Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Beth fydd yn digwydd nesaf

Cyflwynwyd Adroddiad Argymhelliad gan yr Awdurdod Archwilio i’r Ysgrifennydd Gwladol ar . Mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi gosod terfyn amser newydd ar gyfer y penderfyniad ar gyfer y cais hwn, sef .

Llinell amser (48 Eitemau)

notice icon

Rhoddodd yr Awdurdod Archwilio Adroddiad ar Argymhellion i’r Ysgrifennydd Gwladol ar 23 Gorffennaf 2019. Mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi gwahodd Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch, Cadw a Partïon sydd â Buddiant yn hyn o beth i gyflwyno sylwadau ar nifer o faterion sy’n dal heb eu datrys.

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw 31 Rhagfyr 2019. Gan hynny, sylwch fod dyddiad cau y prosiect hwn wedi’i ohirio tan 31 Mawrth 2020.

23/10/2019
milestone icon
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
23/07/2019
notice icon

Caeodd yr Archwiliad am 23.59 ar 23 Ebrill 2019.

Mae hysbysiad o gwblhau llythr Awdurdod Arholi wedi’i gyhoeddi ac mae’r Llyfrgell Arholi wedi’i diweddaru.

24/04/2019
milestone icon
Yr archwiliad yn dod i ben

23/04/2019
notice icon

Noder bod yr holl ddogfennau a dderbyniwyd ar gyfer terfyn amser 10 bellach wedi’u cyhoeddi ac mae Llyfrgell yr Archwiliad wedi’i ddiweddaru.

18/04/2019
notice icon

Mae fersiwn ddwyieithog Rheol 17 dyddiad 15 Ebrill wedi’i chyhoeddi.

17/04/2019
notice icon

Mae’r Awdurdod Arholi wedi gofyn am ragor o wybodaeth gan bartïon sydd â diddordeb – Sylwch y bydd fersiwn dwyieithog o’r llythyr hwn yn cael ei gyhoeddi cyn gynted ag y bo’n ymarferol

15/04/2019
notice icon

Cyhoeddwyd pob dogfen terfyn amser 9 ac mae Llyfrgell yr Archwiliad wedi’i diweddaru.

12/04/2019
notice icon

Noder, mae’r pwyntiau gweithredu a’r recordiadau sain o wrandawiadau mis Mawrth wedi’u cyhoeddi.

Mae cyflwyniadau o derfyn amser 7 hefyd wedi’u cyhoeddi a bydd y Llyfrgell Arholi’n cael ei diweddaru’n fuan.

20/03/2019
notice icon

Mae Pwyntiau Gweithredu Cymraeg o Wrandawiadau Mis Mawrth bellach wedi’u cyhoeddi ac maent ar gael yn ddwyieithog mewn un ddogfen.

18/03/2019
notice icon

Sylwer, mae’r Awdurdod Archwilio wedi cyhoeddi agendâu gwrandawiad diwygiedig ar gyfer dydd Llun 4 a dydd Iau 7 Mawrth.

Mae’r agenda ar gyfer gwrandawiad DCO ddydd Mercher 6 Mawrth bellach wedi’i gyhoeddi hefyd.

28/02/2019
notice icon

Cyhoeddwyd Penderfyniad Gweithdrefnol yr Awdurdod Arholi a chais am ragor o wybodaeth gan yr ymgeisydd mewn ymateb i geisiadau’r ymgeisydd i newid agweddau ar y datblygiad arfaethedig.

25/02/2019
notice icon
22/02/2019
notice icon

Mae’r Theithlen Archwiliad Safle â Chymorth a’r agendau ar gyfer y Gwrandawiadau Penodol ar 4 Mawrth 2019 a 7 Mawrth 2019 bellach wedi’u cyhoeddi

11/02/2019
notice icon

Bellach cyhoeddwyd y daith lawn ar gyfer yr Arolwg Safle â Chwmni.

08/02/2019
notice icon

Gweler y Cyflwyniad Ychwanegol a dderbynnir yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi.

07/02/2019
notice icon

Sylwer y cyhoeddwyd pwyntiau gweithredu o wrandawiadau mis Ionawr, cyflwyniadau terfyn amser 4 a’r llyfrgell archwiliad.

25/01/2019
notice icon

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi derbyn cyflwyniad ychwanegol o’r Ymgeisydd sy’n cadarnhau ei sefyllfa yn yr Archwiliad.

23/01/2019
notice icon

Cyhoeddwyd ymatebion terfyn amser 3 ac agendâu gwrandawiadau mis Ionawr 2019. Mae’r Llyfrgell Archwiliad wedi’i ddiweddaru.

20/12/2018
notice icon

I’w nodi yn dilyn Dyddiad Cau 2, doedd REP2-002, REP2-007, REP2-031 REP2-370, REP2-371, REP2-372 na REP2-373 wedi’u cynnwys yn y cyhoeddiadau gwreiddiol a disodlwyd REP2-025 gyda fersiwn wedi’i ddiweddaru ers ei gyhoeddiad gwreiddiol.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad wedi’i ddiweddaru ac mae’n cynnwys holl ddogfennau Dyddiad Cau 2.

14/12/2018
notice icon

Mae nodyn o’r Cyfarfod Rhagarweiniol, a gynhaliwyd ar 23 Hydref 2018 wedi’i gyhoeddi.

03/12/2018
notice icon

Sylwch chafodd rhai dogfennau eu hepgor o’r Llyfrgell Arholiad ar ôl cyhoeddi’r dogfennau dyddiad cau 1 mae’r rhain bellach wedi’u cyhoeddi ac maent ar gael.

28/11/2018
notice icon

Mae recordiadau sain wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer y Gwrandawiadau canlynol: Cyfarfod Rhagarweiniol, Gwrandawiad Mater Penodol & Gwrandawiad Llawr Agored

21/11/2018
notice icon

Mae llythyr Rheol 8 a Chwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Arholi wedi’u cyhoeddi.

07/11/2018
milestone icon Darllen y llythyr

Mae’r amserlen arholiadau (llythyr rheol 8 llythyr) wedi ei anfon at bartïon â buddiant

Penderfyniad gweithdrefnol yn dilyn y Cyfarfod Rhagarweiniol

06/11/2018
milestone icon
Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
23/10/2018
notice icon
15/10/2018
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

25/09/2018
notice icon

Mae’r ymgeisydd wedi anfon llythyr atom, yn esbonio bod rhai o’r hysbysiadau a anfonwyd ganddynt am y gyfle i wneud sylwadau perthnasol yn cael eu dychwelyd heb ei danysgrifio. Mae’r ymgeisydd wedi anfon hysbysiadau pellach i’r partïon hynny yn unig, ac mae wedi caniatáu mwy o amser iddynt gyflwyno eu sylwadau erbyn 18 Medi 2018. Os ydych chi wedi derbyn hysbysiad pellach ac yn dymuno gwneud sylwadau, cysylltwch â ni yn [email protected].

 

21/08/2018
milestone icon
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
21/08/2018
milestone icon
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
13/08/2018
milestone icon
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
06/07/2018
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

28/06/2018
milestone icon
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
28/06/2018
milestone icon
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
01/06/2018
notice icon

Mae digwyddiad allgymorth cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am y broses caniatâd datblygu yn cael ei gynnal yn Llangefni ar ddydd Mawrth 4 Hydref, 2016. Mae hwn yn ddigwyddiad ychwanegol a fydd yn cynnwys gwasanaeth cyfieithu ar y pryd na lwyddwyd i’w ddarparu yn flaenorol.

Cyfeiriwch at y poster os gwelwch yn dda.

20/09/2016
notice icon

Mae digwyddiad allgymorth cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am y broses caniatâd datblygu yn cael ei gynnal yn Llangefni ar ddydd Mawrth 6 Medi 2016. Cyfeiriwch at y poster digwyddiad cyhoeddus am fanylion pellach.

11/08/2016