Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Beth fydd yn digwydd nesaf

Cyflwynwyd Adroddiad Argymhelliad gan yr Awdurdod Archwilio i’r Ysgrifennydd Gwladol ar . Mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi gosod terfyn amser newydd ar gyfer y penderfyniad ar gyfer y cais hwn, sef .

Llinell amser (50 Eitemau)

notice icon

Mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi cael ymatebion i’w llythyr ymgynghori dyddiedig 23 Hydref 2019 ac mae wrthi’n adolygu’r ymatebion hyn. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd yn ei ymateb ei fod yn dal heb roi’r newyddion diweddaraf i’r Ysgrifennydd Gwladol ar nifer o faterion sydd heb eu datrys.

Tra bydd yr Ymgeisydd yn cwblhau’r diweddariadau hynny, mae’r Ysgrifennydd Gwladol yn gwahodd sylwadau gan yr Ymgeisydd a’r Partïon sydd â buddiant yn hyn ar yr ymatebion i’w hymgynghoriad. Gall yr Ysgrifennydd Gwladol benderfynu cyhoeddi ymgynghoriad pellach gyda’r partïon sydd â buddiant yn hyn os bydd angen hynny, ar ôl i’r holl wybodaeth gael ei chydgasglu.

24/01/2020
notice icon

Mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi derbyn ymatebion i’w llythyr ymgynghori, dyddiedig 23 Hydref 2019. Bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn adolygu pob ymateb cyn gynted â phosibl a gall benderfynu cyhoeddi ymgynghoriad pellach gyda phartïon â diddordeb os bydd angen. Os nad oes angen hyn, yna gwahoddir sylwadau gan bartïon â diddordeb erbyn y dyddiad cau ar 31 Rhagfyr 2019.

09/01/2020
notice icon

Rhoddodd yr Awdurdod Archwilio Adroddiad ar Argymhellion i’r Ysgrifennydd Gwladol ar 23 Gorffennaf 2019. Mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi gwahodd Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch, Cadw a Partïon sydd â Buddiant yn hyn o beth i gyflwyno sylwadau ar nifer o faterion sy’n dal heb eu datrys.

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw 31 Rhagfyr 2019. Gan hynny, sylwch fod dyddiad cau y prosiect hwn wedi’i ohirio tan 31 Mawrth 2020.

23/10/2019
milestone icon
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
23/07/2019
notice icon

Caeodd yr Archwiliad am 23.59 ar 23 Ebrill 2019.

Mae hysbysiad o gwblhau llythr Awdurdod Arholi wedi’i gyhoeddi ac mae’r Llyfrgell Arholi wedi’i diweddaru.

24/04/2019
milestone icon
Yr archwiliad yn dod i ben

23/04/2019
notice icon

Noder bod yr holl ddogfennau a dderbyniwyd ar gyfer terfyn amser 10 bellach wedi’u cyhoeddi ac mae Llyfrgell yr Archwiliad wedi’i ddiweddaru.

18/04/2019
notice icon

Mae fersiwn ddwyieithog Rheol 17 dyddiad 15 Ebrill wedi’i chyhoeddi.

17/04/2019
notice icon

Mae’r Awdurdod Arholi wedi gofyn am ragor o wybodaeth gan bartïon sydd â diddordeb – Sylwch y bydd fersiwn dwyieithog o’r llythyr hwn yn cael ei gyhoeddi cyn gynted ag y bo’n ymarferol

15/04/2019
notice icon

Cyhoeddwyd pob dogfen terfyn amser 9 ac mae Llyfrgell yr Archwiliad wedi’i diweddaru.

12/04/2019
notice icon

Noder, mae’r pwyntiau gweithredu a’r recordiadau sain o wrandawiadau mis Mawrth wedi’u cyhoeddi.

Mae cyflwyniadau o derfyn amser 7 hefyd wedi’u cyhoeddi a bydd y Llyfrgell Arholi’n cael ei diweddaru’n fuan.

20/03/2019
notice icon

Mae Pwyntiau Gweithredu Cymraeg o Wrandawiadau Mis Mawrth bellach wedi’u cyhoeddi ac maent ar gael yn ddwyieithog mewn un ddogfen.

18/03/2019
notice icon

Sylwer, mae’r Awdurdod Archwilio wedi cyhoeddi agendâu gwrandawiad diwygiedig ar gyfer dydd Llun 4 a dydd Iau 7 Mawrth.

Mae’r agenda ar gyfer gwrandawiad DCO ddydd Mercher 6 Mawrth bellach wedi’i gyhoeddi hefyd.

28/02/2019
notice icon

Cyhoeddwyd Penderfyniad Gweithdrefnol yr Awdurdod Arholi a chais am ragor o wybodaeth gan yr ymgeisydd mewn ymateb i geisiadau’r ymgeisydd i newid agweddau ar y datblygiad arfaethedig.

25/02/2019
notice icon
22/02/2019
notice icon

Mae’r Theithlen Archwiliad Safle â Chymorth a’r agendau ar gyfer y Gwrandawiadau Penodol ar 4 Mawrth 2019 a 7 Mawrth 2019 bellach wedi’u cyhoeddi

11/02/2019
notice icon

Bellach cyhoeddwyd y daith lawn ar gyfer yr Arolwg Safle â Chwmni.

08/02/2019
notice icon

Gweler y Cyflwyniad Ychwanegol a dderbynnir yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi.

07/02/2019
notice icon

Sylwer y cyhoeddwyd pwyntiau gweithredu o wrandawiadau mis Ionawr, cyflwyniadau terfyn amser 4 a’r llyfrgell archwiliad.

25/01/2019
notice icon

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi derbyn cyflwyniad ychwanegol o’r Ymgeisydd sy’n cadarnhau ei sefyllfa yn yr Archwiliad.

23/01/2019
notice icon

Cyhoeddwyd ymatebion terfyn amser 3 ac agendâu gwrandawiadau mis Ionawr 2019. Mae’r Llyfrgell Archwiliad wedi’i ddiweddaru.

20/12/2018
notice icon

I’w nodi yn dilyn Dyddiad Cau 2, doedd REP2-002, REP2-007, REP2-031 REP2-370, REP2-371, REP2-372 na REP2-373 wedi’u cynnwys yn y cyhoeddiadau gwreiddiol a disodlwyd REP2-025 gyda fersiwn wedi’i ddiweddaru ers ei gyhoeddiad gwreiddiol.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad wedi’i ddiweddaru ac mae’n cynnwys holl ddogfennau Dyddiad Cau 2.

14/12/2018
notice icon

Mae nodyn o’r Cyfarfod Rhagarweiniol, a gynhaliwyd ar 23 Hydref 2018 wedi’i gyhoeddi.

03/12/2018
notice icon

Sylwch chafodd rhai dogfennau eu hepgor o’r Llyfrgell Arholiad ar ôl cyhoeddi’r dogfennau dyddiad cau 1 mae’r rhain bellach wedi’u cyhoeddi ac maent ar gael.

28/11/2018
notice icon

Mae recordiadau sain wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer y Gwrandawiadau canlynol: Cyfarfod Rhagarweiniol, Gwrandawiad Mater Penodol & Gwrandawiad Llawr Agored

21/11/2018
notice icon

Mae llythyr Rheol 8 a Chwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Arholi wedi’u cyhoeddi.

07/11/2018
milestone icon Darllen y llythyr

Mae’r amserlen arholiadau (llythyr rheol 8 llythyr) wedi ei anfon at bartïon â buddiant

Penderfyniad gweithdrefnol yn dilyn y Cyfarfod Rhagarweiniol

06/11/2018
milestone icon
Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
23/10/2018
notice icon
15/10/2018
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

25/09/2018
notice icon

Mae’r ymgeisydd wedi anfon llythyr atom, yn esbonio bod rhai o’r hysbysiadau a anfonwyd ganddynt am y gyfle i wneud sylwadau perthnasol yn cael eu dychwelyd heb ei danysgrifio. Mae’r ymgeisydd wedi anfon hysbysiadau pellach i’r partïon hynny yn unig, ac mae wedi caniatáu mwy o amser iddynt gyflwyno eu sylwadau erbyn 18 Medi 2018. Os ydych chi wedi derbyn hysbysiad pellach ac yn dymuno gwneud sylwadau, cysylltwch â ni yn [email protected].

 

21/08/2018
milestone icon
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
21/08/2018
milestone icon
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
13/08/2018
milestone icon
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
06/07/2018
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

28/06/2018
milestone icon
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
28/06/2018
milestone icon
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
01/06/2018
notice icon

Mae digwyddiad allgymorth cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am y broses caniatâd datblygu yn cael ei gynnal yn Llangefni ar ddydd Mawrth 4 Hydref, 2016. Mae hwn yn ddigwyddiad ychwanegol a fydd yn cynnwys gwasanaeth cyfieithu ar y pryd na lwyddwyd i’w ddarparu yn flaenorol.

Cyfeiriwch at y poster os gwelwch yn dda.

20/09/2016
notice icon

Mae digwyddiad allgymorth cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am y broses caniatâd datblygu yn cael ei gynnal yn Llangefni ar ddydd Mawrth 6 Medi 2016. Cyfeiriwch at y poster digwyddiad cyhoeddus am fanylion pellach.

11/08/2016