Wylfa Newydd Nuclear Power Station

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Wylfa Newydd Nuclear Power Station

Received 08 August 2018
From Clybiau Ffermwyr Ifanc Ynys Mon

Representation

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad ieuenctid gweldig dwyieithog i bobl ifanc 10 -26 oed sydd yn gweithredu ledled y wlad.
Ar Ynys Môn mae 6 o glybiau ar draws yr ynys, sydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni addysgol, hyfforddiant a chymdeithasol, sy'n annog datblygiad personol, gweithgarwch cymunedol ac amgylcheddol a rhynweithiau cymdeithasol i dros 200 o aelodau.
Mae'r mudiad yn cael ei arwain gan y bobl ifanc i'r bobl ifanc yn gwbl wirfoddol.
Mi fydd datblygiad Wylfa Newydd ar Ynys Môn yn ddatblygiad cyffrous ond yn codi pryderon yng nghefn gwlad:
1. Iaith - pa effaith fydd 9,000 o weithwyr yn ei gael ar yr iaith Gymraeg a beth fydd Horizon yn ei gynnig i liniaru hyn?
2. Tir amaethyddol - a fydd ffermydd yn mynd yn llai a fydd yn cael effaith ar argaeledd gwaith amaethyddol i bobl ifanc, ac o ganlyniad mi fydd rhaid iddynt symud o'r ardal?
3. Gwaith - sut y bydd Horizon yn cefnogi ffermwyr i gadw gweithwyr ar eu ffermydd os bydd Horizon yn cynnig mwy o arian am waith tebyg er enghraifft gyrru tractor/JCB?
4. Gweithwyr - sut y bydd Horizon yn cadw Cymreictod yr ardal a sicrhau diogelwch ein cymunedau/diwylliant cefn gwlad?
5. Amgylchedd - mi fydd y datblygiad yma yn newid tirlun Ynys Môn am byth, sut y bydd Horizon yn sicrhau fod y tir yn cael ei warchod a bod unrhyw ddatblygiad dros dro yn mynd yn ôl i'w safon wreiddiol.
6. Ysgolion lleol - hefo 9,000 ychwanegol o weithwyr ar yr Ynys, faint o'r rhain fydd yn symud yma yn barhaol a pha effaith y bydd hyn yn ei gael ar ein hysgolion, ysbytai, doctoriaid, deintyddion a gwasanaethau cymdeithasol sydd yn barod yn plygu dan bwysa?
7. Dalar Hir - Sut y bydd y datblygiad parcio a theithio yn Dalar Hir yn effeithio Bodedern, Bryngwran, Caergeiliog, a Llanfihangel yn Nhowyn? Mae bysus ysgol yn teithio ar y ffordd ac mi fydd traffig ychwanegol ar y ffordd yn cael effaith ar hyn drwy achosi tagfeydd ac oedi hir. A fydd gyrwyr y bysus ysgol yn cael mwy o arian i yrru bysur Horizon o'r parcio a theithio? Sut y bydd y bysus yma yn cael eu rheoli ar y ffordd?
8. Sut y bydd traffig amaethyddol sydd yn gweithredu yn barod ac yn teithio yn gynnar y bore a hwyr y nos yn ymdopi hefo tagfeydd traffig ychwanegol ar y ffordd? Mae ffermwyr yn gweithio oriau 'off-peak'.
9. Mae'n bwysig fod Horizon yn ystyried materion amaethyddol/cefn gwlad wrth adeiladu/datblygu'r orsaf niwclear newydd.