Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Beth fydd yn digwydd nesaf

Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol ar 23/10/2018. Anfonwyd gwahoddiadau i’r cyfarfod hwn at Bartïon â Buddiant.

Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol yn gyhoeddus ac mae’n ymwneud â materion gweithdrefnol yn unig. Nid yw mynychu’r Cyfarfod Rhagarweiniol yn hanfodol. P’un ai y bydd Parti â Buddiant yn dewis mynychu’r Cyfarfod Rhagarweiniol ai peidio, byddant yn parhau i dderbyn manylion sut i gymryd rhan bellach yn yr Archwiliad.

Bydd y Penderfyniad Gweithdrefnol, sy’n gosod yr amserlen ar gyfer yr Archwiliad, gan gynnwys terfynau amser ar gyfer derbyn Sylwadau Ysgrifenedig manwl a sylwadau ar y Sylwadau Perthnasol a wneir gan Bartïon eraill â Buddiant, yn cael ei wneud ar ôl y Cyfarfod Rhagarweiniol a bydd yn cael ei gyhoeddi ar dudalen y prosiect hwn. Bydd hefyd ar gael ar gais oddi wrth ac oddi wrth ein llinell gymorth: 0303 444 5000.

Os ydych yn Barti â Buddiant, naill ai oherwydd rydych yn un o’r cyrff penodol a nodir yn a102 Deddf Cynllunio 2008 neu oherwydd eich bod wedi cyflwyno Sylw Perthnasol, byddwch yn derbyn hysbysiadau am yr Archwiliad a chopi o benderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol ar y cais wedi iddo gael ei wneud.

Os oes gennych fuddiant cyfreithiol mewn tir a effeithir gan Brosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol ac:

  • nid ydych wedi’ch nodi gan yr Ymgeisydd; ac
  • nid oeddech wedi cofrestru i ddod yn Barti â Buddiant;

gallwch o dan a102A Deddf Cynllunio 2008.

Llinell amser (11 Eitemau)

notice icon
15/10/2018
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

25/09/2018
notice icon

Mae’r ymgeisydd wedi anfon llythyr atom, yn esbonio bod rhai o’r hysbysiadau a anfonwyd ganddynt am y gyfle i wneud sylwadau perthnasol yn cael eu dychwelyd heb ei danysgrifio. Mae’r ymgeisydd wedi anfon hysbysiadau pellach i’r partïon hynny yn unig, ac mae wedi caniatáu mwy o amser iddynt gyflwyno eu sylwadau erbyn 18 Medi 2018. Os ydych chi wedi derbyn hysbysiad pellach ac yn dymuno gwneud sylwadau, cysylltwch â ni yn [email protected].

 

21/08/2018
milestone icon
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
21/08/2018
milestone icon
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
13/08/2018
milestone icon
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
06/07/2018
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

28/06/2018
milestone icon
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
28/06/2018
milestone icon
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
01/06/2018
notice icon

Mae digwyddiad allgymorth cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am y broses caniatâd datblygu yn cael ei gynnal yn Llangefni ar ddydd Mawrth 4 Hydref, 2016. Mae hwn yn ddigwyddiad ychwanegol a fydd yn cynnwys gwasanaeth cyfieithu ar y pryd na lwyddwyd i’w ddarparu yn flaenorol.

Cyfeiriwch at y poster os gwelwch yn dda.

20/09/2016
notice icon

Mae digwyddiad allgymorth cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am y broses caniatâd datblygu yn cael ei gynnal yn Llangefni ar ddydd Mawrth 6 Medi 2016. Cyfeiriwch at y poster digwyddiad cyhoeddus am fanylion pellach.

11/08/2016