notices of 28 May and 19 June. Hearing agendas are available on the hearings page. For further information please refer to the notices issued by the Examining Authority on 28 May and 18 June.

Gwrandawiadau mis Mehefin a Gorffennaf a nodwyd yn y rhybudd gwrandawiadau. Agenda ar gael ar dudalen y gwrandawiadau. Am fwy o wybodaeth cyfeiriwch at y rhybudd a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod Archwilio ar 28 Mai a 18 Mehefin.

19/06/2012
notice icon

A revised examination timetable has been issued by the Examining Authority including further details of likely hearings and requests for further information. View the Examining Authority’s letter

Mae’r Awdurdod archwilio wedi cyhoeddi amserlen archwilio ddiwygiedig, cwestiynau ychwanegol a manylion pellach o fwriadau presennol mewn perthynas a gwrandawiadau. Gweler y llythyr yma

10/05/2012
notice icon

Written representations for this application have now been published.

Please note, submissions from RWE Npower Renewables and RES UK & Ireland Ltd have been split into multiple zip files due to their size. Some of these files exceed 100 MB and may take some time to download on slower broadband connections. Hard copies of the written representations will be available from Friday 4 May at the documentation deposit locations stated in Annex B of the rule 8 letter.

01/05/2012
milestone icon Darllen y llythyr

Mae’r amserlen arholiadau (llythyr rheol 8 llythyr) wedi ei anfon at bartïon â buddiant

Penderfyniad gweithdrefnol yn dilyn y Cyfarfod Rhagarweiniol

23/03/2012
milestone icon
  • Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
  • Yr archwiliad yn dechrau
13/03/2012
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

17/02/2012
milestone icon
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
16/02/2012
milestone icon
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
18/01/2012
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

28/12/2011
milestone icon
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
07/12/2011
milestone icon
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
30/11/2011
milestone icon
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
04/11/2011