Cysylltiad Gogledd Cymru

Beth fydd yn digwydd nesaf

Cyhoeddir manylion y Cyfarfod Rhagarweiniol ar y dudalen hon yn fuan.

Bydd yr Awdurdod Archwilio’n cynnal Asesiad Cychwynnol o’r Prif Faterion sy’n codi o ddarllen y cais a’r Sylwadau Perthnasol a dderbyniwyd ac yn gosod dyddiad ar gyfer y Cyfarfod Rhagarweiniol.

Bydd Partïon â Buddant yn derbyn gwahoddiad i’r Cyfarfod Rhagarweiniol a fydd yn trafod materion gweithdrefnol yn unig, ac fe’i cynhelir yn gyhoeddus. Nid yw mynychu’r Cyfarfod Rhagarweiniol yn hanfodol. P’un ai y bydd Parti â Buddiant yn dewis mynychu’r Cyfarfod Rhagarweiniol ai peidio, byddant yn parhau i dderbyn manylion sut i gymryd rhan bellach yn yr Archwiliad.

Caiff y Penderfyniad Gweithdrefnol a wneir ar ôl y Cyfarfod Rhagarweiniol ei gyhoeddi ar ein gwefan a hefyd bydd ar gael ar gais oddi wrth ac oddi wrth ein llinell gymorth: 0303 444 5000. Mae’n bwysig nodi y bydd y Penderfyniad Gweithdrefnol hwn yn gosod yr amserlen ar gyfer yr Archwiliad. Bydd Amserlen yr Archwiliad, ymhlith pethau eraill, yn gosod terfynau amser ar gyfer derbyn Sylwadau Ysgrifenedig manwl a sylwadau ar y Sylwadau Perthnasol a wneir gan Bartïon eraill â Buddiant.

Os ydych yn Barti â Buddiant, naill ai oherwydd rydych yn un o’r cyrff penodol a nodir yn a102 Deddf Cynllunio 2008 neu oherwydd eich bod wedi cyflwyno Sylw Perthnasol, byddwch yn derbyn hysbysiadau am yr Archwiliad a chopi o benderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol ar y cais wedi iddo gael ei wneud.

Os oes gennych fuddiant cyfreithiol mewn tir a effeithir gan Brosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol ac:

  • nid ydych wedi’ch nodi gan yr Ymgeisydd; ac
  • nid oeddech wedi cofrestru i ddod yn Barti â Buddiant;

gallwch o dan a102A Deddf Cynllunio 2008.

Llinell amser (12 Eitemau)

notice icon

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi defnyddio ei ddisgresiwn i dderbyn Cynrychioliad Perthnasol Hwyr gan Maritime and Coastguard Agency i’r Archwiliad. Mae’r dogfen hyn wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell Archwiliad.

31/01/2019
notice icon

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi defnyddio ei ddisgresiwn i dderbyn Cyflwyniadau Ychwanegol yr Ymgeisydd a Chynrychioliad Perthnasol Hwyr gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i’r Archwiliad. Mae’r dogfennau hyn wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell Archwiliad.

30/01/2019
milestone icon
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
04/12/2018
milestone icon
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
29/11/2018
milestone icon
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
17/10/2018
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

04/10/2018
milestone icon
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
04/10/2018
notice icon

Derbyniwyd y cais hwn gan yr Arolygiaeth Gynllunio ar 7 Medi 2018.

Mae’r ymgeisydd wedi cytuno y gellir cyhoeddi pob dogfen gais cyn gynted ag sy’n ymarferol i helpu pawb i ddod yn gyfarwydd â manylion yr hyn a gynigir yn y cais hwn. Felly, bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn sicrhau bod dogfennau’r cais ar gael cyn gynted â phosib.

Mae’r ddarpariaeth hon yn unig er mwyn caniatáu mwy o amser i bawb sy’n dymuno dod yn gyfarwydd â manylion yr hyn sy’n cael ei gynnig cyn y cyfnod cynrychiolaeth berthnasol heb ymestyn yr amser cyffredinol sy’n ofynnol ar gyfer y broses ymgeisio. Ni fydd cyfle ar hyn o bryd i wneud sylwadau ar y cais. Fodd bynnag, os derbynnir y cais, bydd unrhyw un sydd â diddordeb yn y cais yn gallu cofrestru a mynegi eu barn yn ystod y cam cynrychiolaeth berthnasol a’r arholiad dilynol.

10/09/2018
milestone icon
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
07/09/2018
notice icon

Mae digwyddiad allgymorth cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am y broses caniatâd datblygu yn cael ei gynnal yn Llangefni ar ddydd Mawrth 4 Hydref, 2016. Mae hwn yn ddigwyddiad ychwanegol a fydd yn cynnwys gwasanaeth cyfieithu ar y pryd na lwyddwyd i’w ddarparu yn flaenorol.

Cyfeiriwch at y poster os gwelwch yn dda.

20/09/2016
notice icon

Mae digwyddiad allgymorth cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am y broses caniatâd datblygu yn cael ei gynnal yn Llangefni ar ddydd Mawrth 6 Medi 2016. Cyfeiriwch at y poster digwyddiad cyhoeddus am fanylion pellach.

11/08/2016