Trawsgrifiad fideo: Gwasanaeth cyn-ymgeisio’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer ymgeiswyr

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi lansio ei phrosbectws ar gyfer Seilwaith Cenedlaethol

Mae trefn Seilwaith Cenedlaethol 2008 yn gymharol newydd, ond mae wedi cael ei hadolygu’n ddiweddar.

Yn gyffredinol, mae pob ymgeisydd a defnyddiwr sy’n defnyddio’r system yn ei chael yn ddefnyddiol iawn, ond un o’r meysydd roeddent yn teimlo y gellid ei wella oedd yr elfen cyn gwneud cais.

Mae’r cam cyn gwneud cais yn rhan bwysig iawn o’r broses.

Yn yr hanfod, os yw ymgeiswyr yn treulio amser yn gweithio ar yr ymgynghoriad a’r asesiad amgylcheddol yn ystod y cam hwnnw, gallant gael archwiliad a phenderfyniad strwythuredig iawn a chymharol gyflym.

Felly, bwriad y prosbectws yw helpu ymgeiswyr drwy hynny, a gall PINS gynnig dull strwythuredig.

Gallwn gynnig cyngor yn ymwneud â pholisi.

I’r rhai sy’n gymharol newydd i’r broses, gallwn roi cyngor ar sut mae’r system yn gweithio, yr hyn mae angen i chi ei wneud, ac mae hynny i gyd wedi’i seilio ar brofiad ein gweithwyr achos mwyaf profiadol a fu’n gweithio â’r system am hyd at bum mlynedd erbyn hyn.

Felly, mae’r prosbectws hwn wedi’i seilio ar bolisi a chyngor profedig, a chredwn y bydd yn ddefnyddiol iawn i ddatblygwyr ond hefyd i awdurdodau lleol, ymgyngoreion statudol ac unrhyw un sy’n cymryd rhan yn y broses am y tro cyntaf.

Un peth olaf y gallwn ei wneud yw bod yn hwylusydd ar gyfer trafodaethau â chyrff allweddol, fel awdurdodau lleol, ymgyngoreion statudol ac eraill lle bo hynny’n ddefnyddiol, ac mae hynny’n rhan o’n gwasanaeth hefyd.

Yn bwysicaf oll, mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim, felly os byddwch yn darllen y prosbectws, gallwch benderfynu a oes eisiau’r gwasanaeth arnoch neu beidio.

Nid yw’n orfodol, ond os hoffech fanteisio arno byddwn yn fwy na hapus ei drafod â chi a chytuno ar gynllun cyswllt, yn ôl yr angen, er mwyn i ni allu symud ymlaen.