Wylfa Newydd Nuclear Power Station

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Wylfa Newydd Nuclear Power Station

Received 26 July 2018
From Cyngor Gwynedd/ Gwynedd Council

Representation

1. Marchnad Dai
Mae rhagdybiaeth i safle’r campws liniaru’r effeithiau sylweddol ar y farchnad dai leol. Rhaid cael gwaith adeiladu fesul cam hyblyg, i ateb y galw neu ymateb i amrywiadau yng nghyfansoddiad y gweithlu. Mae angen mesurau monitro’r effeithiau ar Wynedd a gweithredu camau lliniaru.

Nid yw prisiau rhent presennol yn fforddiadwy i rai. Bydd cynnydd yn effeithio ar breswylwyr agored i niwed. Gallai poblogaeth wedi’i hadleoli waethygu problemau cymdeithasol. Nid yw’r Cyngor wedi cael trafodaethau penodol ar y Gronfa Dai.

2. Cludiant a Seilwaith Ffyrdd
Rhaid rheoli symudiadau cerbydau a gwneud trefniadau ar gyfer adegau pan fydd Pont Menai ar gau.

Mae parcio anghyfreithlon yn broblem ar briffyrdd y sir eisoes. Gall y sefyllfa waethygu pan fydd gwaith adeiladu ar ei anterth. Mae HNP yn cynnig un safle parcio a theithio. Ni fyddai’n lleihau symudiadau cerbydau nac yn lliniaru’r broblem parcio anghyfreithlon ar draws Gwynedd.

Gallai adeiladu campws y safle fesul cam liniaru rhai o’r effeithiau ar y farchnad dai a lleihau traffig. Mae’r Cynllun Fesul Cam(cyf.8.24) yn nodi y bydd y gwaith wedi’i gwblhau erbyn Blwyddyn 5 pan fydd tua 5,000 o weithwyr. Gall yr effeithiau ar y priffyrdd eisoes fod yn amlwg. Mae’r SLlG (WAS)(cyf.8.4) yn nodi y bydd gofyniad GCD(DCO) ar gyfer cyflenwi’r campws. Ni chyfeirir at hyn yng ngofynion DCO (WN17-25). Mae’r SRhG (WMS)(cyf.8.5) yn ymrwymo i sicrhau cyfradd ddeiliadaeth uchel ar y campws. Sut gellir gorfodi’r ymrwymiad hwn?

Mae angen ymrwymiadau i fonitro lle bydd gweithwyr yn byw a sut byddant teithio.

3. Iaith Gymraeg a Diwylliant
Mae mesurau sydd wedi’u cynnwys yn y AEIG(WLIA) (cyf.8.21) wedi’u lleihau, yn llai clir a phendant. Ymddengys bod hyn yn diystyru safbwyntiau rhanddeiliaid.

Mae angen ymrwymiad i fonitro a gweithredu mesurau yng Ngwynedd. Byddai cynnal adolygiad hanner-ffordd yn rhy hwyr i liniaru’r effeithiau fydd, o bosibl, eisoes yn digwydd.

4. Gwasanaethau Cyhoeddus a Nodweddion Cymdeithasol
Ni ddarparir llawer o wybodaeth yngl?n â sut bydd anghenion yn cael eu bodloni. Nodir AEI(HIA) (ref.8.19) bod darpariaeth gofal yn fater sy’n gofyn am gynllunio manwl. Er bod yr Asesiad yn cyfeirio at ddarparu cyfleusterau iechyd ar y safle, nid yw’r GCD(DCO) yn sicrhau eu darpariaeth.

5. Marchnad Lafur
Cefnogir defnyddio targedau cyflogaeth leol. Rhaid i bartïon gydweithio i sicrhau bod llafur lleol yn cael ei ddefnyddio i’r eithaf.

Dylid ymestyn a mwyhau gweithgareddau’r farchnad lafur leol cyn gynted â phosibl.
Dylid cynnal trafodaethau gyda’r ADN (NDA) a BAM Eryri (EZB) i ystyried sut gall y prosiect gyfrannu at weithlu niwclear ardal Meirionnydd.

6. Cadwyn Gyflenwi

Croesawir Siarter y Gadwyn Gyflenwi. Dymunir gweld mwy o weithgarwch i ddatblygu’r gadwyn gyflenwi ranbarthol. Mae angen targedau ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau lleol a Chymreig.

7. Economi Ehangach
Er y bydd effeithiau cadarnhaol, efallai na fydd rhai busnesau a sefydliadau lleol yn elwa. Mae’n bosibl y bydd effaith tymor hir ar y diwydiant twristiaeth.

Ymddengys bod HNP yn ymwybodol o’r effeithiau posibl ar dwristiaeth ond mae diffyg ystyriaeth o effeithiau anuniongyrchol ac eilaidd y datblygiad ar elfennau eraill o’r economi ehangach Gogledd-orllewin Cymru.

------------------------------------------------------------------------

1. The Housing Market

The site campus is proposed to mitigate significant effects upon the local housing market. Phasing must be flexible to meet demand or to respond to variations in the make-up of the workforce. Measures are required monitor effects upon Gwynedd and to implement mitigation.

Current rental prices are unaffordable to some. Increases will affect vulnerable residents. A displaced population could exacerbate social problems. The Council has had no specific discussion on the Housing Fund.

2. Transportation and Road Infrastructure
Vehicle movements must be managed and arrangements will be required when Menai Bridge is closed.

County highways currently suffer illegal parking. This situation may be exacerbated particularly at peak construction. HNP proposes one park and ride site. This would not reduce vehicle movements nor address illegal parking across Gwynedd.

Appropriate phasing of the site campus could address some effects upon the housing market and reduce traffic. The Phasing Plan (ref 8.24) provides for its completion by Year 5 when there will be approximately 5,000 workers. There may already be highway effects. The WAS (ref. 8.4) states that there will be a DCO requirement for campus delivery. There is no reference within DCO requirements (WN17-25). The WMS (ref. 8.5) provides a commitment to high levels of campus occupancy. How can this commitment be enforced?

Commitments are needed to monitor where workers are living and how they are travelling.

3. Welsh Language and Culture
Measures contained within the WLIA (Ref. 8.21) have been reduced and are now less clear and definitive. Horizon’s amendments appear to disregard the views of stakeholders.

A commitment to monitor and implement measures in Gwynedd is required. A potential mid-way review could too late to address effects already be occurring.

4. Public Services and Social Characteristics
The documents provides little information on how needs will be met. For example HIA (ref 8.19) states that care provision is a matter for detailed planning. Whilst the HIA refers to the provision of on-site health facilities there is an absence of a DCO requirement to secure delivery.

5. The Labour Market
The use of local employment targets are supported and all parties must work together to ensure that local labour is maximised.

Local labour market activities should be extended and escalated as soon as possible.
Discussions should be held with the NDA and the Snowdonia EZB to consider how the project could contribute to maintaining the nuclear workforce of the Meirionnydd area.

6. The Supply Chain
The Supply Chain Charter is welcome. The Council wishes to see additional activity to develop the regional supply chain. Targets for local and Welsh produce and services are required.

7. The Wider Economy
Whilst there will be positive effects, some local businesses and organisations may not benefit and there is the potential long-term effect on the tourism industry.

HNP is aware of potential effects upon tourism but there remains a lack of consideration of the indirect and secondary effects of the development on other elements of the wider economy of North West Wales.