Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gellir gweld dyddiadau ar gyfer yr Archwiliad ar dudalen Amserlen yr Archwiliad.

Cyflwynwyd hysbysiad o’r Penderfyniad Gweithdrefnol gan yr Awdurdod Archwilio i Bartïon â Buddiant yn y llythyr Rheol 8; mae’n cynnwys gwybodaeth am y ffordd y bydd yr Archwiliad yn cael ei gynnal ac Amserlen yr Archwiliad fel y mae wedi’i gosod allan ar hyn o bryd.

20/09/2023 - Dyddiad cau ar gyfer diwedd yr archwiliad, Yr archwiliad yn dod i ben

20/12/2023 - Dyddiad cau i’r Arolygiaeth Gynllunio gyflwyno argymhelliad. Gweler Amserlen yr Archwiliad am ragor o wybodaeth.

Os oes gennych fuddiant cyfreithiol mewn tir a effeithir gan Brosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol ac:

  • nid ydych wedi’ch nodi gan yr Ymgeisydd; ac
  • nid oeddech wedi cofrestru i ddod yn Barti â Buddiant;

gallwch wneud cais i’r Awdurdod Archwilio i ddod yn Barti â Buddiant o dan a102A Deddf Cynllunio 2008.

Llinell amser (19 Eitemau)

Mae’r dogfennau canlynol wedi eu cyhoeddi:

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 386 KB) wedi’i diweddaru

27/03/2023
milestone icon

Darllen y llythyr

Mae’r amserlen arholiadau (llythyr rheol 8 llythyr) wedi ei anfon at bartïon â buddiant

Penderfyniad gweithdrefnol yn dilyn y Cyfarfod Rhagarweiniol

27/03/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio (ExA) wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniad Ychwanegol canlynol:

Sylwch, nid yw cyhoeddiad unrhyw lythyr neu ddogfennaeth ategol sy’n ymwneud â’r newid arfaethedig yn dangos bod y newid wedi ei dderbyn gan yr ExA. Dylai unrhyw sylwadau/ ymatebion ynghylch rhinweddau’r cais cael ei chyflwyno mewn perthynas â’r cais gan iddo gael ei gyflwyno’n wreiddiol.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 383 KB) wedi’i diweddaru.

23/03/2023

Mae recordiad a thrawsgrifiad y Cyfarfod Rhagarweiniol a gynhaliwyd ar 20 Mawrth 2023 bellach wedi eu cyhoeddi.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 370 KB) wedi’i diweddaru.

21/03/2023
Yr archwiliad yn dechrau
20/03/2023

I’r rhai sy’n dymuno arsylwi’r Cyfarfod Rhagarweiniol a gynhelir ar 20 Mawrth 2023, dyma’r dolennau ar gyfer y ffrwd fyw (sy’n aros yr un fath ar gyfer pob Gwrandawiad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn):

I wylio heb gyfieithu ar y pryd: https://www.liveeventstream.online/planning-inspectorate-hearings/cy-hynet-carbon-dioxide-pipeline

I wylio gyda chyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg: https://www.liveeventstream.online/planning-inspectorate-hearings/en-hynet-carbon-dioxide-pipeline

17/03/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn Cyflwyniadau Ychwanegol gan yr Ymgeisydd sy’n ymwneud â gweddill o’r wybodaeth ychwanegol y gofynnir amdani yng nghyngor Adran 51 gan yr Arolygiaeth Gynllunio ddyddiedig 31 Hydref 2022 (PDF, 167KB).

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 365KB) wedi’i diweddaru.

14/03/2023

Cyflwyniadau ar gyfer Dyddiad Cau Gweithdrefnol A bellach wedi’u cyhoeddi a’u hychwanegu at Llyfrgell yr Archwiliad. (PDF, 336KB).

10/03/2023
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

20/02/2023

Yn dilyn penodiad yr Awdurdod Archwilio ar 17 Ionawr 2023, mae’r dogfennau isod bellach wedi cael eu derbyn yn ffurfiol gan yr Awdurdod Archwilio a’u cyhoeddi fel Cyflwyniadau Ychwanegol:

Cynhaliodd yr Awdurdod Archwilio Archwiliad Safle Digwmni ddydd Mawrth 15 Tachwedd 2022 (PDF, 102KB) a dydd Mercher 16 Tachwedd 2022.(PDF, 83 KB)  Mae’r nodiadau wedi eu cyhoeddi.

Mae’r rhain wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell yr Archwiliad (PDF 272KB).

19/01/2023
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
19/01/2023
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
13/01/2023
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
01/12/2022

Mae’r Ymgeisydd wedi cyflwyno’r dogfennau canlynol:

Bydd penderfyniad ynghylch a fydd y rhain yn cael eu derbyn i’r Archwiliad yn cael ei wneud unwaith y bydd yr Awdurdod Archwilio wedi’i benodi.

Mae’r rhain wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 265KB).

17/11/2022
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

31/10/2022
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
31/10/2022
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
03/10/2022
Disgwylir cais gan yr ymgeisydd
30/06/2022