Dogfennau enghreifftiol

Mae’r rhestr isod yn rhoi enghreifftiau o’r hyn y mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn eu hystyried yn enghreifftiau o ddogfennaeth dda a gyflwynwyd mewn perthynas â Phrosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol (NSIPau).

Nid yw cynnwys dogfen ar y rhestr hon yn awgrymu bod yr Arolygiaeth Gynllunio yn cytuno â’i chynnwys. Mae’n awgrymu bod yr arddull, fformat a’r dull a ddefnyddiwyd wedi bod o fudd wrth archwilio’r cais NSIP cysylltiedig.  Lle y bo’n berthnasol, mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi datgan yr hyn sy’n dda yn y ddogfen enghreifftiol, a’r hyn y gellid ei wella.

Caiff enghreifftiau da eu hychwanegu at y rhestr hon pan gaiff enghreifftiau addas eu canfod. Bydd dogfennau ond yn cael eu hychwanegu wedi i’r cyfnod ar gyfer Adolygiad Barnwrol ddod i ben yn dilyn penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol (neu ar ôl i brosiect gael ei dynnu’n ôl), neu ar ôl i Adolygiad Barnwrol gael ei gwblhau.

Rydym yn croesawu sylwadau ac awgrymiadau ynghylch dogfennau posibl i’w cynnwys ar y rhestr hon drwy’r e-bost at: [email protected]

Datganiad Cyffredinrwydd

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Prosiect Cysylltiad RichboroughNational GridRoedd y Datganiad Cyffredinrwydd (PDF, 706KB) yn ddogfen ‘fyw’ yn ystod yr Archwiliad.

Cyflwynwyd y fersiwn wreiddiol (ar ddyddiad cau 2) i ymateb i gais yr Awdurdod Archwilio (AA) i’r ymgeisydd ddarparu tabl yn dangos cyffredinrwydd ar bwyntiau penodol rhwng Datganiadau o Dir Cyffredin. Yna, diweddarwyd y fersiwn wreiddiol sawl gwaith yn ystod yr Archwiliad ar ddyddiadau cau priodol i ddangos y sefyllfa gyfredol ar y pwyntiau penodol.

Helpodd strwythur clir a chyson y Datganiadau o Dir Cyffredin unigol a’r Datganiad Cyffredinrwydd yr AA (a phartïon eraill) trwy roi trosolwg hygyrch o’r sefyllfa bresennol rhwng yr ymgeisydd a’r partïon perthnasol. Helpodd hefyd o ran amlygu gwahaniaethau rhwng y partïon.

Roedd y ddogfen wedi’i strwythuro’n ddefnyddiol fel a ganlyn:

- Roedd Adran 2 yn manylu ar strwythur y dogfennau Datganiad o Dir Cyffredin ac yn rhoi rhestr gyfredol o’r Datganiadau o Dir Cyffredin (ar gyfer pob un o ddyddiadau cau yr Archwiliad);

- Roedd Adran 3 yn rhoi diweddariad ar statws pob Datganiad o Dir Cyffredin;

- Roedd Adran 4 yn amlinellu’r hyn a oedd yn gyffredin rhwng y Datganiadau o Dir Cyffredin a chrynodeb o’r prif faterion a oedd yn weddill; ac

- Roedd Adran 4.2 yn rhoi crynodeb o feysydd penodol lle y nodwyd bod materion yn ‘destun trafodaethau cyfredol’ neu ‘heb eu cytuno’.

Canllaw i’r Cais

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Prosiect Cysylltiad RichboroughNational GridY Canllaw hwn i'r cais (PDF, 82KB) ddogfen fyw’ a oedd yn cynnwys yr holl ddiweddariadau/diwygiadau i ddogfennau’r cais ac unrhyw ddogfennau newydd a gyflwynwyd i’r Archwiliad gan yr ymgeisydd. Cafodd ei diweddaru’n rhagweithiol gan yr ymgeisydd ar ôl pob dyddiad cau yn Amserlen yr Archwiliad.

Ar y cyd â Llyfrgell Archwiliad yr Arolygiaeth Gynllunio, rhoddodd gwaith yr ymgeisydd i lunio a chynnal y ddogfen hon sicrwydd i’r Awdurdod Archwilio (AA) a phartïon â buddiant ynghylch fersiynau’r ddogfen. Roedd hefyd yn galluogi partïon â buddiant i wirio a oeddent yn gwneud sylwadau yn seiliedig ar fersiwn ddiweddaraf y ddogfen a gyflwynwyd i’r Archwiliad.

Helpodd yr AA yn ystod y cyfnod adrodd, gan roi cofnod cynhwysfawr o’r ‘cais terfynol’ o safbwynt yr ymgeisydd. Yn yr un cyd-destun, roedd hefyd yn egluro pa fersiynau o’r dogfennau roedd yr ymgeisydd yn cynnig eu hardystio yn nrafft argymelledig y Gorchymyn Caniatâd Datblygu.

Mae i’r ddogfen strwythur defnyddiol oherwydd:

- Mae’n cynnwys cyfeiriad at Lyfrgell Archwiliad yr Arolygiaeth Gynllunio a chyfeiriad at ddogfennau lleol cyfatebol yr ymgeisydd;
- Mae’n rhoi codau lliw deuaidd clir i sefydlu statws pob un o ddogfennau’r cais; ac
- Mae’n cynnal strwythur y cais fel y’i cyflwynwyd, sy’n helpu o ran pa mor hawdd ydyw i’w llywio.

Gellid gwella’r ddogfen hon ymhellach trwy:

- Gynnwys hyperddolenni i bob dogfen ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Adroddiad Ymgynghori

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Fferm Wynt Alltraeth Triton KnollTriton Knoll Offshore Wind Farm LimitedMae'r Adroddiad Ymgynghori hwn a gyflwynwyd gan Triton Knoll Offshore Wind Farm Limited (PDF, 6MB) yn clir a hawdd i’w lywio, gyda diagram defnyddiol o’r broses yn agos at ddechrau’r adroddiad.
Dogger Bank Creyke BeckForewindCyflwynwyd yr Adroddiad Ymgynghori hwn gan (PDF, 4MB) wedi’i strwythuro’n dda oherwydd ei fod yn gwahanu ymarferion ymgynghori anstatudol a statudol yn glir, yn ogystal ag ymarferion ymgynghori sy’n ofynnol dan Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol.

Mae hefyd yn cynnwys ‘rhestr wirio cydymffurfio’, sy’n offeryn defnyddiol wrth adolygu dogfennau yn ystod y cam Derbyn.

Mae’r tablau yn yr adroddiad yn nodi’n glir y gofynion yn ystod y cam Derbyn, sydd eto’n helpu wrth adolygu cais.

Sylwadau ar Ddigonolrwydd Ymgynghori

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Fferm Wynt Alltraeth RampionBrighton & Hove CouncilDigonolrwydd yr Ymateb Ymgynghori hwn (PDF, 1.8MB) gryno ond hefyd yn gynhwysfawr, ac mae’n rhoi cyfiawnhad clir ynghylch pam roedd yr ymgynghori’n ddigonol.

Adroddiad ar yr Effaith Leol

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Atgyfnerthu Llinell Drydan Gogledd LlundainGreater London AuthorityMae'r Adroddiad Effaith Lleol hwn a gyflwynwyd gan y Greater London Authority yn (PDF, 865KB) arbennig o ddefnyddiol gan ei fod yn defnyddio dull ar raddfa strategol i amlygu effeithiau cynllun llinol sy’n ymestyn dros nifer o ardaloedd awdurdodau lleol, ac yn sicrhau y caiff yr effeithiau ar wasanaethau fel priffyrdd, trafnidiaeth ac ati, eu hintegreiddio.
Fferm Wynt Alltraeth East Anglia ONESuffolk County Council, Mid Suffolk District Council and Suffolk Coastal District CouncilMae'r Adroddiad Effaith Lleol hwn a gyflwynwyd gan y Suffolk County Council, Mid Suffolk District Council and Suffolk Coastal District Council yn (PDF, 2.4MB) darparu rhoi asesiad cynnar cynhwysfawr o’r holl brif effeithiau a amlygwyd gan yr Awdurdod Archwilio. Mae’n amlinellu’r cynlluniau datblygu amrywiol (gan gynnwys statws a pholisïau perthnasol bob un ohonynt) ac yna’n rhoi asesiad clir o’r effeithiau dan feysydd gwahanol, ynghyd â chasgliad ar gyfer pob un. Mae hefyd yn esbonio sut gellid gwella’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu neu’r dogfennau cysylltiedig.

Mae’n cydymffurfio â’r arweiniad perthnasol a Nodyn Cyngor 1: Adroddiadau ar yr Effaith Leol, yn benodol trwy fod yn wrthrychol a pheidio â dod i gasgliadau ynghylch derbynioldeb y datblygiad arfaethedig, felly mae’n asesiad technegol o natur ymgynghorol i gynorthwyo’r Awdurdod Archwilio.

Mae hefyd yn enghraifft dda o awdurdodau lleol yn cydweithio â’i gilydd.

Datganiad o Dir Cyffredin

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Fferm Wynt Alltraeth RampionE.ON Climate & Renewables UK Rampion Offshore Wind Farm Limited and South Downs National Park AuthorityMae'r Datganiad hwn o Dir Cyffredin a gyflwynwyd gan y E.ON Climate & Renewables UK Rampion Offshore Wind Farm Limited and South Downs National Park Authority (PDF, 416KB) gryno, ond mae’n rhoi digon o wybodaeth o hyd i ddeall y safbwynt.

Mae’n cynnwys materion heb eu cytuno (neu ‘dir anghyffredin’) yn ddefnyddiol. Mae’n croesgyfeirio’r materion hyn â’r Adroddiad ar yr Effaith Leol er mwyn osgoi unrhyw ddyblygu.
Fferm Wynt Alltraeth Walney Extension DONG Energy Walney Extension (UK) Limited & Natural England & Joint Nature Conservation Committee

Y Datganiad hwn o Dir Cyffredin a gyflwynwyd gan DONG Energy Walney Extension (UK) Limited & Natural England (PDF, 1.8MB) roedd yn canolbwyntio’n glir ar faterion heb eu datrys ac yn olrhain cynnydd tuag at eu datrys. Roedd yn offeryn defnyddiol iawn i’r partïon dan sylw a rhoddodd y newyddion diweddaraf i’r Awdurdod Archwilio ar gynnydd a chynlluniau at y dyfodol erbyn pob dyddiad cau yn Amserlen yr Archwiliad.

Gellid gwella’r dogfennau hyn ymhellach trwy eu croesgyfeirio â dogfennau perthnasol er mwyn gwneud eu maint cyffredinol yn fyrrach.

Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Fferm Wynt Alltraeth RampionNatural EnglandMae hyn yn Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig (PDF, 647KB) ymatebion wedi’u gosod yn ddefnyddiol ar ffurf tabl gyda’r cwestiwn a’r ateb wrth ochr ei gilydd.

Sylwadau Ysgrifenedig

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Fferm Wynt Alltraeth Burbo Bank Extension Mersey Docks and Harbour CompanySylwadau Ysgrifenedig (PDF, 1.4MB) gosod cyd-destun, mae’n rhesymegol ac mae’n amlinellu mesurau lliniaru (a rhesymau).

Dogfen: Dull Dylunio ar gyfer Seilwaith Penodol i Safle

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Prosiect Cysylltu Hinkley Point CNational GridMae’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) ar gyfer Prosiect Cysylltu Hinkley Point C (HPCC) yn cynnwys gofyniad sy’n datgan bod rhaid i gynlluniau cymeradwyo ar ôl caniatâd ar gyfer seilwaith penodol gael eu cynhyrchu gan roi ystyriaeth i’r Dull Dylunio ar gyfer Seilwaith Penodol i Safle (DASSI) (PDF, 60MB), oni bai bod yr awdurdod cynllunio perthnasol yn cytuno fel arall.

Mae’r DASSI yn ychwanegu at Ddatganiad Dylunio a Mynediad HPCC gan ddarparu egwyddorion dylunio y byddai cynigion dylunio manwl yn cael eu paratoi ar eu cyfer er mwyn cyflawni Gofynion ar ôl caniatâd.

Ystyrir ei fod yn arfer da oherwydd ei fod:

  • yn diffinio cyd-destun y dirwedd a derbynyddion;

  • yn esbonio prosesau gweithredol y seilwaith;

  • yn amlinellu’r sail resymegol ar gyfer lleoli a dylunio’r seilwaith penodol i safle;

  • yn amlinellu gweledigaeth gyffredinol;

  • yn amlinellu egwyddorion dylunio o ran màs, graddfa, deunyddiau a gweadau, ac arddull ddylunio;

  • yn cynnwys llawer o ddarluniau sy’n rhoi enghreifftiau (nad ydynt i’w hefelychu o reidrwydd, ond enghreifftiau dyheadol o arloesedd dylunio);

  • yn dadansoddi’r cwmpas ar gyfer amrywio wrth ddatblygu dyluniad manwl; ac

  • yn crynhoi prosesau Gofynion a chymeradwyo’r DCO.


Canllaw Technegol ar gyfer cynhyrchu, storio, cynnal a chadw a datgomisiynu pŵer solar

ProsiectCyflwynwyd ganPam mae’n dda?
Parc Solar Little CrowINRG Solar (Little Crow) LtdMae’r Canllaw Technegol hwn yn ddefnyddiol wrth helpu i ddeall sut byddai’r orsaf gynhyrchu solar a’r System Storio Ynni Batris ym Mharc Solar Little Crow yn yn gweithredu ac yn rhyngweithio â’r rhwydwaith trydan lleol.

Mae’n esbonio’r canlynol mewn iaith syml: terminoleg dechnegol; sut mae paneli solar yn cynhyrchu trydan; esblygiad y dechnoleg gynhyrchu hon a beth mae hynny’n ei olygu i allbwn paneli; y proffil cynhyrchu trydan disgwyliedig ar gyfer gorsaf gynhyrchu solar; sut mae’r trydan a gynhyrchir yn cyrraedd y rhwydwaith dosbarthu trydan; a gweithrediad y system storio batris, gofynion cynnal a chadw a datgomisiynu.