Wylfa Newydd Nuclear Power Station

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Wylfa Newydd Nuclear Power Station

Received 13 August 2018
From Cyngor Bro Llanfairpwll

Representation

Mae Cyngor Bro Llanfairpwll yn cynrychioli ardal sydd yn cael ei effeithio yn ddifrifol gan ddatblygiad Wylfa Newydd er nad yw hyn efallai wedi ei amlygu gan Horizon yn yr ymgynghoriad sydd eisioes wedi cymeryd lle.
Yn fras mae’r pryder yn cwmpasu:
• Methiant i dderbyn cyfrifoldeb am yr holl effeithiau cronnus a’i amlygu yn y ddogfen. Ymgais i osgoi ymateb ar y pwnc yn y ffurflen adborth
• Yr angen i ehangu’r ardal sydd wirioneddol am gael ei effeithio gan y cynllun
• Anghyfiawnder cymdeithasol o anwybyddu adborth a buddiannau poblogaeth Môn drwy barhau i gynllunio a chefnogi cynllun peilonau sy’n gorfodi trigolion difreintiedig Môn i sybsideiddio arbedion/elw i Horizon, y Grid a defnyddwyr trydan gweddill y DG
Fel cynrychiolwyr democrataidd o’r gymuned lleol mae gennym hefyd bryderon ar sut mae’r datblygiad fawr yma yn effeithio, a pha mesurau lliniaru sydd yn eu lle, ar:
• Wasanaethau cyhoeddus ar yr Ynys gan gynnwys ysgolion, iechyd ayyb
• Yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Gymreig sydd yn holl bwysig i drigolion ar hyd a lled yr Ynys
• Trafnidiaeth ar yr Ynys a dros y pontydd yn ystod y cyfnod adeiladu.
• Diwydiant twristiaeth sydd yn holl bwysig i economi yr Ynys
Hefyd rydym yn awyddys i sicrhau bod swyddi o safon yn cael eu cynnig i bobl lleol dros gyfnod adeiladu yn ogystal a’r tymor hir. Rydym angen sicrhau bod polisi hyfforddiant i brentisiaid a phobl ifanc yr Ynys yn rhan o’r strategaeth tymor hir y datblygwyr.