Wylfa Newydd Nuclear Power Station

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Wylfa Newydd Nuclear Power Station

Received 01 August 2018
From Ysgol Uwchradd Bodedern

Representation

Pryder bod maes parcio i ddal dros 1,700 o gerbydau wedi cael ei gynllunio ar gyfer Dalar sydd nepell o bentref Bodedern. Ym mhentref Bodedern mae dwy ysgol - cynradd ac uwchradd. Lon gul sy'n mynd drwy'r pentref - lon sydd eisoes yn ofnadwy o brysur gyda thractorau a bysiau ysgol. Byddai cael 1,700 o geir yn ceisio cyrraedd y maes parcio swyddogol yn rhoi pwysau ychwanegol ar y pentref ac yn creu peryglon i blant, pobl ifanc a thrigolion y pentref heb son am niweidio'r amgylchedd. Os bydd trogylch ychwanegol yn cael ei adeiladu ar yr A55/ A5 mae am greu anghyfleuster mawr i drigolion lleol a'r gweithlu sydd eisiau teithio i'w gwaith yn y pentref.
Nodwyd mewn un adroddiad mai dim ond tua 220 o blant y disgwylir iddynt gyrraedd ysgolion yr Ynys yn sgil datblygiad Wylfa. Yn sgil y niferoedd sydd wedi cychwyn symud i'r ardal eisoes gellir herio'r nifer isel hwn. Mae angen ystyried o ddifri y pwysau ar wasanaethau cyhoeddus a'r bygythiad i'r iaith Gymraeg. Mae'r unedau iaith cynradd yn orlawn a nid oes uned iaith uwchradd - rhaid sicrhau un yn awr er mwyn ateb y gofyn.