Wylfa Newydd Nuclear Power Station

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Wylfa Newydd Nuclear Power Station

Received 13 August 2018
From Cyngor Cymuned Mechell Community Council

Representation

Mae Ardal Ddatblygu Wylfa Newydd yn dod o fewn plwyfi Mechell a Llanbadrig. Mae adeiladau'r adweithydd a'r cymhorthion gwasanaethau cymorth yn bennaf yn Mechell ac mae'r campws arfaethedig dros dro 4,000 gwely ar gyfer gweithwyr yn gyfan gwbl o fewn Llanbadrig.

Rydym yn rhagweld cydweithio gyda Horizon Nuclear yn y Datganiad o Gytundeb Cyffredin os byddant yn rhoi gwybodaeth sylfaenol i ni sy'n ein galluogi i gyfrannu.

Rydym yn pryderu am yr effaith ar ein cymunedau o 4,000 o bobl yn byw ar y safle a chymaint â 9,000 yn gweithio ar y safle. Disgwyliwn ymgysylltu â Horizon wrth gytuno ar fesurau priodol i osgoi nifer fawr iawn o unigolion yn amharu ar yr holl agweddau cymdeithasol, diwylliannol a chorfforol ar ein cymunedau. Rhaid i'r egwyddor agosrwydd fod yn berthnasol i bennu cymesuredd y mesurau lliniaru sydd eu hangen i atal canlyniadau niweidiol posibl. Rydym hefyd am gael sicrwydd bod gwasanaethau brys ac iechyd yn cael digon o adnoddau ar gyfer galw cynyddol.

Mae Horizon wedi nodi yn Nogfen 6.10.2 ES Cyfrol J2 y bydd o leiaf 67 eiddo yn Nhregele a rhwng Tregele a Cemaes yn cael effeithiau mawr neu gymedrol o'r datblygiad; ac ar gyfer eiddo preswyl ac adeiladau eraill yn agos at dirgryniad Ardal Ddatblygu Wylfa Newydd yn ystod y gwaith adeiladu, gallai achosi aflonyddwch, teimladau o fraw ac, yn yr achosion mwyaf difrifol, achosi difrod i strwythurau; gallai lefelau s?n uchel yn ystod y gwaith adeiladu achosi aflonyddwch lle gallai'r effeithiau barhau am wyth mlynedd. Mae gwybodaeth leol am weithrediad Wylfa yn awgrymu y bydd rhai eiddo ym mhlwyf Mechell nad nodwyd gan Horizon hefyd yn cael eu heffeithio

Mae angen hysbysu'r Cyngor Cymuned yngl?n â hunaniaeth yr eiddo yr effeithir arnynt a sicrhau bod perchnogion eiddo yr effeithir arnynt yn cael gwybod am eu sefyllfa. Rydym yn pryderu bod Horizon yn cymryd camau digonol i liniaru'r effeithiau andwyol hyn neu'n darparu cefnogaeth briodol i unigolion a theuluoedd. Rydym o'r farn bod y Cynllun Cefnogi Cymdogaeth gwirfoddol a gyhoeddwyd yn gwbl annigonol.

Rydym yn rhannu pryderon cyffredin gydag aelodau eraill Partneriaeth Gogledd Ynys Môn ynghylch strategaethau Trafnidiaeth a Llety Horizon. Mae gennym bryderon penodol yngl?n â thraffig Wylfa gan ddefnyddio'r A5025 i'r Dwyrain o Dregele a defnyddio ffordd gul o Rhosgoch / Llanfechell / Tregele a Llanddeusant, Mynydd Mechell i Dregele.

Rydym hefyd yn bryderus i ddiogelu cyn belled ag y bo modd llwybrau troed cyhoeddus y gallai'r datblygiad effeithio arnynt ac aradaloedd o harddwch nodedig naturiol

Yn olaf, mae gennym ddiddordeb a phryder am y cynllun i storio deunydd ymbelydredd lefel uchel ar y safle am sawl degawd a'r effeithiau ar genedlaethau'r dyfodol.