Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Beth fydd yn digwydd nesaf

Cyhoeddir manylion y Cyfarfod Rhagarweiniol ar y dudalen hon yn fuan.

Bydd yr Awdurdod Archwilio’n cynnal Asesiad Cychwynnol o’r Prif Faterion sy’n codi o ddarllen y cais a’r Sylwadau Perthnasol a dderbyniwyd ac yn gosod dyddiad ar gyfer y Cyfarfod Rhagarweiniol.

Bydd Partïon â Buddant yn derbyn gwahoddiad i’r Cyfarfod Rhagarweiniol a fydd yn trafod materion gweithdrefnol yn unig, ac fe’i cynhelir yn gyhoeddus. Nid yw mynychu’r Cyfarfod Rhagarweiniol yn hanfodol. P’un ai y bydd Parti â Buddiant yn dewis mynychu’r Cyfarfod Rhagarweiniol ai peidio, byddant yn parhau i dderbyn manylion sut i gymryd rhan bellach yn yr Archwiliad.

Caiff y Penderfyniad Gweithdrefnol a wneir ar ôl y Cyfarfod Rhagarweiniol ei gyhoeddi ar ein gwefan a hefyd bydd ar gael ar gais oddi wrth ac oddi wrth ein llinell gymorth: 0303 444 5000. Mae’n bwysig nodi y bydd y Penderfyniad Gweithdrefnol hwn yn gosod yr amserlen ar gyfer yr Archwiliad. Bydd Amserlen yr Archwiliad, ymhlith pethau eraill, yn gosod terfynau amser ar gyfer derbyn Sylwadau Ysgrifenedig manwl a sylwadau ar y Sylwadau Perthnasol a wneir gan Bartïon eraill â Buddiant.

Os ydych yn Barti â Buddiant, naill ai oherwydd rydych yn un o’r cyrff penodol a nodir yn a102 Deddf Cynllunio 2008 neu oherwydd eich bod wedi cyflwyno Sylw Perthnasol, byddwch yn derbyn hysbysiadau am yr Archwiliad a chopi o benderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol ar y cais wedi iddo gael ei wneud.

Os oes gennych fuddiant cyfreithiol mewn tir a effeithir gan Brosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol ac:

  • nid ydych wedi’ch nodi gan yr Ymgeisydd; ac
  • nid oeddech wedi cofrestru i ddod yn Barti â Buddiant;

gallwch wneud cais i’r Awdurdod Archwilio i ddod yn Barti â Buddiant o dan a102A Deddf Cynllunio 2008.

Llinell amser (19 Eitemau)

I’r rhai sy’n dymuno arsylwi’r Gwrandawiadau a gynhelir yn ystod yr wythnos yn dechrau 19 Medi 2022, dyma’r ddolen i’r ffrwd fyw (sy’n aros yr un fath ar gyfer pob Gwrandawiad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn).

Mae’r recordiad a’r trawsgrifiad ar gyfer y Cyfarfod Rhagarweiniol wedi’u cyhoeddi.

21/09/2022
Yr archwiliad yn dechrau
21/09/2022

I’r rhai sy’n dymuno arsylwi’r Gwrandawiadau a gynhelir yn ystod yr wythnos yn dechrau 19 Medi 2022, dyma’r ddolen i’r ffrwd fyw (sy’n aros yr un fath ar gyfer pob Gwrandawiad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn).

16/09/2022

Cynhaliodd yr Awdurdod Archwilio Archwiliad Safle Digwmni ar ddydd Llun 5 Medi 2022, dydd Mawrth 6 Medi 2022 a dydd Mercher 7 Medi 2022. (PDF, 180KB)

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi defnyddio ei ddisgresiwn i dderbyn Cyflwyniad Ychwanegol gan Network Rail Infrastructure Limited. (PDF, 117KB)

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 407KB) yn cael ei diweddaru yn fuan.

16/09/2022

Mae’r agenda ar gyfer Gwrandawiad Mater Penodol 1 (ISH1) ar y dDCO (PDF, 209 KB) ar Ddydd Mercher 21 Medi 2022 bellach wedi’i gyhoeddi.

Mae’r agenda ar gyfer y Cyfarfod Rhagarweiniol a Gwrandawiad Llawr Agored 1 i’w gweld yn Atodiad A a G o lythyr Rheol 6 (PDF, 697 KB) yn y drefn honno.

Mae’r rhain wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 407 KB).

13/09/2022

Cyflwyniadau ar gyfer Terfyn Amser Gweithdrefnol A bellach wedi’u cyhoeddi a’u hychwanegu at y Llyfrgell yr Archwiliad.

12/09/2022
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

23/08/2022

Mae’r Awdurdod Arholi wedi defnyddio ei ddisgresiwn i dderbyn Cyflwyniad Ychwanegol gan Janet Finch-Saunders MS (PDF, 446KB)

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 402KB) yn cael ei diweddaru yn fuan.

22/07/2022

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi defnyddio ei ddisgresiwn i dderbyn Cyflwyniad Ychwanegol gan Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU (UKHSA) (PDF, 26KB)

Mae Sylwadau Perthnasol hefyd wedi’u cyhoeddi.

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad yn cael ei diweddaru yn fuan.

12/07/2022
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
12/07/2022

Cynhaliodd yr Awdurdod Archwilio Archwiliad Safle Digwmni ar ddydd Llun 27 Mehefin 2022, dydd Mawrth 28 Mehefin 2022 a dydd Mercher 29 Mehefin 2022. (PDF, 394KB) Bydd y nodyn yn cael ei ychwanegu at y Llyfrgell Arholiadau cyn bo hir.

08/07/2022
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
06/07/2022

Mae’r prosiect hwn yn y cam Cyn-arholiad. Os hoffech wneud sylw ar y prosiect arfaethedig hwn, gallwch nawr gofrestru i gael eich dweud. Bydd cofrestru yn cau am 23:59 ddydd Iau 6 Gorffennaf 2022.

Cyflwynodd yr Ymgeisydd set o ddogfennau ar 6 Mehefin 2022, mewn ymateb i gyngor a51 a gyhoeddwyd ar ôl Derbyniad. Mae’r Awdurdod Archwilio wedi eu derbyn fel cyflwyniadau ychwanegol.

Mae dogfen ychwanegol 6.3.3 Environmental Statement – Volume 3 – Chapter 3 – Socio-Economics (PDF, 3MB) bellach wedi’i chyhoeddi.

09/06/2022

Mae’r prosiect hwn yn y cam Cyn-arholiad. Os hoffech wneud sylw ar y prosiect arfaethedig hwn, gallwch nawr gofrestru i gael eich dweud. Bydd cofrestru yn cau am 23:59 ddydd Iau 6 Gorffennaf 2022.

Cyflwynodd yr Ymgeisydd set o ddogfennau ar 6 Mehefin 2022, mewn ymateb i gyngor a51 a gyhoeddwyd ar ôl Derbyniad. Mae’r Awdurdod Archwilio wedi eu derbyn fel cyflwyniadau ychwanegol.

08/06/2022
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
30/05/2022
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

18/05/2022
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
18/05/2022
  • Disgwylir cais gan yr ymgeisydd
  • Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
20/04/2022