Dogfennau enghreifftiol

Mae’r rhestr isod yn rhoi enghreifftiau o’r hyn y mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn eu hystyried yn enghreifftiau o ddogfennaeth dda a gyflwynwyd mewn perthynas â Phrosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol (NSIPau).

Nid yw cynnwys dogfen ar y rhestr hon yn awgrymu bod yr Arolygiaeth Gynllunio yn cytuno â’i chynnwys. Mae’n awgrymu bod yr arddull, fformat a’r dull a ddefnyddiwyd wedi bod o fudd wrth archwilio’r cais NSIP cysylltiedig.  Lle y bo’n berthnasol, mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi datgan yr hyn sy’n dda yn y ddogfen enghreifftiol, a’r hyn y gellid ei wella.

Caiff enghreifftiau da eu hychwanegu at y rhestr hon pan gaiff enghreifftiau addas eu canfod. Bydd dogfennau ond yn cael eu hychwanegu wedi i’r cyfnod ar gyfer Adolygiad Barnwrol ddod i ben yn dilyn penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol (neu ar ôl i brosiect gael ei dynnu’n ôl), neu ar ôl i Adolygiad Barnwrol gael ei gwblhau.

Rydym yn croesawu sylwadau ac awgrymiadau ynghylch dogfennau posibl i’w cynnwys ar y rhestr hon drwy’r e-bost at: [email protected]

Datganiad Cyffredinrwydd

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Prosiect Cysylltiad RichboroughNational GridRoedd y Datganiad Cyffredinrwydd yn ddogfen ‘fyw’ yn ystod yr Archwiliad.

Cyflwynwyd y fersiwn wreiddiol (ar ddyddiad cau 2) i ymateb i gais yr Awdurdod Archwilio (AA) i’r ymgeisydd ddarparu tabl yn dangos cyffredinrwydd ar bwyntiau penodol rhwng Datganiadau o Dir Cyffredin. Yna, diweddarwyd y fersiwn wreiddiol sawl gwaith yn ystod yr Archwiliad ar ddyddiadau cau priodol i ddangos y sefyllfa gyfredol ar y pwyntiau penodol.

Helpodd strwythur clir a chyson y Datganiadau o Dir Cyffredin unigol a’r Datganiad Cyffredinrwydd yr AA (a phartïon eraill) trwy roi trosolwg hygyrch o’r sefyllfa bresennol rhwng yr ymgeisydd a’r partïon perthnasol. Helpodd hefyd o ran amlygu gwahaniaethau rhwng y partïon.

Roedd y ddogfen wedi’i strwythuro’n ddefnyddiol fel a ganlyn:

- Roedd Adran 2 yn manylu ar strwythur y dogfennau Datganiad o Dir Cyffredin ac yn rhoi rhestr gyfredol o’r Datganiadau o Dir Cyffredin (ar gyfer pob un o ddyddiadau cau yr Archwiliad);

- Roedd Adran 3 yn rhoi diweddariad ar statws pob Datganiad o Dir Cyffredin;

- Roedd Adran 4 yn amlinellu’r hyn a oedd yn gyffredin rhwng y Datganiadau o Dir Cyffredin a chrynodeb o’r prif faterion a oedd yn weddill; ac

- Roedd Adran 4.2 yn rhoi crynodeb o feysydd penodol lle y nodwyd bod materion yn ‘destun trafodaethau cyfredol’ neu ‘heb eu cytuno’.

Canllaw i’r Cais

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Prosiect Cysylltiad RichboroughNational GridRoedd y ddogfen hon yn ‘ddogfen fyw’ a oedd yn cynnwys yr holl ddiweddariadau/diwygiadau i ddogfennau’r cais ac unrhyw ddogfennau newydd a gyflwynwyd i’r Archwiliad gan yr ymgeisydd. Cafodd ei diweddaru’n rhagweithiol gan yr ymgeisydd ar ôl pob dyddiad cau yn Amserlen yr Archwiliad.

Ar y cyd â Llyfrgell Archwiliad yr Arolygiaeth Gynllunio, rhoddodd gwaith yr ymgeisydd i lunio a chynnal y ddogfen hon sicrwydd i’r Awdurdod Archwilio (AA) a phartïon â buddiant ynghylch fersiynau’r ddogfen. Roedd hefyd yn galluogi partïon â buddiant i wirio a oeddent yn gwneud sylwadau yn seiliedig ar fersiwn ddiweddaraf y ddogfen a gyflwynwyd i’r Archwiliad.

Helpodd yr AA yn ystod y cyfnod adrodd, gan roi cofnod cynhwysfawr o’r ‘cais terfynol’ o safbwynt yr ymgeisydd. Yn yr un cyd-destun, roedd hefyd yn egluro pa fersiynau o’r dogfennau roedd yr ymgeisydd yn cynnig eu hardystio yn nrafft argymelledig y Gorchymyn Caniatâd Datblygu.

Mae i’r ddogfen strwythur defnyddiol oherwydd:

- Mae’n cynnwys cyfeiriad at Lyfrgell Archwiliad yr Arolygiaeth Gynllunio a chyfeiriad at ddogfennau lleol cyfatebol yr ymgeisydd;
- Mae’n rhoi codau lliw deuaidd clir i sefydlu statws pob un o ddogfennau’r cais; ac
- Mae’n cynnal strwythur y cais fel y’i cyflwynwyd, sy’n helpu o ran pa mor hawdd ydyw i’w llywio.

Gellid gwella’r ddogfen hon ymhellach trwy:

- Gynnwys hyperddolenni i bob dogfen ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Adroddiad Ymgynghori

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Fferm Wynt Alltraeth Triton KnollTriton Knoll Offshore Wind Farm LimitedClir a hawdd i’w lywio, gyda diagram defnyddiol o’r broses yn agos at ddechrau’r adroddiad.
Dogger Bank Creyke BeckForewindMae wedi’i strwythuro’n dda oherwydd ei fod yn gwahanu ymarferion ymgynghori anstatudol a statudol yn glir, yn ogystal ag ymarferion ymgynghori sy’n ofynnol dan Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol.

Mae hefyd yn cynnwys ‘rhestr wirio cydymffurfio’, sy’n offeryn defnyddiol wrth adolygu dogfennau yn ystod y cam Derbyn.

Mae’r tablau yn yr adroddiad yn nodi’n glir y gofynion yn ystod y cam Derbyn, sydd eto’n helpu wrth adolygu cais.

Sylwadau ar Ddigonolrwydd Ymgynghori

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Fferm Wynt Alltraeth RampionBrighton & Hove CouncilMae’n gryno ond hefyd yn gynhwysfawr, ac mae’n rhoi cyfiawnhad clir ynghylch pam roedd yr ymgynghori’n ddigonol.

Adroddiad ar yr Effaith Leol

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Fferm Wynt Alltraeth RampionBrighton & Hove CouncilMae’n amlinellu’r effeithiau cadarnhaol, negyddol a niwtral yn glir ac yn eu dadansoddi (ac mae’n cydsynio â Nodyn Cyngor 1: Adroddiadau ar yr Effaith Leol).
Atgyfnerthu Llinell Drydan Gogledd LlundainGreater London AuthorityMae’n arbennig o ddefnyddiol gan ei fod yn defnyddio dull ar raddfa strategol i amlygu effeithiau cynllun llinol sy’n ymestyn dros nifer o ardaloedd awdurdodau lleol, ac yn sicrhau y caiff yr effeithiau ar wasanaethau fel priffyrdd, trafnidiaeth ac ati, eu hintegreiddio.
Fferm Wynt Alltraeth East Anglia ONESuffolk County Council, Mid Suffolk District Council and Suffolk Coastal District CouncilMae rhoi asesiad cynnar cynhwysfawr o’r holl brif effeithiau a amlygwyd gan yr Awdurdod Archwilio. Mae’n amlinellu’r cynlluniau datblygu amrywiol (gan gynnwys statws a pholisïau perthnasol bob un ohonynt) ac yna’n rhoi asesiad clir o’r effeithiau dan feysydd gwahanol, ynghyd â chasgliad ar gyfer pob un. Mae hefyd yn esbonio sut gellid gwella’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu neu’r dogfennau cysylltiedig.

Mae’n cydymffurfio â’r arweiniad perthnasol a Nodyn Cyngor 1: Adroddiadau ar yr Effaith Leol, yn benodol trwy fod yn wrthrychol a pheidio â dod i gasgliadau ynghylch derbynioldeb y datblygiad arfaethedig, felly mae’n asesiad technegol o natur ymgynghorol i gynorthwyo’r Awdurdod Archwilio.

Mae hefyd yn enghraifft dda o awdurdodau lleol yn cydweithio â’i gilydd.

Datganiad o Dir Cyffredin

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Fferm Wynt Alltraeth RampionE.ON Climate & Renewables UK Rampion Offshore Wind Farm Limited and South Downs National Park AuthorityMae’n gryno, ond mae’n rhoi digon o wybodaeth o hyd i ddeall y safbwynt.

Mae’n cynnwys materion heb eu cytuno (neu ‘dir anghyffredin’) yn ddefnyddiol. Mae’n croesgyfeirio’r materion hyn â’r Adroddiad ar yr Effaith Leol er mwyn osgoi unrhyw ddyblygu.
Fferm Wynt Alltraeth Walney Extension DONG Energy Walney Extension (UK) Limited & Natural England & Joint Nature Conservation Committee

DONG Energy Walney Extension (UK) Limited & Natural England (Update to SoCG)
Roedd yn canolbwyntio’n glir ar faterion heb eu datrys ac yn olrhain cynnydd tuag at eu datrys. Roedd yn offeryn defnyddiol iawn i’r partïon dan sylw a rhoddodd y newyddion diweddaraf i’r Awdurdod Archwilio ar gynnydd a chynlluniau at y dyfodol erbyn pob dyddiad cau yn Amserlen yr Archwiliad.

Gellid gwella’r dogfennau hyn ymhellach trwy eu croesgyfeirio â dogfennau perthnasol er mwyn gwneud eu maint cyffredinol yn fyrrach.

Sylwadau Perthnasol

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Fferm Wynt Alltraeth RampionYr Ymddiriedolaeth GenedlaetholMae o hyd rhesymol ac mae iddi strwythur da oherwydd ei bod yn crynhoi’r safbwynt cyffredinol ar y dechrau, yna’n mynd i’r afael â phob pwnc ac yn gorffen â chasgliad byr.
Arae’r IweryddCyngor Cymuned y MwmbwlsMae’n glir ynghylch y meysydd sydd o bryder i’r cyngor cymuned mewn perthynas â’r cais. Mae’n cyfeirio’n ddefnyddiol at ardaloedd daearyddol penodol ac yn alinio’r sylwadau â pholisïau cynlluniau datblygu unedol a chenedlaethol. Mae’n ei gwneud yn glir ei fod yn anghytuno ag asesiad yr ymgeisydd o’r effeithiau, gan ddweud pam, ac eto mae’n cyfeirio at bolisïau’r cynllun datblygu unedol.
Arae’r IweryddGweithgor Arae'r Iwerydd y Pum Plwyf

Fe’i cyflwynwyd gan weithgor o bum plwyf a sefydlwyd yn benodol i fynd i’r afael ag ôl-effeithiau artraeth posibl y datblygiad arfaethedig. Roedd yn amlinellu’r partïon a nodau’r grŵp, y materion a’r pryderon lleol ac yn datgan meysydd lle’r oedd o’r farn bod angen rhagor o wybodaeth gan yr ymgeisydd. Yn ystod y cam Sylwadau Perthnasol, roedd yr Awdurdod Archwilio o’r farn ei bod yn ddefnyddiol gwybod bod y plwyfi dan sylw yn cydweithio â’i gilydd a chael barn y grŵp ar faterion yr oedd yn teimlo yr oedd angen mynd i’r afael â nhw, yn enwedig yn ystod y cyfnod adeiladu.

Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Fferm Wynt Alltraeth RampionNatural EnglandMae’r ymatebion wedi’u gosod yn ddefnyddiol ar ffurf tabl gyda’r cwestiwn a’r ateb wrth ochr ei gilydd.

Sylwadau Ysgrifenedig

ProsiectCyflwynwyd ganPam y mae’n dda?
Fferm Wynt Alltraeth Burbo Bank Extension Mersey Docks and Harbour CompanyMae’n gosod cyd-destun, mae’n rhesymegol ac mae’n amlinellu mesurau lliniaru (a rhesymau).