Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gellir gweld dyddiadau ar gyfer yr Archwiliad ar dudalen Amserlen yr Archwiliad.

Cyflwynwyd hysbysiad o’r Penderfyniad Gweithdrefnol gan yr Awdurdod Archwilio i Bartïon â Buddiant yn y llythyr Rheol 8; mae’n cynnwys gwybodaeth am y ffordd y bydd yr Archwiliad yn cael ei gynnal ac Amserlen yr Archwiliad fel y mae wedi’i gosod allan ar hyn o bryd.

Gweler Amserlen yr Archwiliad am ragor o wybodaeth.

Os oes gennych fuddiant cyfreithiol mewn tir a effeithir gan Brosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol ac:

  • nid ydych wedi’ch nodi gan yr Ymgeisydd; ac
  • nid oeddech wedi cofrestru i ddod yn Barti â Buddiant;

gallwch o dan a102A Deddf Cynllunio 2008.

Llinell amser (32 Eitemau)

notice icon

Oherwydd problemau annisgwyl gydag uwchraddio technoleg, ni chyflwynwyd rhai negeseuon e-bost at gyfeiriadau post prosiect rhwng dydd Gwener 8 Chwefror 2019 a dydd Mawrth 12 Chwefror 2019 (14:00). Mae’r problemau hyn bellach wedi’u datrys. Lle na chyflwynwyd e-bost, efallai y bydd yr anfonwr wedi derbyn hysbysiad ‘annerbyniol’. Os ydych chi wedi anfon e-bost at y blwch post prosiect o fewn yr amseroedd a amlinellwyd uchod yna anfonwch eich e-bost cyn gynted ag y bo modd. Ymddiheuriadau cywir am unrhyw anghyfleustra a achosir.

12/02/2019
notice icon

Mae’r Theithlen Archwiliad Safle â Chymorth a’r agendau ar gyfer y Gwrandawiadau Penodol ar 4 Mawrth 2019 a 7 Mawrth 2019 bellach wedi’u cyhoeddi

11/02/2019
notice icon

Bellach cyhoeddwyd y daith lawn ar gyfer yr Arolwg Safle â Chwmni.

08/02/2019
notice icon

Gweler y Cyflwyniad Ychwanegol a dderbynnir yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi.

07/02/2019
notice icon

Sylwer y cyhoeddwyd pwyntiau gweithredu o wrandawiadau mis Ionawr, cyflwyniadau terfyn amser 4 a’r llyfrgell archwiliad.

25/01/2019
notice icon

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi derbyn cyflwyniad ychwanegol o’r Ymgeisydd sy’n cadarnhau ei sefyllfa yn yr Archwiliad.

23/01/2019
notice icon

Cyhoeddwyd ymatebion terfyn amser 3 ac agendâu gwrandawiadau mis Ionawr 2019. Mae’r Llyfrgell Archwiliad wedi’i ddiweddaru.

20/12/2018
notice icon

I’w nodi yn dilyn Dyddiad Cau 2, doedd REP2-002, REP2-007, REP2-031 REP2-370, REP2-371, REP2-372 na REP2-373 wedi’u cynnwys yn y cyhoeddiadau gwreiddiol a disodlwyd REP2-025 gyda fersiwn wedi’i ddiweddaru ers ei gyhoeddiad gwreiddiol.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad wedi’i ddiweddaru ac mae’n cynnwys holl ddogfennau Dyddiad Cau 2.

14/12/2018
notice icon

Mae nodyn o’r Cyfarfod Rhagarweiniol, a gynhaliwyd ar 23 Hydref 2018 wedi’i gyhoeddi.

03/12/2018
notice icon

Sylwch chafodd rhai dogfennau eu hepgor o’r Llyfrgell Arholiad ar ôl cyhoeddi’r dogfennau dyddiad cau 1 mae’r rhain bellach wedi’u cyhoeddi ac maent ar gael.

28/11/2018
notice icon

Mae recordiadau sain wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer y Gwrandawiadau canlynol: Cyfarfod Rhagarweiniol, Gwrandawiad Mater Penodol & Gwrandawiad Llawr Agored

21/11/2018
notice icon

Mae llythyr Rheol 8 a Chwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Arholi wedi’u cyhoeddi.

07/11/2018
milestone icon Darllen y llythyr

Mae’r amserlen arholiadau (llythyr rheol 8 llythyr) wedi ei anfon at bartïon â buddiant

Penderfyniad gweithdrefnol yn dilyn y Cyfarfod Rhagarweiniol

06/11/2018
milestone icon
Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
23/10/2018
notice icon
15/10/2018
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

25/09/2018
notice icon

Mae’r ymgeisydd wedi anfon llythyr atom, yn esbonio bod rhai o’r hysbysiadau a anfonwyd ganddynt am y gyfle i wneud sylwadau perthnasol yn cael eu dychwelyd heb ei danysgrifio. Mae’r ymgeisydd wedi anfon hysbysiadau pellach i’r partïon hynny yn unig, ac mae wedi caniatáu mwy o amser iddynt gyflwyno eu sylwadau erbyn 18 Medi 2018. Os ydych chi wedi derbyn hysbysiad pellach ac yn dymuno gwneud sylwadau, cysylltwch â ni yn [email protected].

 

21/08/2018
milestone icon
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
21/08/2018
milestone icon
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
13/08/2018
milestone icon
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
06/07/2018
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

28/06/2018
milestone icon
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
28/06/2018
milestone icon
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
01/06/2018
notice icon

Mae digwyddiad allgymorth cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am y broses caniatâd datblygu yn cael ei gynnal yn Llangefni ar ddydd Mawrth 4 Hydref, 2016. Mae hwn yn ddigwyddiad ychwanegol a fydd yn cynnwys gwasanaeth cyfieithu ar y pryd na lwyddwyd i’w ddarparu yn flaenorol.

Cyfeiriwch at y poster os gwelwch yn dda.

20/09/2016
notice icon

Mae digwyddiad allgymorth cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am y broses caniatâd datblygu yn cael ei gynnal yn Llangefni ar ddydd Mawrth 6 Medi 2016. Cyfeiriwch at y poster digwyddiad cyhoeddus am fanylion pellach.

11/08/2016