Nodyn Cyngor 6: Paratoi a chyflwyno dogfennau cais

Yr Arolygiaeth Gynllunio a Phrosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol

Sefydlwyd y broses gynllunio ar gyfer ymdrin â chynigion am brosiectau seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol (NSIPau) gan Ddeddf Cynllunio 2008 (Deddf 2008). Mae proses Deddf 2008 yn cynnwys archwilio cynigion mawr sy’n mynd y tu hwnt i’r trothwyon a bennwyd yn adrannau 15-30 Deddf Cynllunio 2008 yn ymwneud ag ynni, trafnidiaeth, dŵr, gwastraff a dŵr gwastraff, a busnes a masnachol. Yn sylfaenol, mae Deddf 2008 yn rhoi pwyslais ar gyfleoedd i bobl gael dweud eu dweud cyn i benderfyniad gael ei wneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol perthnasol.

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn cyflawni swyddogaethau penodol yn ymwneud â chynllunio seilwaith cenedlaethol ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol.

Statws y Nodyn Cyngor hwn

Mae profiad hyd yma wedi dangos bod Ymgeiswyr a phobl eraill yn croesawu cyngor manwl ar nifer o faterion sy’n berthnasol i broses Deddf 2008. Mae’r Nodyn Cyngor hwn yn ffurfio rhan o gyfres o nodiadau cyngor tebyg a ddarperir gan yr Arolygiaeth Gynllunio. Nid oes iddo unrhyw statws statudol.

Mae’r fersiwn hon o’r Nodyn Cyngor hwn yn disodli pob fersiwn flaenorol. Mae’r Nodyn Cyngor yn cyfeirio at ddogfen sydd i’w gweld yn.

Neidio i’r adran:

 1. Cyflwyniad
 2. Ffurflen gais safonol
 3. Copïau o’r cais
 4. Trefn dogfennau’r cais
 5. Trefnu gwybodaeth electronig a mynegeio ffeiliau
 6. Maint dogfennau a chrynodebau
 7. Cyfeirnodi a rhoi penawdau i gynlluniau, dogfennau a ffotograffau
 8. Fformat dogfennau
 9. Y Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft
 10. Y Datganiad Amgylcheddol
 11. Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
 12. Graddfa planscynlluniau a lluniadau
 13. Appendices
 14. Diogelu data a phreifatrwydd
 15. Hawlfraint ac eiddo deallusol
 16. Ceisiadau yng Nghymru
 17. Rhestr wirio derbyn cais
 18. Ffeil Siâp GIS
 19. Ffioedd, Taliadau, Amseriadau a Dull
 20. Beth fydd yn digwydd

1. Cyflwyniad

1.1 Diben y nodyn cyngor hwn yw rhoi cyngor manwl ar sut i baratoi, trefnu a chyflwyno dogfennau cais i’r Arolygiaeth Gynllunio. Mae mwy o berygl na fydd ceisiadau sydd wedi’u trefnu a’u cyflwyno’n wael yn cael eu derbyn ar gyfer archwiliad.

1.2 Dylai Ymgeiswyr gyfeirio hefyd at Arweiniad y Llywodraeth a gyhoeddwyd gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (DCLG), sef y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol (MHCLG) bellach a Nodiadau Cyngor perthnasol eraill a gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio, y mae pob un ohonynt ar gael ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol Tudalen nodiadau cyngor.

1.3 Anogir ymgeiswyr yn gryf i gynnal trafodaethau cyn gwneud cais gyda’r Arolygiaeth Gynllunio ynglŷn â sut ddylent baratoi gwybodaeth eu cais a’i chyflwyno ymhell cyn ei chyflwyno’n ffurfiol. Mae gwasanaeth cyn-cais yr Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer Ymgeiswyr, sef ‘Prosbectws i Ymgeiswyr’, ar gael ar y tudalen Prosbectws i Ymgeiswyr gwefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol.

1.4 Pan fydd cais wedi’i gyflwyno a’i dderbyn, bydd y cyfle i Ymgeiswyr gyflwyno unrhyw wybodaeth ychwanegol neu ddiwygiedig wedi’i gyfyngu o fewn gweithdrefnau archwiliad.

1.5 Yn bwysig, ni fydd yr Awdurdod Archwilio’n gallu derbyn newidiadau i geisiadau ar ôl eu cyflwyno lle byddai’r newidiadau hynny’n arwain at ‘gynllun sylweddol wahanol’. Felly, mae angen i Ymgeiswyr sicrhau bod eu cynigion wedi’u datblygu’n ddigonol ac yr ymgynghorwyd arnynt cyn eu cyflwyno’n ffurfiol i’r Arolygiaeth Gynllunio, gan roi ystyriaeth lawn i ddeddfwriaeth ac arweiniad perthnasol.

2. Ffurflen gais safonol

2.1 Mae’r ffurflen ragnodedig yw ‘ffurflen gais am ganiatâd datblygu’.

2.2 Mae’r ffurflen yn cynnwys gwybodaeth i’ch helpu i’w llenwi. Dylai gael ei chwblhau’n llawn a’i chyflwyno gyda’r cais gan ddefnyddio’r templed electronig a ddarperir.

2.3 Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi arweiniad manwl i gyd-fynd â’r ffurflen ragnodedig. Mae Arweiniad y Llywodraeth yn cyfeirio’n benodol at bob rhan o’r ffurflen gais am ganiatâd datblygu, a gellir ei weld ar ffurf ‘testun cymorth’ ar bob rhan o’r ffurflen electronig. Mae ar gael fel dogfen arunig hefyd ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol.

3. Copïau o’r cais

3.1 Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi ymrwymo o ddull ‘digidol yn ddiofyn’ Llywodraeth y DU, sydd wedi’i amlinellu yng Nghynllun Diwygio’r Gwasanaeth Sifil. Ers ei lansio, bu archwilio prosiectau seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol (NSIPau) dan Ddeddf Cynllunio 2008 yn broses electronig, gan mwyaf. Mae’r Arolygiaeth Gynllunio (hyd at nawr) wedi gofyn am un neu fwy o gopïau o’r dogfennau sy’n ffurfio cais yr Ymgeisydd wedi’u hargraffu’n llawn adeg ei gyflwyno. Fodd bynnag, ar ôl treialu dull amgen, ac ar ôl ystyried y gofynion perthnasol ac adborth gan ymgyngoreion, nid yw’r Arolygiaeth Gynllunio yn mynnu bod rhaid i Ymgeiswyr gyflwyno dogfennau’r cais ar ffurf copi argraffedig adeg ei gyflwyno mwyach. Byddai’n well gan yr Arolygiaeth Gynllunio pe byddai ceisiadau electronig yn cael eu cyflwyno ar ddyfais storio USB. Er y gall yr Arolygiaeth dderbyn ceisiadau electronig ar ffurf cryno ddisg (CD) neu ddisg amlbwrpas digidol (DVD), mae’n well gennym beidio â gwneud hynny.

3.2 Mae’r Arolygiaeth Gynllunio o’r farn bod manteision sylweddol i gyflwyno cais electronig yn unig. Fodd bynnag, dylai Ymgeiswyr fod yn ymwybodol os ydynt yn dymuno cyflwyno cais ar ffurf copi papur, mae’r Arolygiaeth Gynllunio’n derbyn dogfennau yn y fformat hwn o hyd. Os bydd yr Ymgeisydd yn dewis cyflwyno copïau printiedig, ni fydd yr Arolygiaeth Gynllunio’n ei dderbyn fel cais cyflawn nes iddo dderbyn y dogfennau electronig a set lawn o ddogfennau’r copi printiedig yn llwyddiannus.

3.3 Dylai Ymgeiswyr gytuno â’r Arolygiaeth ar eu dull arfaethedig ar gyfer cyflwyno cais cyn ei gyflwyno. Bydd y cytundeb yn pennu nifer y copïau y maent yn bwriadu eu cyflwyno ar ddyfeisiau electronig ac, os ydynt yn dymuno, nifer y setiau llawn o gopïau printiedig maent yn bwriadu eu cyflwyno.

3.4 Os caiff cais electronig yn unig ei dderbyn i’w archwilio, mae’r Arolygiaeth Gynllunio o’r farn y bydd y debygol y bydd angen elfennau o’r cais ar ffurf copi printiedig o hyd ar yr Awdurdod Archwilio (h.y. cynlluniau gwaith a ffotogyfosodiadau) cyn yr archwiliad. Gall nifer y copïau o’r dogfennau printiedig y gofynnir amdanynt ddibynnu ar nifer yr unigolion a benodwyd fel yr Awdurdod Archwilio, neu nifer yr aseswyr neu ymgynghorwyr cyfreithiol a benodwyd i’r achos. Gall yr Awdurdod Archwilio ofyn i’r Ymgeisydd ddarparu copïau printiedig o’r cais cyfan neu gopïau o ddogfennau unigol ar unrhyw adeg yn ystod y camau cyn-archwilio ac archwilio.


3.5 Dylid anfon ceisiadau cyflawni (naill ai wedi’u hargraffu neu ar ddyfeisiau electronig) i’r cyfeiriad canlynol yn ystod oriau gwaith, sef 9am – 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio ar wyliau cyhoeddus yn y DU): The Planning Inspectorate, National Infrastructure Planning, Temple Quay House, Temple Quay, Bristol BS1 6PN. Bydd ceisiadau sy’n cael eu derbyn ar ôl 5pm yn cael eu trin fel baent wedi’u derbyn ar y diwrnod gwaith canlynol.


3.6 Dylai unrhyw gopi papur o’r cais gael ei ddarparu fel pecyn unigol gyda’r dogfennau wedi’u trefnu yn y drefn a nodwyd yn Nhabl 1 yn y Nodyn Cyngor hwn. Mae’n hanfodol y caiff copïau electronig eu darparu’n unol â’r weithdrefn sydd wedi’i hamlinellu yn y Nodyn Cyngor hwn er mwyn sicrhau cysondeb a chydweddiad â system electronig yr Arolygiaeth Gynllunio.


4. Trefn dogfennau’r cais

4.1 Mae trefn, mynegeio a ffeilio dogfennau cais a gyflwynir yn bwysig er mwyn sicrhau y gellir llywio drwy wybodaeth sylweddol y cais a’i hadalw’n hawdd.

4.2 Mae mynegai a strwythur trefn ar gyfer y dogfennau wedi’i hamlinellu yn Nhabl 1 yn y Nodyn Cyngor hwn. Mae cyngor ar baratoi’r mynegai technegol i’w weld yn Atodiad 1 i’r Nodyn Cyngor hwn hefyd. Dylid cymhwyso’r strwythur hwn i fersiynau electronig a chopïau papur o’r cais. Os oes unrhyw fath o ddogfen ragnodedig wedi’i chynnwys o fewn dogfen arall, nodwch yn glir ym mha ddogfen y mae; gan gynnwys y cyfeirnod perthnasol, tudalen, paragraff, a/ neu rifau atodiadau.

5. Trefnu gwybodaeth electronig a mynegeio ffeiliau

5.1 Dylai’r cais electronig gael ei baratoi’n unol â’r cyngor sydd wedi’i amlinellu yn Nhabl 1 yn y Nodyn Cyngor hwn. Bydd hyn yn sicrhau cydweddiad â system ffeilio electronig yr Arolygiaeth Gynllunio. Mae’r gwaith paratoi hwn yn galluogi lanlwytho effeithlon i systemau’r Arolygiaeth Gynllunio a’r wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol.

5.2 Mae Atodiad 2 o’r Nodyn Cyngor hwn yn darparu mynegai cais electronig strwythuredig ar gyfer trefnu dogfennau’r cais. Dylai mynegai’r cais nodi’r holl ddogfennau a gyflwynwyd gyda’r cais ac, yn hanfodol, dylai roi disgrifiad mewn Saesneg/ Cymraeg clir o’r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ym mhob dogfen. Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir yn y mynegai electronig yn hanfodol i’r gwiriad meintiol ac ansoddol o’r cyflwyniad, ac i lywio drwy ddogfennaeth y cais cyhoeddedig ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol.

5.3 Bydd copi o’r mynegai hwn yn gweithio fel dogfen gyfeirio hefyd. Felly, dylai copïau papur o gais gael eu trefnu yn yr un drefn â’r fersiwn electronig.

6. Maint dogfennau a chrynodebau

6.1 Bydd y dogfennau ar gyfer pob cais yn amrywio’n fawr o ran eu maint gan ddibynnu ar gymhlethdod y Datblygiad Arfaethedig a’r materion penodol sy’n codi. Dim ond ychydig dudalennau yw rhai dogfennau, fel ffurflenni cais, tra bod rhai eraill, fel y datganiad amgylcheddol (DA), yn debygol o gynnwys nifer o dudalennau.

6.2 Caiff Ymgeiswyr eu hannog i feddwl am ofalus am faint y dogfennau y maent yn eu cyflwyno. Dylid osgoi dyblygu cynnwys a chynnwys diangen, lle bo hynny’n bosibl, wrth ystyried deddfwriaeth, cyfraith achosion ac arweiniad perthnasol. Dylai pob dogfen sy’n cael ei chyflwyno gyda’r cais sy’n fwy na 1,500 o eiriau gynnwys crynodeb o’r prif faterion sydd wedi’u cynnwys ynddi. Ni ddylai crynodeb fod yn fwy na 1,500 o eiriau; neu 10% o faint o ddogfen wreiddiol.

6.3 Dylai crynodebau amlygu’r prif bwyntiau’n glir ac yn gywir, a chyfeirio’r darllenydd at y dystiolaeth y maent wedi’u seilio arni. Ni ddylent gyflwyno unrhyw wybodaeth newydd neu wahanol i’r hyn sydd wedi’i gynnwys yn y brif ddogfen, na mynd y tu hwnt i gwmpas y testun sydd wedi’i grynhoi ynddynt. Bydd crynodebau da o wybodaeth gymhleth yn ein helpu i wneud y pwyntiau amlycaf yn gliriach i gynulleidfa eang.

6.4 Bydd dogfennau cais electronig yn cael eu lanlwytho i’r wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol ac felly dylid eu hoptimeiddio i’w gweld ar y we. Yn ddelfrydol, ni ddylent fod yn fwy na 50MB fesul dogfen.

7. Cyfeirnodi a rhoi penawdau i gynlluniau, dogfennau a ffotograffau

7.1 Dylai cyfeirnodi ffeiliau ar gyfer pob cynllun neu ddogfen sy’n cael eu cyflwyno gyda’r cais gynnwys:

 • enw’r Datblygiad Arfaethedig;
 • teitl y ddogfen neu’r cynllun;
 • rhif cyfeirnod unigryw i’r cynllun neu ddogfen;
 • rhif paragraff priodol Rheoliad 5(2) y mae’r ddogfen yn ymwneud ag ef;
 • dyddiad llunio’r cynllun neu ddogfen; and
 • nodyn cronolegol o unrhyw ddiwygiadau a wnaed i’r cynllun neu ddogfen, gan gynnwys rhif y cynllun neu’r ddogfen ddiwygiedig.

7.2 Dylai unrhyw ffotograffau gael eu labelu, eu hanodi a’u dyddio’n gywir. Dylid nodi’r lleoliad lle tynnwyd y lluniau ar fap. Rhaid hefyd darparu manylion am y camera a’r math o lens a ddefnyddiwyd. Ni ddylai ceisiadau gynnwys ffotograffau y gellid eu defnyddio i adnabod unigolyn nad yw wedi rhoi caniatâd i gyhoeddi ei (l)lun. Ni chaiff lluniau tebyg eu hystyried fel rhan o gais a chânt eu dychwelyd i’r Ymgeisydd.

7.3 Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Ceisiadau: Ffurflenni a Gweithdrefn Ragnodedig) 2009

8. Fformat dogfennau

8.1 Wrth baratoi dogfennau’r cais, dylai Ymgeiswyr ddilyn y cyngor yn y Nodyn Cyngor hwn er mwyn sicrhau cysondeb o ran y modd y caiff ceisiadau eu cyflwyno. Bydd hyn yn helpu o ran nodi deunydd a llywio drwyddo, a bydd o fudd i’r rhai sy’n cymryd rhan yn y brosesand will be of benefit to participants in the process:

 • Rhaid rhifo tudalennau, paragraffau, tablau a ffigurau ym mhob un o ddogfennau’r cais. Dylid rhifo’r paragraffau mewn atodiadau hefyd.
 • Dylai dogfennau testun ar ffurf copi papur, cyhyd ag y bo modd, gael eu hargraffu ar ddwy ochr bob tudalen.
 • Dylai dogfennau ceisiadau electronig fod yn 50MB fan bellach, o ran maint y ffeil, a bod ar ffurf PDF, lle bynnag y bo hynny’n bosibl.
 • Dylai pob dogfen gynnwys tabl cynnwys sy’n nodi penawdau penodau neu destunau, oni bai ei bod yn cynnwys datganiad byr nad yw’n fwy na maint dwy dudalen A4.
 • Lle mae’r ddogfen yn cynnwys cynllun neu gynlluniau, rhaid labelu’r rhain yn glir yn y gornel dde isaf gyda gwybodaeth ‘tudalen deitl’. Dylid llunio rhestr o ddiwygiadau fel ei bod yn hawdd adnabod fersiwn ddiweddaraf y cynllun neu’r ddogfen ar unrhyw gam.
 • Dylid cynnwys geirfa ar gyfer pob dogfen ysgrifenedig er mwyn egluro ystyr i bob darllenydd (gan gynnwys y cyhoedd).
 • Dylai prif gorff y testun mewn adroddiadau fod mewn ffont maint 12 pwynt ar y lleiaf, gan ddefnyddio ffont clir fel Arial neu Verdana (am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at ganllawiau dylunio print clir y Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall).
 • Dylai unrhyw gyfeiriad at ddogfennau perthnasol (e.e. Datganiad Polisi Cenedlaethol, cynllun datblygu neu ddogfen arall y dibynnir arni) gael ei wneud at ddarnau, polisïau neu rannau perthnasol o’r ddogfen. Fel arfer, mae cyfeiriadau amhenodol â dolenni i ddogfennau cyfan yn annefnyddiol, a gall yr angen am eglurhad achosi oedi yn y broses.
 • Ni ddylid cyflwyno gwybodaeth fideo neu sain, heblaw drwy gytundeb â’r Arolygiaeth ymlaen llaw, gan na fydd yn sicr bod gan pob parti dan sylw yr offer priodol i weld y wybodaeth.
 • Rhaid i ddogfennau cais beidio â chynnwys hypergysylltiadau â dogfennau / tystiolaeth y tu allan i’r dogfennau cais ee adroddiadau technegol neu ganllawiau a gynhelir ar wefan ymgeisydd neu drydydd parti. Ni all yr Awdurdod Archwilio, Partïon â Diddordeb a’r Ysgrifennydd Gwladol ddibynnu ar ddogfennau / tystiolaeth na all yr Arolygiaeth eu rheoli’n uniongyrchol o ran argaeledd a chynnwys (gan gynnwys o safbwynt GDPR y DU). Dylai ymgeisydd geisio sefydlu prosesau sy’n osgoi defnyddio hypergysylltiadau yn llwyr wrth baratoi dogfennau cais i’w cyflwyno. Bydd unrhyw hyperddolenni o’r math hwn yn cael eu golygu o ddogfennau cais gan yr Arolygiaeth cyn eu cyhoeddi.

9. Y Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft

9.1 Os bydd y gorchymyn caniatâd datblygu (DCO) drafft, yn ôl yr arfer, yn cynnwys ‘darpariaethau deddfwriaeth’ sydd e.e. yn cymwyso, diwygio neu’n eithrio darpariaethau statudol eraill, Bydd rhaid ei i’r DCO ei wneud ar ffurf Offeryn Statudol (OS) ddilswyd. Mae templed yr OS ar gael i’r cyhoedd ar wefan Llywodraeth y DU. Bydd angen i Ymgeiswyr gael mynediad at y templed OS ar-lein a’r system ddilysu Dylai ymgeiswyr ofyn am gael mynediad i’r templed OS.

9.2 Mae rhagor o gyngor ar ddrafftio a fformatio DCO ar gael yn Nodyn Cyngor Pymtheg yr Arolygiaeth Gynllunio.

10. Y datganiad amgylcheddol (DA)

10.1 Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn annog cyflwyno datganiadau amgylcheddol (DAau) sy’n cynnwys gwybodaeth berthnasol er mwyn sicrhau cydymffurfiad â’r Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2017 ond sy’n gymesur â nodweddion y Datblygiad Arfaethedig a sensitifrwydd yr amgylchedd sy’n derbyn. Serch hynny, gwerthfawrogir y bydd DAau ar gyfer NSIPau yn ddogfennau mawr, mewn llawer o achosion, sy’n cynnwys nifer o gyfrolau, penodau, tablau, ffigurau, atodiadau ac ychwanegiadau. Felly, bydd yn cynorthwyo â phrosesu ceisiadau NSIP pe byddai DAau yn cael eu paratoi’n unol â’r cyngor yn yr Atodiad i Nodyn Cyngor Saith. Hefyd, dylai Ymgeiswyr sicrhau bod DAau electronig yn cynnwys y canlynol:

 • Dylai’r ddogfen gynnwys electronig roi hyperddolenni i’r penodau, tablau, ffigurau, atodiadau ac ychwanegiadau a restrir ynddi.
 • Dylai fersiynau electronig o benodau, tablau, ffigurau, atodiadau ac ychwanegiadau’r DA gael eu henwi fel bod modd gwybod beth yw eu cynnwys o’r teitl heb orfod agor y ddogfen.
 • Dylai fersiwn electronig y DA gael ei darparu mewn fformat a fydd yn galluogi’r Arolygiaeth Gynllunio i gopïo a phastio ohoni y. heb ei diogelu â chyfrinair.
 • Dylai croesgyfeirio effeithio leihau’r angen am ailadrodd mewn DAau, gan arwain at gyflwyno materion yn fwy Ceir rhagor o gyngor ar hyn yn Arweiniad y Llywodraeth, sydd ar gael ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol.

10.2 Dylai Ymgeiswyr wirio’n ofalus bod y disgrifiad o’r Datblygiad Arfaethedig yn gyson ar draws y dogfennau cyn eu cyflwyno, er enghraifft bod y disgrifiad yn y DA ac unrhyw adroddiad perthnasol arall yr un fath, er enghraifft Adroddiadau Rheoliadau

10.3 Er ei bod yn ofynnol i’r rhan fwyaf o ddogfennau’r cais fod ar gael i’r cyhoedd ac er y cânt eu cyhoeddi ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol, mae rhai amgylchiadau lle y bydd yn briodol cadw gwybodaeth yn gyfrinachol. Yn benodol, gallai hyn fod yn ymwneud â gwybodaeth am bresenoldeb a lleoliadau rhywogaethau prin neu sensitif, lle gallai tarfu, difrodi, erlyn neu gamfanteisio’n fasnachol ddeillio o gyhoeddi’r wybodaeth honno. Mae cyngor yn ymwneud â chynnwys gwybodaeth gyfrinachol mewn DAau ar gael yn yr Atodiad i Nodyn Cyngor Saith.

10.4 Dylai Ymgeiswyr nodi y dylid atodi neu ychwanegu arolygon a data cefndir y cyfeirir atynt yn y DA neu’r Adroddiad Rheoliadau Cynefinoedd at y ddogfen berthnasol neu eu cyhoeddi rywle arall. Os nad yw arolygon a data y dibynnir arnynt wedi’u darparu neu eu cyhoeddi, gellir gofyn i’r Ymgeisydd eu darparu.

11. Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

11.1 Mae’r Rheoliadau Cynefinoedd yn mynnu bod rhaid i’r awdurdod cymwys (yr Ysgrifennydd Gwladol perthnasol yn yr achos hwn), cyn awdurdodi prosiect sy’n debygol o gael effaith sylweddol ar safle Ewropeaidd, ‘wneud asesiad priodol o’r goblygiadau ar gyfer y safle hwnnw gan ystyried amcanion cadwraeth y safle hwnnw’. Rhaid i unrhyw un sy’n gwneud cais am DCO ddarparu’r gyfryw wybodaeth i’r awdurdod cymwys y gellir fod ei hangen yn rhesymol ‘at ddibenion yr asesiad’ neu ‘i’w galluogi i benderfynu p’un a yw asesiad priodol yn ofynnol’. Caiff Ymgeiswyr eu cynghori i gyfeirio at Nodyn Cyngor Deg: Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yr Arolygiaeth Gynllunio i gael rhagor o fanylion am wybodaeth y dylid ei chyflwyno gyda chais am DCO yn hyn o beth.

11.2 Bydd Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau Morol Alltraeth 2017) yn berthnasol y tu hwnt i ddyfroedd tiriogaethol y DU (12 milltir forol). Mae’r Rheoliadau hyn yn berthnasol pan gaiff cais ei gyflwyno am brosiect ynni mewn parth ynni adnewyddadwy (ac eithrio unrhyw ran y mae gan Weinidogion yr Alban swyddogaethau mewn perthynas â nhw). Er mwyn hwyluso mynegiant, defnyddir y term “Rheoliadau Cynefinoedd” i gwmpasu’r ddau set o reoliadau yn y Nodyn Cyngor hwn.

12. Graddfa cynlluniau a lluniadau

12.1 Dylai unrhyw gynlluniau, lluniadau neu drychiadau fod yn gyson â’r gofynion a bennwyd yn Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Ceisiadau: Ffurflenni a Gweithdrefn Ragnodedig) 2009 y. ddim mwy na maint A0, gan ddangos cyfeiriad y Gogledd, ac bod datblygiad ar y tir wedi’i luniadu i raddfa ddynodedig heb fod yn llai na 1:2,500. Rhoddir mwy o hyblygrwydd i raddfa cynlluniau ar gyfer datblygiadau alltraeth er mwyn osgoi tudalennau o fapiau yn dangos môr gwag.

12.2 Caiff Ymgeiswyr eu hannog i drafod graddfa cynlluniau â’r Arolygiaeth Gynllunio cyn cyflwyno dogfennau’r cais. Dylai’r raddfa a ddefnyddir ar gyfer pob cynllun, lluniad neu drychiad sicrhau bod pob un ohonynt yn darlunio’r cynigion yn glir ac yn Yn yr un modd, dylid darparu dogfennau ceisiadau electronig ag eglurdeb addas, yn hyn o beth. Dylid cynnwys bar graddfa ar bob cynllun hefyd er mwyn atal unrhyw amwysedd pan gaiff dimensiynau neu bellteroedd eu mesur ar unrhyw gopïau o’r cynlluniau, neu’n electronig. Dylai ymgeiswyr anodi dimensiynau a mesuriadau allweddol ar bob cynllun, lluniad neu drychiad (e.e. yn dangos pellteroedd arfaethedig o adeilad arfaethedig i ffin y safle neu uchderau adeiladau allweddol mewn cynllun).

12.3 Gall fod angen i gynlluniau llinol gynnwys dilyniant o luniadau i ddangos graddfa lawn y Datblygiad Arfaethedig. Lle caiff dilyniant o luniadau eu darparu, dylai cynllun allwedd a nodiant dilyniant/trychiadau gael eu darparu hefyd.

13. Atodiadau

13.1 Mae atodiadau’n ddefnyddiol ar gyfer gosod deunydd ffeithiol, technegol a deunydd arall y mae’r prif gorff gwybodaeth yn seiliedig arno mewn ffurf drefnus a hawdd ei adnabod. Dylai ymgeiswyr sicrhau bod atodiadau’n berthnasol i gynigion y cais.

13.2 Dylid cyfeirnodi a mynegeio atodiadau, a gellir rhwymo ceisiadau papur ar wahân lle bo hynny’n briodol. Dylai dogfennau papur gynnwys rhanwyr adrannau wedi’u hanodi hefyd er mwyn gallu adalw gwybodaeth yn gyflym a rhwydd. Mae’n bwysig bod perthnasedd yr atodiadau’n cael ei esbonio’n glir yn y ddogfen y maent yn ymwneud â hi.

14. Diogelu data a phreifatrwydd

14.1 Gan y bydd dogfennau’r cais yn cael eu cyhoeddi ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol, dylai Ymgeiswyr osgoi cynnwys unrhyw ddata personol yn ymwneud ag unigolion yn y dogfennau y maent yn eu cyflwyno; yn benodol, yr adroddiad ymgynghori. Mae hyn yn cynnwys delweddau ffotograffig o wynebau unigolion nad ydynt wedi cydsynio i’w delweddau gael eu defnyddio. Hefyd, llofnodion ysgrifenedig 3ydd partïon. Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn ymdrin â gwybodaeth yn unol â Hysbysiad Preifatrwydd Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol Preifatrwydd ymlaen GOV.UK ydym yn dilyn protocolau a bennir gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, a cheir rhagor o fanylion yn www.ico.gov.uk. Cysylltwch â’r tîm achos Seilwaith Cenedlaethol i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar y mater hwn.

15. Hawlfraint ac eiddo deallusol

15.1 Dylai ymgeiswyr sicrhau bod ganddynt ganiatâd i ddefnyddio’r holl ddogfennau, cynlluniau, lluniadau, delweddau a chynnwys clywedol / gweledol sydd wedi’u cynnwys gyda chais a gyflwynwyd. Mae telerau ac amodau defnyddio’r wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol wedi’u nodi yma.

16. Ceisiadau yng Nghymru

16.1 Yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio Gynllun Iaith Gymraeg sydd wedi’i gymeradwyo gan Fwrdd yr Iaith. Ar gyfer cynigion sy’n effeithio ar Gymru, rydym yn annog ymgeiswyr yn gryf i ddarparu dogfennau cais priodol yn Gymraeg a Saesneg. Caiff Ymgeiswyr eu hannog i gysylltu â’r awdurdod lleol perthnasol ynghylch pa ddogfennau cais yn benodol y dylid trefnu eu bod ar gael yn Gymraeg. Yr Ymgeisydd sy’n gyfrifol am ddarparu cyfieithiadau o ddogfennau cais, lle bo hynny’n briodol

17. Rhestr wirio derbyn cais

17.1 Er mwyn helpu gyda phenderfyniadau ynghylch p’un a yw ceisiadau o safon foddhaol i’w derbyn ar gyfer archwiliad ai peidio, mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi llunio ‘Rhestr Wirio Derbyn Ceisiadau’ yn seiliedig ar y meini prawf a bennir yn a55 Deddf Cynllunio 2008. Mae copi o’r rhestr wirio i’w weld yn Atodiad 3 i’r Nodyn Cyngor hwn. Efallai y bydd yn fuddiol i Ymgeiswyr gyfeirio at y rhestr wirio wrth baratoi eu ceisiadau i’w cyflwyno. Fodd bynnag, sylwch na ddylid ystyried bod cwblhau’r rhestr wirio hon gan yr Ymgeisydd yn sicrhau y bydd y cais yn cael ei dderbyn, gan mai mater i’r Arolygiaeth Gynllunio ei ystyried yw hwn ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol.

18. Ffeil siâp GIS

18.1 Er mwyn helpu i adolygu digonolrwydd ymgynghoriad cyn gwneud cais, gan gynnwys nodi ymgyngoreion rhagnodedig, gofynnir i Ymgeiswyr ddarparu ffeil siâp GIS i’r Arolygiaeth Gynllunio o’r tir y gofynnir am awdurdodiad ar ei gyfer yn y cais. Byddai o gymorth pe gellid anfon y ffeil siâp hon at Dîm Gwasanaethau Amgylcheddol yr Arolygiaeth Gynllunio  ([email protected]) o leiaf bythefnos/10 diwrnod gwaith cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol. Dylai gydymffurfio â’r gofynion canlynol:

 • dylai fod o fath geometreg polygonau a chynnwys un neu fwy o nodweddion polygon yn cynrychioli ffin y safle DCO arfaethedig (gan gynnwys unrhyw ddatblygiad dros dro, parhaol a datblygiad cysylltiedig);
 • dylai fod yn un ffeil siâp ESRI ddilys ar gyfer ffin y safle DCO arfaethedig, wedi’i darparu ar ffurf ffeil *.zip gan ddefnyddio gosodiadau diofyn WinZip (h.y. heb ei hampgryptio, cywasgiad arferol ac ati);
 • rhaid i’r ffeil *.zip gynnwys un o bob un o’r ffeiliau canlynol: *.prj, *.dbf, *.shp, *.shx;
 • ni ddylai fod unrhyw ffeiliau eraill yn y ffeil *.zip;
 • dylai fod ar fformat Grid Cenedlaethol Prydain (OSGB1936);
 • nid yw ffeiliau *.zip neu .shp lluosog mewn un ffeil zip yn gydnaws â system GIS yr Arolygiaeth Gynllunio. Os yw ffin y safle DCO arfaethedig yn cynnwys nifer o bolygonau ar wahân, dylid cynnwys bob un ohonynt yn y ffeil siâp unigol sydd wedi’i chynnwys yn y ffeil *.zip.

19. Ffioedd, Taliadau, Amseriadau a Dull

Ffi’r cais

19.1 Rhaid talu ffi’r cais wrth gyflwyno’r cais am NSIP. Nid yw’r Arolygiaeth Gynllunio yn codi anfoneb ar gyfer ffi’r cais ac ni fydd yn ystyried y cais nes y bydd yn derbyn y taliad.

Ffi cyn-archwilio

19.2 Os caiff y cais ei dderbyn i’w archwilio, gofynnir am ffi cyn-archwilio, sy’n cael ei phennu yn ôl maint y panel Bydd y cais yn cael ei gyhoeddi gan yr Arolygiaeth Gynllunio ac yn cynnwys anfoneb ar gyfer swm y ffi cyn archwilio. Os na fydd yr Ymgeisydd yn talu’r ffi cyn-archwilio erbyn yr terfyn amser penodedig, ni fydd yr Arolygiaeth Gynllunio’n cymryd unrhyw gamau pellach mewn perthynas â’r cais nes iddi dderbyn y taliadbeen received.

19.3 Mae’r ffi archwilio wedi’i rhannu’n ddau daliad y gofynnir amdanynt ar gamau arbennig yn y broses.

19.4 Bydd y cais am y taliad cyntaf yn cael ei wneud at ôl y Cyfarfod Rhagarweiniol, a bydd ar gyfer hanner cost ddisgwyliedig yr archwiliad. Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio’n anfon anfoneb yn gofyn am y taliad llawn yn unol â’r amodau a thelerau perthnasol.

19.5 Bydd y cais am yr ail daliad yn cyfrif am yr hyn sy’n weddill o’r ffi archwilio, a chaiff ei anfon yn fuan ar ôl i’r Archwiliad ddod i ben. Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio’n anfon anfoneb yn gofyn am y taliad llawn yn unol â’r amodau a thelerau perthnasol. Os na fydd yr Ymgeisydd yn gwneud y taliad terfynol cyn pen y cyfnod penodedig, gallai hyn gael effaith ôl-ddilynol ar y broses.

Dull

19.6 Mae’r Arolygiaeth Gynllunio’n gofyn i’r holl ffioedd perthnasol gael eu talu drwy drosglwyddiad electronig, yn hytrach na thrwy daliad siec unigol, lle bo hynny’n bosibl.

19.7 Mae’r Arolygiaeth Gynllunio’n gofyn am daliadau’n brydlon a chyn pen 30 diwrnod o ddyddiad unrhyw

19.8 Mae dalen daliadau, sy’n cynnwys manylion llawn am y broses dalu, ar gael ar gais. Mae’r holl ffioedd sy’n gysylltiedig â Deddf 2008 wedi’u pennu’n unol â’r ddeddfwriaeth ac arweiniad perthnasol.

19.9 Dylid anfon nodiadau talu ac archebion taladwy at: Planning Inspectorate, Finance 3P kite, Temple Quay House, Temple Quay, Bristol BS1 6PN cyfeiriad e-bost: [email protected]

19.10 Fel rhan o’r gwasanaeth cyn gwneud cais, ac i helpu i baratoi dogfennau’r cais, rydym yn annog Ymgeiswyr i gyflwyno dogfennau cais drafft i’r Arolygiaeth Gynllunio. Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio’n gallu rhoi cyngor anrhwymol6 i Ymgeiswyr ynghylch p’un a yw’r dogfennau wedi’u paratoi i’r safonau angenrheidiol. Fel arfer, bydd adborth ar ddogfennau drafft yn cael ei roi mewn cyfarfod rhwng yr Ymgeisydd a’r Arolygiaeth Gynllunio, a fydd yn rhoi cyfle i Ymgeiswyr drafod dogfennau eu cais arfaethedig. Sylwch na fydd unrhyw gyngor a roddir yn effeithio ar benderfyniad ffurfiol yr Ysgrifennydd Gwladol i dderbyn cais dan a55 Deddf Cynllunio 2008.

19.11 Efallai yr hoffai Ymgeiswyr gyflwyno rhannau o ddogfennau’r cais i’r awdurdodau lleol perthnasol ac unrhyw barti arall y mae’n ymgynghori ag ef hefyd.

19.12 Bydd hyn yn sicrhau bod y cyrff perthnasol yn ymwybodol o natur yr ymarfer sy’n cael ei gynnal, ac yn eu galluogi i ymgysylltu â’r Ymgeisydd ar adeg briodol, os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

19.13 Caiff yr Ymgeisydd ei annog i gynnal deialog â’r Arolygiaeth Gynllunio drwy’r cyswllt penodedig, er mwyn sicrhau y caiff gwybodaeth y cais ei pharatoi a’i chyflwyno’n effeithiol. Bydd hyn yn helpu i geisiadau gael eu hasesu mor effeithlon â phosibl ac yn sicrhau bod gwybodaeth mor hygyrch â phosibl i bawb dan sylw.

19.14 Os nad ydych yn siwr pwy yw eich cyswllt penodedig, ffoniwch 0303 444 5000 am ragor o wybodaeth.

20. Beth fydd yn digwydd nesaf?

20.1 Cyn belled ag y bydd yr Ymgeisydd yn cytuno, bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn cyhoeddi’r cais ar gyfer caniatâd datblygu, ynghyd â’r holl ddogfennau cysylltiedig, ar y wefan Seilwaith Cenedlaethol cyn gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl ei dderbyn. Mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio, sy’n gweithredu ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol, gyfnod o 28 diwrnod, yn dechrau ar y diwrnod ar ôl iddi dderbyn y cais, i benderfynu p’un a yw am dderbyn y cais i’w archwilio ai peidio. Mae derbyn yn golygu bod cais yn mynd rhagddo i gael ei ystyried yn ystod yr archwiliad. Nid yw’n gwneud unrhyw benderfyniad ar ganlyniad cais y DCO ar hyn o bryd.

20.2 Caiff yr Ymgeisydd ei hysbysu am y penderfyniad i dderbyn y cais neu, os nad yw’r cais yn cael ei dderbyn, bydd yr Ymgeisydd yn cael rhesymau pam nad yw wedi’i dderbyn.

20.3 Os a phan gaiff cais ei dderbyn, mae’n ofynnol i Ymgeiswyr, yn unol ag a56 Deddf 2008, hysbysu pob un o’r unigolion a’r cyrff rhagnodedig, a chyhoeddi’r cais sydd wedi’i dderbyn. Mae hyn yn cynnwys trefnu bod y cais llawn, gan gynnwys yr holl ddogfennau a gwybodaeth sy’n cyd-fynd ag ef, ar gael i bob unigolyn a hysbyswyd ynglŷn â’r cais sydd wedi’i dderbyn. Dylai Ymgeiswyr wybod hefyd am y gofynion ychwanegol o ran cyhoeddusrwydd, ymgynghori ac ardystio ar gyfer ceisiadau sydd wedi’u derbyn sy’n cynnwys asesiad o’r effaith amgylcheddol Rheoliadau 16 ac 17 o Reoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesu’r Effaith Amgylcheddol). Dylid trefnu hefyd bod o leiaf un copi electronig neu gopi papur ar gael i’w archwilio’n gyhoeddus mewn lleoliad neu leoliadau yng nghyffiniau’r datblygiad.

Tabl 1: Trefn awgrymedig gwybodaeth a gyflwynir gyda chais

Mae Atodiad 1 a 2 i’r Nodyn Cyngor hwn yn darparu mynegai cais, a chanllawiau, i helpu i drefnu cyflwyno dogfennau.

Mae Rheoliadau 5, 6 a 7 Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Ceisiadau: Ffurflenni a Gweithdrefn Ragnodedig) 2009 yn amlinellu’r gofynion statudol o ran yr hyn y mae’n rhaid iddo gyd-fynd â chais am ganiatâd Lle y bo’n berthnasol, mae’r llythrennau mewn cromfachau yn dilyn pob math o ddogfen yn cyfeirio at ofyniad am ddogfen benodol yn rheoliad 5(2).

CategoriMath o ddogfen
Ffurflen gais-      Ffurflen wedi’i llenwi a’i llofnodi
-      Copïau o hysbysiadau papur newydd
Cynlluniau/Lluniadau/Trychiadau-      Cynllun(iau) lleoliad (o)
-      Cynllun(iau) tir (i) (yn cynnwys cynlluniau yn dangos tir y cynigir ei gaffael yn orfodol, ac y cynigir diddymu hawliau drosto, a thir categori arbennig)
-      Cynllun gwaith (j)
-      Cynllun mynediad/hawliau tramwy (k)
-      Cynllun(iau) gosodiad y safle (o)
-      Lluniadau gweddluniau (o)
-      Cynlluniau llawr (o)
-      Mynediad/Parcio/Tirlunio (o)
-      Draeniad/rheoli dŵ r wyneb (o)
-      Cynlluniau/trychiadau manwl eraill (o)
-      Cynllun(iau) safleoedd statudol/anstatudol neu nodweddion (cadwraeth natur, cynefinoedd, parthau cadwraeth morol, cyrff dŵ r ac ati) (l)
-      Cynllun(iau) yn dangos safleoedd cofadeiliau hanesyddol neu restredig statudol neu anstatudol (m)
-      Cynllun yn dangos unrhyw dir y Goron (n)
-      Siartiau ar gyfer cynlluniau morol (o)
Gorchymyn caniatâd datblygu drafft-      Gorchymyn arfaethedig drafft (b)
-      Memorandwm esboniadol i’r gorchymyn arfaethedig drafft (c)
Gwybodaeth am Gaffaeliad Gorfodol-      Datganiad o resymau (h)
-      Datganiad cyllid (h)
-      Llyfr cyfeirio (rhannau 1 i 5) (d)
Adroddiadau/Datganiadau-      Adroddiad ymgynghori
-      Asesiad o’r perygl o lifogydd (e)
-      Asesiad o’r effaith ar gadwraeth natur (l)
-      Asesiad o’r effaith ar yr amgylchedd hanesyddol (m)
-      Gwybodaeth am ddiogelu’r amgylchedd (f)
-      Adroddiad asesiad priodol o safle Ewropeaidd (g)
-      Manylion am ganiatâd a thrwyddedau eraill
-      Manylion am ddatblygiad cysylltiedig (gyda chyfeiriadau at ddogfennau)
Asesiad o’r effaith amgylcheddol a gwybodaeth am reoliadau cynefinoedd-      Datganiad amgylcheddol (DA) (a)
-      Atodiadau technolegol i’r DA (a)
-      Crynodeb annhechnegol (a)
-      Barn sgrinio (os yw’n berthnasol) (a)
-      Barn gwmpasu (os yw’n berthnasol) (a)
-      Gofynion cyhoeddusrwydd (a)
Ffotograffau-      Ffotograffau a ffotogyfosodiadau (q)
-      Cynllun yn nodi lleoliadau a chyfeiriadau ffotograffau (q)
-      Mynegai o ffotograffau (q)
Cyfryngau eraill-      Gwybodaeth am fodel (q)
-      Gwybodaeth am unrhyw gyfryngau eraill (q)
Gwybodaeth ychwanegol ar gyfer gorsaf gynhyrchu Alltraeth benodol (p): mathau o seilwaithGorsaf gynhyrchu alltraeth (p):
-      Manylion am y llwybr arfaethedig ar gyfer ceblau alltraeth
-      Datganiad parth diogelwch
Gorsaf gynhyrchu heb fod yn alltraeth (p):
-      Datganiad o gyfrifoldeb am ddylunio ac adeiladu’r cysylltiad
Datblygiad priffordd neu reilffordd (p):
-      Lefelau/dyfnderau/uchderau gwaith arfaethedig
-      Trawsluniau
-      Manylion am ofer draenio
Cyfleusterau porthladd (p):
-      Datganiad(au) ynghylch pam mae angen Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Piblinellau (p):
-      Enw a pherchennog
-      Mesuriadau’r biblinell
-      Beth fydd y biblinell yn ei gludo
-      Unrhyw hawliau yn y tir a roddwyd neu ganiatadau sydd eu hangen
Cyfleuster gwastraff peryglus (p):
-      Datganiad o ddiben a chapasiti/gwarediad terfynol/ymadfer blynyddol
Argae neu gronfa d dŵ r (p):
-      RAmwynderau hamdden
Dogfennau eraill- Unrhyw ddogfen arall nad yw wedi’i rhestru uchod y mae’r Ymgeisydd yn ei dewis i ategu’r cais (q) (e.e. dogfennau i fodloni gofynion Datganiad Polisi Cenedlaethol, datganiad cynllunio, datganiad dylunio a mynediad, arfarniad o gynaliadwyedd, asesiad o’r effaith ar iechyd, cynllun teithio, cod ymarfer adeiladu, adroddiad economi carbon)