Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Beth fydd yn digwydd nesaf

Derbyniwyd cais ar gyfer y prosiect uchod gan yr Arolygiaeth Gynllunio oddi wrth Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited ar 20/04/2022.

O’r diwrnod ar ôl derbyn y cais, mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio 28 diwrnod i adolygu’r cais a phenderfynu p’un ai i’w dderbyn ai peidio. Felly, dylai’r penderfyniad ar dderbyn gael ei wneud 18/05/2022.

Os derbynnir y cais, byddwn ni:

  • Ar ddiwrnod y penderfyniad, yn cyhoeddi’r penderfyniad i dderbyn a’r Cynrychiolaethau Digonolrwydd Ymgynghori a dderbyniwyd oddi wrth yr awdurdodau lleol perthnasol.
  • Cyn gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl y penderfyniad i dderbyn, yn cyhoeddi dogfennau’r cais a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd.
  • Cyn gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl y penderfyniad i dderbyn, yn cyhoeddi’r dyddiad cychwyn i chi gofrestru i roi eich achos ynghylch y cais (drwy wneud Sylwadau Perthnasol) a dod yn Barti â Buddiant.
  • Cyn gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl y penderfyniad i dderbyn, yn cyhoeddi’r dyddiad y daw’r cyfnod cofrestru i ben.
  • O ddiwrnod agoriadol y cyfnod cofrestru (fel y pennir gan hysbysiad a chyhoeddiad yr Ymgeisydd), yn rhoi’r ffurflen Sylwadau Perthnasol ar gael ar y wefan hon.

Os na dderbynnir y cais, byddwn ni’n:

  • Cyhoeddi’r llythyr penderfyniad a’r rhesymau pam nas derbyniwyd.

Ni allwn dderbyn eich safbwyntiau ynghylch y cais hwn hyd nes y bydd y cyfnod cofrestru wedi agor. Fodd bynnag, os hoffech wybod rhagor am y broses yn y cyfamser, gallwch lawrlwythoNodyn Cyngor 8.2: Sut i gofrestru i gymryd rhan mewn Archwiliad a/neu gyfeirio at Ddeddf Cynllunio 2008: canllawiau ar y broses cyn ymgeisi.

Llinell amser (1 Eitemau)

  • Disgwylir cais gan yr ymgeisydd
  • Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
20/04/2022