Trawsgrifiad fideo: Sut i leisio eich barn ar Brosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol

Mae’r fideo hwn yn esbonio sut gall aelodau’r cyhoedd gymryd rhan a lleisio eu barn yn y drefn caniatâd datblygu ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol.

Cyn i chi barhau â’r fideo hwn, byddem yn argymell eich bod yn gwylio ein fideo ar y broses chwe cham.

Mae Deddf Cynllunio 2008 yn diffinio ac yn sefydlu proses ar gyfer archwilio Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol, a fyddai wedi cael eu caniatáu gynt gan wahanol adrannau’r llywodraeth.

Mae’r angen am y cynlluniau hyn wedi’i sefydlu mewn Datganiadau Polisi Cenedlaethol, a diben y broses yw pwyso a mesur effeithiau lleol y cynllun yn erbyn yr angen cenedlaethol am seilwaith tebyg mewn modd teg, agored a diduedd.

Bydd ein harolygwyr, sy’n ffurfio’r hyn sy’n cael ei alw’n Awdurdod Archwilio wrth ystyried prosiectau, yn gwneud argymhelliad i’r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol ynghylch p’un a ddylid rhoi caniatâd i’r cynlluniau hyn ai peidio.

Y cam Cyn gwneud cais

Mae’n bwysig eich bod yn ymgysylltu â’r ymgeisydd yn ystod y cam hwn tra mae’r cynllun yn cael ei lunio.

Er y gallech wrthwynebu’r cynllun mewn egwyddor, mae’r cam hwn yn gyfle i chi ei lunio drwy awgrymu, er enghraifft, dyluniadau neu gynlluniau amgen, neu ffyrdd i leihau effaith traffig ychwanegol.

Bydd yr ymgeisydd yn cyhoeddi sut y bydd yn ymgynghori â chi ac yn rhoi gwybod i chi lle bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal a faint o amser fydd gennych i ymateb i’r ymgynghoriad.

Cadwch olwg am hysbysebion mewn papurau newydd lleol, ar wefan yr ymgeisydd ac mewn mannau cyfarfod yn y gymuned leol am wybodaeth am sut i gymryd rhan.

Y cam Cyn yr Archwiliad

Os bydd cais yn cael ei dderbyn gan yr Arolygiaeth Gynllunio, gallwch gofrestru i gymryd rhan yn yr Archwiliad fel Parti â Buddiant.

Rhaid i chi gofrestru’n Barti â Buddiant i gymryd rhan yn yr Archwiliad.

Y ffordd hawsaf i gofrestru yw drwy lenwi’r ffurflen ar ein gwefan.

Bydd angen i chi roi crynodeb o’ch safbwyntiau wrth i chi gofrestru, ond cewch eich gwahodd i wneud sylwadau pellach yn nes ymlaen yn y broses ar ôl i chi gofrestru.

Wrth gofrestru, meddyliwch am bwy y byddwch yn eu cynrychioli yn ystod yr Archwiliad.

Wrth gwrs, gallwch gynrychioli eich buddiannau eich hun a’ch teulu.

Gallwch gymryd rhan yn effeithiol fel aelod o grŵp neu arweinydd grŵp hefyd.

Y prif beth i’w gofio yw mai ansawdd y wybodaeth, yn hytrach na’r nifer o weithiau y bydd yn cael ei chyflwyno, yw’r ffordd fwyaf effeithiol i gymryd rhan.

Dyma lun o dudalen prosiect nodweddiadol.

Efallai yr hoffech osod y dudalen hon fel ffefryn, gan mai dyma fydd canolbwynt yr Archwiliad lle bydd holl ddogfennau’r ymgeisydd ar holl sylwadau ar gael.

Dyma le byddwch yn gwneud eich Sylwadau Perthnasol.

Mae’r ffurflen yn cynnwys yr holl fanylion sydd eu hangen arnom i gadw mewn cysylltiad â chi yn ystod yr Archwiliad.

Ni fyddwch yn gallu cyflwyno sylwadau heb lenwi’r meysydd hyn.

Dylech roi eich sylwadau yn y blwch hwn.

Ar ôl i chi glicio cyflwyno, gyda sylwadau sy’n amlinellu eich safbwyntiau ar y cynllun, byddwch yn Barti â Buddiant ac yn cael gwybod am gynnydd y cynllun arfaethedig.

Cam yr Archwiliad

Bydd Amserlen yr Archwiliad, a fydd yn cael ei bennu yn y cyfarfod Rhagarweiniol, yn rhoi’r holl ddyddiadau cau ar gyfer cyflwyno sylwadau.

Dylech gyflwyno eich sylwadau mewn da bryd cyn y dyddiad cau hwn.

Eich prif gyflwyniad fydd eich Sylwadau Ysgrifenedig, y bydd gofyn i chi eu cyflwyno’n gymharol gynnar yn ystod y cyfnod archwilio.

Os byddwch yn anghytuno â’r hyn y mae parti arall wedi’i ddweud, byddwch yn cael cyfle i ddweud hynny drwy roi sylwadau ar eu cyflwyniad.

Fel Parti â Buddiant, bydd gennych hawl i siarad mewn gwrandawiadau hefyd a chyflwyno crynodeb ysgrifenedig o’r hyn y gwnaethoch ei ddweud ar ôl y gwrandawiad.

Mae tri math o wrandawiad y gellir eu cynnal.

Gwrandawiad yn ymwneud â materion penodol, gwrandawiad llawr agored a gwrandawiad caffael gorfodol.

Mae’n bosibl y cewch eich gwahodd i’r gwrandawiadau hyn, a gallwch eu mynychu os ydynt yn berthnasol i chi.

Wrth wneud sylwadau, dylech eu seilio ar eich profiad o’r ardal leol a sut rydych chi’n credu bydd y cynnig yn effeithio arnoch chi ac, os yw’n bosibl, rhoi tystiolaeth i gefnogi eich sylwadau.

Cam yr Argymhelliad a’r Penderfyniad

Pan fydd yr Archwiliad chwe mis wedi dod i ben, byddwch yn cael gwybod ei fod wedi cau.  Wedi hynny, ni fydd yr Awdurdod Archwilio’n gallu derbyn unrhyw gyflwyniadau pellach.

Bydd gan yr Awdurdod Archwilio dri mis i ysgrifennu ei argymhelliad a’i gyflwyno i’r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol.

Yr Ysgrifennydd Gwladol perthnasol fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ar gyfer pob Prosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol.

Mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol dri mis i benderfynu a yw am ddilyn argymhelliad yr Awdurdod Archwilio ai peidio, a gwneud penderfyniad.

Felly, i grynhoi, ymgysylltwch â’r ymgeisydd yn gynnar i lunio’r cynllun.

Cofrestrwch â ni fel Parti â Buddiant o fewn yr amser a roddir neu ymunwch â grŵp sydd wedi gwneud hynny.

Os na fyddwch yn gwneud hynny, ni fyddwch yn gallu cymryd rhan yn yr Archwiliad.

Gwnewch eich sylwadau mewn ffordd sy’n rhoi cymaint o wybodaeth ag y bo modd am effeithiau’r cynllun, wedi’i seilio ar ffeithiau a phrofiad.

Byddwch yn wrthrychol yn hytrach nag yn oddrychol, a rhowch dystiolaeth lle bo hynny’n bosibl.

Rwy’n gobeithio y bu’r fideo hwn o gymorth i chi.

Mae rhagor o wybodaeth ar ein gwefan infrastructure.planninginspectorate.gov.uk, gan gynnwys llawer o nodiadau cyngor defnyddiol.

Fel arall, gallwch gysylltu â gwasanaethau cwsmeriaid drwy ffonio 0303 444 5000 neu drwy anfon neges e-bost at [email protected]

 

 

 

Trawsgrifiad fideo: Sut i gymryd rhan mewn Cyfarfod Rhagarweiniol

Mae’r fideo hwn yn esbonio beth i’w ddisgwyl mewn Cyfarfod Rhagarweiniol.

Mae Cyfarfod Rhagarweiniol yn cael ei gynnal ar ddechrau Archwiliad o Brosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol.

Mae ceisiadau ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol yn cael eu cyflwyno i’r Arolygiaeth Gynllunio i’w harchwilio.

I gymryd rhan mewn Cyfarfod Rhagarweiniol, dylech gofrestru’n Barti â Buddiant.

Gall Parti â Buddiant fod yn rhywun sydd â buddiant yn y tir y mae’r prosiect yn effeithio arno neu’n sefydliad statudol hefyd.

Mae’r Cyfarfod Rhagarweiniol yn gyfarfod gweithdrefnol sy’n ystyried sut bydd y cais yn cael ei archwilio, er mwyn gallu pennu amserlen addas ar gyfer yr Archwiliad.

Os ydych chi’n Barti â Buddiant, byddwch yn cael llythyr yn eich gwahodd i’r Cyfarfod Rhagarweiniol, a fydd yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan hefyd.

Mae’n cynnwys agenda ar gyfer y cyfarfod ac amserlen ddrafft ar gyfer sut bydd yr Archwiliad yn mynd yn ei flaen.

Bydd Partïon â Buddiant yn cael eu llythyr o leiaf dair wythnos cyn y cyfarfod.

Yr arolygydd neu banel o hyd at bump o arolygwyr sy’n archwilio’r cais sy’n gyfrifol am y Cyfarfod Rhagarweiniol.

Yr enw ar yr Arolygydd neu’r Arolygwyr yw’r Awdurdod Archwilio.

Maent yn arwain y cyfarfod er mwyn sicrhau ei fod yn rhedeg yn rhwydd ac yn brydlon, gan roi cyfle teg i bawb ddweud eu dweud yn briodol.

Bydd yr Awdurdod Archwilio am glywed ystod eang o farnau, gan gynnwys beth yw’r prif faterion y mae angen iddynt eu hystyried wrth greu Amserlen yr Archwiliad.

Fodd bynnag, nid yw rhinweddau’r prosiect yn cael eu trafod yn y gwrandawiad hwn.

Mae nifer o bwyntiau y mae angen bod yn ymwybodol ohonynt.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd mewn lleoliadau addas mor agos â phosibl at ardal leol y prosiect.

Er mwyn sicrhau y gallwn fodloni pawb, dylech roi gwybod i ni a fyddwch yn bresennol yn y cyfarfod cyn gynted â phosibl ar ôl cael y gwahoddiad.

Bydd y llythyr hwn yn rhoi manylion am sut i wneud hynny ac â phwy y dylech gysylltu.

Er bod y cyfarfod ar agor i bawb, bydd Partïon â Buddiant yn cael blaenoriaeth os yw nifer y lleoedd yn gyfyngedig.

Nid oes gan bobl nad ydynt yn Bartïon â Buddiant hawl i siarad yn y cyfarfod fel mater o drefn, ond gall yr Awdurdod Archwilio ganiatáu iddynt wneud hynny.

Bydd Cyfarfodydd Rhagarweiniol yn cael eu cynnal ar arddull theatr, fel arfer.

Os byddwch yn siarad, bydd gofyn i chi siarad i mewn i ficroffon.

Bydd copïau papur o’r dogfennau a gyflwynwyd gan y datblygwyr, fel cynlluniau safle neu wybodaeth amgylcheddol, ar gael i’w gweld.

Fel arfer, bydd aelodau staff yr Arolygiaeth Gynllunio wrth law i roi gwybod i chi ble i eistedd, a byddant yn fodlon ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Gallwch ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol neu recordio’r digwyddiadau, ond rhaid i chi wneud hynny mewn ffordd gyfrifol a rhoi ystyriaeth briodol i’r partïon eraill.

Gallai’r Awdurdod Archwilio ofyn i chi beidio â gwneud hynny os yw’n tynnu gormod o sylw.

Ni all unrhyw barti ddibynnu ar eitemau a recordiwyd yn unigol fel tystiolaeth na’u defnyddio mewn cyflwyniadau.

Mae nodyn ysgrifenedig a recordiad sain o’r cyfarfod yn cael eu cadw, a byddant ar gael i’w lawrlwytho ar ein gwefan.

Ar ôl y Cyfarfod Rhagarweiniol, bydd Amserlen yr Archwiliad yn cael ei hanfon at Bartïon â Buddiant a bydd hefyd ar gael ar ein gwefan.

Mae diwedd y Cyfarfod Rhagarweiniol yn nodi dechrau cam yr Archwiliad.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan, sy’n cynnwys llawer o nodiadau cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol am y broses ymgeisio.

Fel arall, gall ein tîm gwasanaeth cwsmeriaid roi cyngor dros y ffôn ar 0303 444 5000 neu drwy’r e-bost yn [email protected].

 

Trawsgrifiad fideo: Sut i gymryd rhan mewn Gwrandawiad yn ymwneud â Materion Penodol

Mae’r fideo hwn yn esbonio beth i’w ddisgwyl mewn Gwrandawiad yn ymwneud â Materion Penodol sy’n cael ei gynnal yn ystod Archwiliad o Brosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio i’w archwilio.

Er bod yr Archwiliad yn broses ysgrifenedig yn bennaf, gall yr Awdurdod Archwilio benderfynu cynnal Gwrandawiadau yn ymwneud â Materion Penodol.

Diben y gwrandawiadau hyn yw i’r Awdurdod Archwilio ofyn cwestiynau ac egluro tystiolaeth a gyflwynwyd yn ystod Archwiliad drwy holi’n uniongyrchol.

I gymryd rhan mewn Gwrandawiad yn ymwneud â Materion Penodol, dylech fod wedi cofrestru’n Barti â Buddiant.

Gall Parti â Buddiant fod yn rhywun sydd â buddiant mewn tir y mae’r prosiect yn effeithio arno neu’n sefydliad statudol hefyd.

Yr arolygydd neu’r panel o arolygwyr sy’n archwilio’r cais sy’n gyfrifol am y gwrandawiadau.

Yr enw ar yr arolygydd neu’r arolygwyr yw’r Awdurdod Archwilio.

Maent yn arwain y gwrandawiad er mwyn sicrhau ei fod yn rhedeg yn rhwydd ac yn brydlon, ac yn rhoi cyfle teg i bawb leisio eu barn.

Yr Awdurdod Archwilio fydd yn penderfynu pa bynciau fydd yn cael eu trafod a phwy fydd yn cael eu gwahodd yn benodol i’w trafod.

Fel arfer, bydd y pynciau ac enwau’r partïon y gofynnwyd iddynt siarad wedi’u hamlinellu mewn agenda a fydd yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan tuag wythnos cyn y gwrandawiad.

Hyd yn oed os nad ydych ar restr y rhai a wahoddwyd, gallwch fynychu’r gwrandawiad o hyd.

Efallai yr hoffai’r Awdurdod Archwilio glywed gan Bartïon â Buddiant eraill yn ystod y cyfarfod.

Fel arfer, mae’r gwrandawiadau hyn yn cael eu cynnal ar ffurf bord gron, gyda’r ymgeisydd a’r mynychwyr a wahoddwyd yn eistedd wrth y bwrdd ochr yn ochr â’r Awdurdod Archwilio.

Yn gyffredinol, bydd y cyhoedd yn eistedd y tu ôl i’r ford gron i ffurfio cynulleidfa.

Bydd unigolion ond yn cael eu caniatáu i groesholi unigolyn sy’n rhoi tystiolaeth os bydd yr Awdurdod Archwilio’n penderfynu bod hynny’n angenrheidiol er mwyn sicrhau bod sylwadau’n cael eu profi’n ddigonol, neu fod unigolyn wedi cael cyfle teg i gyflwyno ei achos.

Mae partïon sydd am gyflwyno a dibynnu ar dystiolaeth arbenigol yn cael eu cynghori i sicrhau bod y cynghorwyr arbenigol yn bresennol ar bob diwrnod o’r gwrandawiadau, er mwyn rhoi tystiolaeth a chael eu holi.

Mae nifer o bwyntiau cyffredinol sy’n berthnasol i’r gwrandawiadau hyn.

Ein nod yw cynnal gwrandawiadau mewn lleoliadau yn ardal y prosiect.

Er mwyn sicrhau bod gennym leoliad addas, byddwn yn gofyn i chi roi gwybod i ni a fyddwch yn bresennol neu beidio.

Bydd manylion am sut i wneud hyn yn cael eu hanfon atoch os ydych yn Barti â Buddiant, a byddant yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan hefyd.

Bydd dyddiad, amser a lleoliad y gwrandawiadau’n cael eu cyhoeddi ar ein gwefan o leiaf 21 diwrnod cyn y digwyddiad.

Bydd hysbysiadau’n cael eu rhoi yn ardal y cynnig a’u cyhoeddi mewn papurau newydd lleol.

Er bod gwrandawiadau ar agor i bawb, bydd Partïon â Buddiant yn cael blaenoriaeth i siarad.

Nid oes gan bobl nad ydynt yn Bartïon â Buddiant hawl i siarad yn y gwrandawiad fel mater o drefn, ond gall yr Awdurdod Archwilio ganiatáu iddynt wneud hynny.

Fel arfer, bydd aelodau staff yr Arolygiaeth Gynllunio wrth law i roi gwybod i chi ble i eistedd, a byddant yn fodlon ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Gallwch ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol neu recordio’r digwyddiadau, ond rhaid i chi wneud hynny mewn ffordd gyfrifol a rhoi ystyriaeth briodol i’r partïon eraill.

Gallai’r Awdurdod Archwilio ofyn i chi beidio â gwneud hynny os yw’n tynnu gormod o sylw.

Ni all unrhyw barti ddibynnu ar eitemau a recordiwyd yn unigol fel tystiolaeth na’u defnyddio mewn cyflwyniadau.

Mae recordiad sain yn cael ei wneud o bob gwrandawiad, a bydd ar gael i’w lawrlwytho ar ein gwefan.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan, gan gynnwys dogfennau cais y prosiect, ynghyd â llawer o nodiadau cyngor defnyddiol a gwybodaeth am y broses archwilio.

Fel arall, gall ein tîm gwasanaeth cwsmeriaid roi cyngor dros y ffôn ar 0303 444 5000 neu drwy’r e-bost yn [email protected].

 

Trawsgrifiad fideo: Gwasanaeth cyn-ymgeisio’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer ymgeiswyr

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi lansio ei phrosbectws ar gyfer Seilwaith Cenedlaethol

Mae trefn Seilwaith Cenedlaethol 2008 yn gymharol newydd, ond mae wedi cael ei hadolygu’n ddiweddar.

Yn gyffredinol, mae pob ymgeisydd a defnyddiwr sy’n defnyddio’r system yn ei chael yn ddefnyddiol iawn, ond un o’r meysydd roeddent yn teimlo y gellid ei wella oedd yr elfen cyn gwneud cais.

Mae’r cam cyn gwneud cais yn rhan bwysig iawn o’r broses.

Yn yr hanfod, os yw ymgeiswyr yn treulio amser yn gweithio ar yr ymgynghoriad a’r asesiad amgylcheddol yn ystod y cam hwnnw, gallant gael archwiliad a phenderfyniad strwythuredig iawn a chymharol gyflym.

Felly, bwriad y prosbectws yw helpu ymgeiswyr drwy hynny, a gall PINS gynnig dull strwythuredig.

Gallwn gynnig cyngor yn ymwneud â pholisi.

I’r rhai sy’n gymharol newydd i’r broses, gallwn roi cyngor ar sut mae’r system yn gweithio, yr hyn mae angen i chi ei wneud, ac mae hynny i gyd wedi’i seilio ar brofiad ein gweithwyr achos mwyaf profiadol a fu’n gweithio â’r system am hyd at bum mlynedd erbyn hyn.

Felly, mae’r prosbectws hwn wedi’i seilio ar bolisi a chyngor profedig, a chredwn y bydd yn ddefnyddiol iawn i ddatblygwyr ond hefyd i awdurdodau lleol, ymgyngoreion statudol ac unrhyw un sy’n cymryd rhan yn y broses am y tro cyntaf.

Un peth olaf y gallwn ei wneud yw bod yn hwylusydd ar gyfer trafodaethau â chyrff allweddol, fel awdurdodau lleol, ymgyngoreion statudol ac eraill lle bo hynny’n ddefnyddiol, ac mae hynny’n rhan o’n gwasanaeth hefyd.

Yn bwysicaf oll, mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim, felly os byddwch yn darllen y prosbectws, gallwch benderfynu a oes eisiau’r gwasanaeth arnoch neu beidio.

Nid yw’n orfodol, ond os hoffech fanteisio arno byddwn yn fwy na hapus ei drafod â chi a chytuno ar gynllun cyswllt, yn ôl yr angen, er mwyn i ni allu symud ymlaen.

Trawsgrifiad fideo: Awdurdodau Lleol a Phrosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol

Mae’r fideo hwn yn esbonio rôl awdurdodau lleol yn y drefn caniatâd datblygu ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol, sydd hefyd yn cael eu galw’n NSIPau.

Mae’r drefn caniatâd datblygu’n broses y mae’n rhaid i ddatblygwyr fynd drwyddo wrth geisio cael caniatâd i adeiladu Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol.

Bydd eich awdurdod yn chwarae rôl hanfodol mewn archwilio’r cynlluniau hyn.

Er nad yw awdurdodau lleol yn penderfynu a fydd y cynlluniau hyn yn mynd rhagddynt ai peidio, mae tystiolaeth a barn eich awdurdod yn helpu i’w ffurfio.

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei hystyried yn ofalus gan arolygydd, neu banel o arolygwyr, a benodwyd o fewn yr Arolygiaeth Gynllunio i ystyried y cais a gwneud argymhelliad i’r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol.

Ar y cam hwn, bydd yr Arolygiaeth Gynllunio’n ymgynghori â’ch awdurdod ar Adroddiad Cwmpasu’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol.

Byddwn yn ysgrifennu atoch, a bydd gennych 28 diwrnod i wneud sylwadau.

Os yw’r cynnig wedi’i leoli o fewn ffiniau eich awdurdod, bydd yr ymgeisydd yn ymgynghori â chi am y Datganiad Ymgynghori â’r Gymuned.

Mae’r Datganiad Ymgynghori â’r Gymuned yn amlinellu sut mae’r ymgeisydd yn bwriadu ymgynghori â’r gymuned.

Bydd hwn yn gyfle allweddol i’ch awdurdod roi cyngor i’r ymgeisydd, gan ddefnyddio eich gwybodaeth leol, am sut i gynnal yr ymgynghoriad.

Hefyd ar y cam hwn, bydd yr ymgeisydd yn cynnal ymgynghoriad statudol â’ch awdurdod, cyrff statudol, Unigolion yr Effeithir Arnynt a’r gymuned leol am y cynllun ei hun.

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi eich cyfrifoldebau dirprwyedig ar waith mewn da bryd cyn i’r cais gael ei gyflwyno.

Mae’n ofynnol i’r ymgeisydd ystyried unrhyw ymatebion perthnasol y bydd yn eu cael yn ystod ei ymgynghoriad statudol.

Pan fydd cais yn cael ei gyflwyno i’r Arolygiaeth Gynllunio, rhaid i ni benderfynu cyn pen 28 diwrnod a yw’r holl ddogfennau perthnasol wedi’u cyflwyno i alluogi’r cais i fynd yn ei flaen.

Yn rhan o hyn, byddwn yn gofyn i awdurdodau lleol roi datganiad ar ddigonolrwydd ymgynghoriad yr ymgeisydd, cyn pen 14 diwrnod o dderbyn y cais, fel arfer.

Rydym bob amser yn ceisio rhoi pythefnos o rybudd i chi i’ch galluogi i gyflwyno’r datganiad hwn yn brydlon.

Os byddwn yn gwrthod y cais, bydd gan yr ymgeisydd gyfnod o chwe wythnos i gyflwyno her gyfreithiol.

Os byddwn yn derbyn y cais, bydd y broses yn symud ymlaen i’r cam nesaf.  Gan ddibynnu ar ddewis yr Ymgeisydd, bydd dogfennau’r cais naill ai wedi’u cyhoeddi ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol ar ôl derbyn y cais, neu’n syth ar ôl y penderfyniad i dderbyn y cais.

Yn ystod y cam cyn yr ymchwiliad, rhaid i’r ymgeisydd gyhoeddi bod y cais wedi’i dderbyn gan yr Arolygiaeth Gynllunio a chynnwys manylion am bryd a sut y gall partïon gofrestru i gymryd rhan yn yr Archwiliad fel Partïon â Buddiant.

Os ydych chi’n awdurdod lletyol, byddwch chi wedi’ch cofrestru’n Barti â Buddiant fel mater o drefn.

Fodd bynnag, os ydych chi’n awdurdod cyfagos, rhaid i chi gofrestru’n Barti â Buddiant os hoffech gymryd rhan yn yr Archwiliad.

Dylai awdurdodau lletyol ac awdurdodau cyfagos gyflwyno Sylwadau Perthnasol drwy ein gwefan er mwyn i ni allu asesu’r materion cychwynnol sy’n berthnasol i’r cynllun.

Mae hefyd yn ein helpu i sicrhau bod gennym eich manylion cyswllt cyfredol.

Mae’r cyfnod amser ar gyfer cofrestru yn cael ei bennu gan yr ymgeisydd, ond ni ddylai fod yn llai na 30 diwrnod ar gyfer datblygiad Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol.

Yna, bydd Cyfarfod Rhagarweiniol yn cael ei gynnal i drafod materion gweithdrefnol ac amserlen ar gyfer yr archwiliad.

Bydd diwedd y Cyfarfod Rhagarweiniol yn nodi diwedd y cyfnod cyn yr archwiliad.

Mae cam yr Archwiliad yn dechrau y diwrnod ar ôl i’r Cyfarfod Rhagarweiniol ddod i ben.

Fel rhan o’r broses archwilio, bydd yr Awdurdod Archwilio’n gwahodd eich awdurdod i gyflwyno Adroddiad ar yr Effaith Leol.

Efallai yr hoffai’ch awdurdod ddefnyddio’r cam Cyn gwneud cais, sef cam cyntaf y broses, i ddechrau gweithio ar yr Adroddiad ar yr Effaith Leol, gan y bydd y dyddiad cau ar gyfer ei dderbyn yn cael ei bennu’n gynnar yn yr Archwiliad.

Dylai’r adroddiad hwn asesu effeithiau posibl y cynllun yn wrthrychol, a chynnig tystiolaeth o nodweddion yr ardal.

Yn ystod yr Archwiliad, bydd pob Parti â Buddiant, gan gynnwys eich awdurdod, yn cael ei wahodd i gyflwyno Sylwadau Ysgrifenedig, ymateb i gwestiynau’r Awdurdod Archwilio a rhoi sylwadau ar gyflwyniadau eraill.

Byddwch yn cael eich gwahodd i wrandawiadau ac ymweliadau safle hefyd.

Gallwch ddefnyddio eich Sylwadau Ysgrifenedig i fynegi barn eich awdurdod am y cais.

Rydych yn cael eich annog i gydweithio â’r ymgeisydd â chyrff statudol i lunio Datganiadau o Dir Cyffredin, i amlinellu meysydd lle mae cytundeb rhwng eich awdurdod, yr ymgeisydd ac eraill.

Ni fyddwn yn derbyn cyflwyniadau ar ôl i gam yr Archwiliad ddod i ben.

Yn ystod y cam hwn, bydd gan yr Awdurdod Archwilio dri mis i ysgrifennu ei argymhelliad i’r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol.

Yr Ysgrifennydd Gwladol perthnasol fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ar gyfer pob Prosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol.

Mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol dri mis i benderfynu a yw am roi caniatâd ai peidio.

Cam olaf y broses yw’r cam Ar ôl gwneud penderfyniad.

Mae’n rhoi cyfnod o chwe wythnos i’r ymgeisydd, unrhyw Barti â Buddiant, awdurdod lleol neu unrhyw un arall gyflwyno her gyfreithiol yn erbyn penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol.

Yn gryno, mae gan eich awdurdod rôl hanfodol i’w chwarae ym mhroses y drefn caniatâd datblygu.

Rydych yn cael eich annog i ymgysylltu â’r ymgeisydd, yn ogystal â’r Arolygiaeth Gynllunio, ar adegau allweddol drwy gydol y broses.

Mae mwy o wybodaeth i’w gweld ar ein gwefan infrastructure.planninginspectorate.gov.uk, gan gynnwys llawer o nodiadau cyngor defnyddiol.

Gallai nodiadau cyngor un, tri, saith, wyth a phedair ar ddeg fod o ddiddordeb penodol i chi.

Fel arall, gallwch gysylltu â gwasanaethau cwsmeriaid drwy ffonio 0303 444 5000 neu drwy anfon neges e-bost at [email protected]

 

 

Trawsgrifiad fideo: 6 cham y broses Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol

Mae chwe cham i’r drefn caniatâd datblygu ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol, sydd hefyd yn cael eu galw’n NSIPau.

Mae’r drefn caniatâd datblygu’n broses y mae’n rhaid i ddatblygwyr ei dilyn wrth geisio cael caniatâd i adeiladu Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol.

Mae Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol yn cynnwys gorsafoedd cynhyrchu ynni fel ffermydd gwynt a gorsafoedd pŵer, llinellau trydan fel llinellau pŵer a pheilonau newydd, prosiectau trafnidiaeth fel adeiladu ffyrdd neu reilffyrdd, gwastraff a dŵr fel adeiladu cronfa ddŵr neu waith trin dŵr gwastraff, piblinellau er enghraifft i gludo nwy naturiol rhwng gorsaf bŵer a’r rhwydwaith trosglwyddo cenedlaethol.

Y ddeddfwriaeth sylfaenol sy’n sail i’r drefn caniatâd datblygu yw Deddf Cynllunio 2008.

Mae chwe cham i broses Deddf Cynllunio 2008.

Ar y cam Cyn gwneud cais, yr ymgeisydd sydd wrth wraidd y broses ac sy’n gwbl gyfrifol am ddatblygu’r prosiect.

Mae ymgeisydd yn debygol o fod yn ddatblygwr mawr, yn un o asiantaethau’r llywodraeth neu’n gyngor lleol, o bosibl.

Mae’r drefn caniatâd datblygu’n broses dechrau dwys.

Mae hyn yn golygu bod rhaid i’r cynnig datblygu gael ei gwmpasu a’i fireinio’n llawn cyn cyflwyno cais i’r Arolygiaeth Gynllunio.

Ar y cam hwn, rhaid i’r ymgeisydd ymgynghori’n ffurfiol â phob corff statudol, awdurdod lleol, y gymuned leol ac unrhyw bobl yr effeithir arnynt.

Os yw eich tir yn destun Caffael Gorfodol, byddwch chi’n Unigolyn yr Effeithir Arno a byddwch yn cael eich hysbysu gan yr ymgeisydd.

Ar ôl i gais gael ei gyflwyno, ychydig iawn o gyfle fydd i’w newid.

Felly, dylai’r rhai sydd am ddylanwadu ar unrhyw gynnig ymgysylltu â’r ymgeisydd yn ystod y cam hwn pan fydd yr ymgeisydd yn hysbysebu ei ymgynghoriad.

Fel arfer, byddwch yn ymateb i’r ymgynghoriad drwy’r e-bost, ar wefan yr ymgeisydd neu mewn digwyddiad ymgynghori.

Dylech wneud hyn o fewn y terfyn amser sydd wedi’i bennu yn y deunydd cyhoeddusrwydd.

Mae’n ofynnol i’r ymgeisydd ystyried unrhyw ymatebion perthnasol a geir yn ystod yr ymgynghoriad ffurfiol.

Gall y cam Cyn gwneud cais bara faint bynnag o amser sydd ei angen, a bydd yn cael ei arwain gan yr ymgeisydd.

Ar ôl y cam Cyn gwneud cais, daw’r cam Derbyn.

 

Bryd hynny, bydd yr Arolygiaeth Gynllunio’n symud i wraidd y broses.

Bydd yr ymgeisydd yn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Arolygiaeth Gynllunio.

Rhaid i ni benderfynu cyn pen 28 diwrnod a yw’r holl ddogfennau perthnasol wedi’u cyflwyno i alluogi’r cais i fynd yn ei flaen.

Os byddwn yn gwrthod y cais, bydd gan yr ymgeisydd gyfnod o chwe wythnos i gyflwyno her gyfreithiol.

Os byddwn yn derbyn y cais, bydd y broses yn symud ymlaen i’r cam nesaf.  Gan ddibynnu ar ddewis yr Ymgeisydd, bydd dogfennau’r cais naill ai wedi’u cyhoeddi ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol ar ôl derbyn y cais, neu’n syth ar ôl y penderfyniad i dderbyn y cais.

Yn ystod y cam cyn yr ymchwiliad, rhaid i’r ymgeisydd gyhoeddi bod y cais wedi’i dderbyn gan yr Arolygiaeth Gynllunio a chynnwys manylion am bryd a sut y gall partïon gofrestru i gymryd rhan yn yr Archwiliad fel Partïon â Buddiant.

Mae’r cyfnod amser ar gyfer cofrestru yn cael ei bennu gan yr ymgeisydd, ond ni ddylai fod yn llai na 28 diwrnod.

Oddi mewn i’r Arolygiaeth Gynllunio, bydd arolygydd neu banel o arolygwyr, yn cael ei benodi’n Awdurdod Archwilio.

Yna, bydd Cyfarfod Rhagarweiniol yn cael ei gynnal i drafod materion gweithdrefnol ac amserlen ar gyfer yr Archwiliad.

Bydd pob Parti â Buddiant yn cael gwybod am ddyddiad y Cyfarfod Rhagarweiniol.

Ar ôl i’r Cyfarfod Rhagarweiniol ddod i ben, bydd pob parti’n cael gwybod am Amserlen yr Archwiliad.

Bydd diwedd y Cyfarfod Rhagarweiniol yn nodi diwedd y cyfnod cyn yr archwiliad.

Mae cam yr Archwiliad yn dechrau y diwrnod ar ôl i’r Cyfarfod Rhagarweiniol ddod i ben.

Ar y cam hwn, bydd yr Awdurdod Archwilio’n archwilio’r cais, a rhaid i’r Archwiliad gael ei gwblhau cyn pen chwe mis.

Mae’r Archwiliad yn cael ei gynnal drwy sylwadau ysgrifenedig yn bennaf; fodd bynnag, gellir cynnal gwrandawiadau hefyd.

Bydd y rhain yn cael eu cynnal mewn modd holgar, fel arfer.

Mae gan bob Parti â Buddiant hawl i wneud sylwadau llafar am y cais.

Yn ystod y cam hwn, mae gan yr Awdurdod Archwilio dri mis i ysgrifennu ei argymhelliad a’i gyflwyno i’r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol.

Yr Ysgrifennydd Gwladol perthnasol fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ar gyfer pob Prosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol.

Mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol dri mis i benderfynu a yw am roi caniatâd ai peidio.

Cam olaf y broses yw’r cam Ar ôl gwneud penderfyniad.

Mae hwn yn rhoi cyfnod o chwe wythnos i’r ymgeisydd, unrhyw Barti â Buddiant neu unrhyw un arall gyflwyno her gyfreithiol yn erbyn penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol.

Mae mwy o wybodaeth i’w gweld ar ein gwefan infrastructure.planninginspectorate.gov.uk, gan gynnwys llawer o nodiadau cyngor defnyddiol.

Fel arall, gallwch gysylltu â gwasanaethau cwsmeriaid drwy ffonio 0303 444 5000 neu drwy anfon neges e-bost at [email protected].