Abergelli Power

Mae’r rhestr isod yn cynnwys cofnod o’r cyngor rydym wedi’i roi ar gyfer y prosiect hwn. I weld rhestr o’r holl gyngor a roddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio, gan gynnwys cyngor nad yw’n gysylltiedig â’r prosiect, ewch i’r Gofrestr cyngor.

Mae dyletswydd statudol, o dan adran 51 Deddf Cynllunio 2008, i gofnodi’r cyngor a roddir mewn perthynas â chais neu ddarpar gais, gan gynnwys enw’r sawl a ofynnodd am y cyngor, a sicrhau bod hyn ar gael i’r cyhoedd.

Rhagolwg
Enquiry received via post
response has attachments
Sylwadau ar y dogfennau drafft / Comments on draft documents

20/04/2018
Abergelli Power Ltd - Kirstin Gardner
Enquiry received via email
response has attachments
Comments on the draft No Significant Effects Report (NSER)

Sylwadau ar yr Adroddiad Dim Effeithiau Arwyddocaol (NSER) drafft
Comments on the draft No Significant Effects Report (NSER)

Sylwadau ar yr Adroddiad Dim Effeithiau Arwyddocaol (NSER) drafft

28/03/2018
Abergelli Power Ltd - anon.
Enquiry received via phone
Ymholiad – 16 Chwefror 2018 / Enquiry – 16 February 2018

Roedd Mr David Jenkins, clerc Cyngor Cymuned Llangyfelach, yn holi ynghylch cyflwyno ei ymateb i’r ymgynghoriad, sydd i fod cyrraedd erbyn 19 Chwefror 2018. Ni fu ar gael yn ddiweddar a chyfnod cyfyngedig o amser yn unig sydd ar ôl ganddo ar gyfer cyflwyno sylwadau. Y prif bryderon, yn ei farn ef a CC Llangyfelach, yw effaith weledol y simnai a’r effaith ar ansawdd yr aer ar dir cyfagos sydd wedi’i gynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol (sy’n cael ei archwilio ar hyn o bryd) fel safle posibl ar gyfer datblygiad preswyl ar raddfa fawr, a’r effaith ar Barc Busnes Abertawe gerllaw ac ar Ysbyty Treforys, sy’n uned drawma fawr.


Mr David Jenkins, clerk to Llangyfelach Community Council, was enquiring about submitting his consultation response, due by 19 February 2018. He’s recently been unavailable and has a limited amount of time left in which to submit representations. His/Llangyfelach CC’s main concerns are the visual impact of the stack and air quality impacts on land nearby which has been included in the Local Development Plan (currently under examination) as a potential site for large scale residential development, the effect on the nearby Swansea Business Park and on Morrison Hospital, which is a major trauma unit.
Cynghorwyd Mr Jenkins gan yr Arolygiaeth Gynllunio bod yr Ymgeisydd yn cynnal cylch ymgynghori ac mai’r dyddiad cau yw 19 Chwefror 2018. Gan fod y cais yn y cyfnod cyn ymgeisio ar hyn o bryd, dylid cyfeirio ymatebion at yr Ymgeisydd yn uniongyrchol. Esboniodd yr Arolygiaeth ei bod yn ofynnol i’r Ymgeisydd fformiwleiddio’r ymatebion y mae’n eu derbyn erbyn y dyddiad cau ac esbonio sut y rhoddwyd sylw i faterion fel rhan o’r Adroddiad Ymgynghori, a fydd yn cyd-fynd â’r cais, maes o law.

Cyfeiriwyd Mr Jenkins at wefan yr Ymgeisydd, sy’n cynnwys gwybodaeth am y prosiect yn ogystal â dogfennau ategol allweddol.

Hefyd, esboniodd yr Arolygiaeth wrth Mr Jenkins y gallai gofrestru i ddod yn berson â buddiant yn ystod y cyfnod cyn archwiliad, os derbynnir y cais ar gyfer ei archwilio. Fe’i cyfeiriwyd at dudalen prosiect Abergelli ar wefan yr Arolygiaeth ac esboniwyd y bydd yr holl wybodaeth yn cael ei chyhoeddi ar y dudalen hon ar ôl i’r cais gael ei gyflwyno ar gyfer ei archwilio. Yn ogystal, tynnwyd sylw Mr Jenkins gan yr Arolygiaeth at ei nodiadau cyngor, a NC8 yn arbennig, sy’n helpu esbonio’r broses ymgeisio i aelodau’r cyhoedd.

Bydd Mr Jenkins yn llunio ei ymateb i’r ymgynghoriad dros y penwythnos a’i anfon drwy e-bost at yr Ymgeisydd ddydd Llun er mwyn cwrdd â’r dyddiad cau.


The Planning Inspectorate advised Mr Jenkins that the Applicant was carrying out a round of consultation and the closing date is 19 February 2018. As the application is currently at pre-application stage, responses should be made directly to the Applicant. The Inspectorate explained that the Applicant is required to formulate responses it receives by the deadline and explain how issues have been addressed as part of the Consultation Report, which will accompany the application, in due course.

Mr Jenkins was directed to the Applicant’s website which contains information on the project as well as key supporting documents.

The Inspectorate also explained to Mr Jenkins that he could register to become an interested person during the pre-examination stage, if the application is accepted for examination. He was directed to the Abergelli project page on the Inspectorate’s website and it was explained that all information would be published to this page when the application is submitted for examination. The Inspectorate also advised Mr Jenkins aware of its advice notes, in particular AN8, which helps explain the application process to members of the public.

Mr Jenkins will formulate his consultation response over the weekend and send it by e-mail to the Applicant on Monday to meet the deadline.

16/02/2018
David Jenkins
Enquiry received via meeting
response has attachments
Nodyn Cyfarfod - 15 Rhagfyr 2017 / Meeting Note - 15 December 2017

15/12/2017
Abergelli Power Limited - anon.
Enquiry received via phone
response has attachments
Nodyn Cyfarfod - 28 Medi 2017 / Meeting Note - 28 September 2017

28/09/2017
Abergelli Power Limited - Dermot Scanlon
response has attachments
Project update meeting
Please see attached note

30/03/2017
Abergelli Power Ltd - Kirstin Gardner
Enquiry received via meeting
response has attachments
An update meeting in relation to Abergelli Power and Millbrook Power Projects.
Please see the attached note.

23/04/2015
Abergelli Power Limited - Dermot Scanlon
Enquiry received via email
response has attachments
Email of 6 March 2015 requesting comments on a draft copy of the draft No Significant Effects Report, and email of 4 March 2015 submitting draft copies of the appendices to the draft Consultation Report.
Comments on further draft application documents submitted by the applicant (namely the draft No Significant Effects Report, and the Appendices to the draft Consultation Report). Please see attached document.

17/03/2015
Abergelli Power Limited - Dermot Scanlon
Enquiry received via meeting
response has attachments
Comments to applicant following application update meeting.
Please see the attached covering letter and meeting note.

06/03/2015
Abergelli Power Ltd - Dermot Scanlon
Enquiry received via email
response has attachments
Request to receive a final note of the outreach meeting held on 9 December 2014 at the Civic Centre, Swansea.
Query in relation to raising issues on the proposed development, such as: which access is to be used to the site, the height & number of stacks, outstanding matters to be reported upon by the developer etc.
The final note of the outreach meeting has been published on the project page of the Planning Portal, please see the link: [attachment 1];ipcadvice=122d7e1ee0. There will be no further outreach meeting; however, until the application for the Development Consent Order (DCO) is submitted to the Planning Inspectorate you can contact the applicant directly in relation to any issues you may have.

The application is expected to be submitted to the Planning Inspectorate in Q1 of 2015. After the submission there will be a period of up to 28 days when the Inspectorate will consider whether the application meets the standards required to be formally accepted for examination. If and when the application is accepted by the Secretary of State the preparations and arrangements for the examination get underway: during this ?Pre-examination? stage you would be able to register as an Interested Party.
Therefore the best way of raising any issues is to register as an interested party by submitting a relevant representation through our website. Please see the link to our Advice Note 8.3: How to register and become an interested party in an application: [attachment 2]. Further Advice Notes on how to get involved in the planning process can be found here: [attachment 3]. Also, you can sign up to receive the updates about the project: [attachment 4].

27/01/2015
David Jenkins
Enquiry received via meeting
response has attachments
Round table meeting with Abergelli Power Limited (the applicant), City and County of Swansea Council, Natural Resources Wales and Community Councillors.
Please see the attached meeting note.

19/01/2015
Abergelli Power Limited - Dermot Scanlon
Enquiry received via meeting
response has attachments
Project update meeting regarding the review of the draft application documents by the Planning Inspectorate.
Please see the attached document.

15/01/2015
Abergelli Power Limited - Dermot Scanlon
Enquiry received via email
response has attachments
Comments on the following draft application documents submitted by the applicant:
Development Consent Order,
Consultation Report, and
Plans.
Please see the attached letter.

07/01/2015
Abergelli Power Limited - Dermot Scanlon
Enquiry received via meeting
response has attachments
Initial meeting with the Planning Inspectorate to introduce the Millbrook Power and Abergelli Power projects.
Please see the attached meeting note.

10/07/2014
Paul Wormald