Wylfa Newydd Nuclear Power Station

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Wylfa Newydd Nuclear Power Station

Received 16 July 2018
From Urdd Gobaith Cymru

Representation

Prif bwrpas Urdd Gobaith Cymru ydi hyrwyddo’r defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg a sicrhau dyfodol a pharhad i’r Gymraeg fel iaith fyw tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Fel mudiad rydym yn gweithio gyda chymunedau ym mhob rhan o Gymru gyda Swyddog yn gweithio ym mhob Rhanbarth. Mae gan yr Urdd ym Môn 3100 o Aelodau sydd yn mynd o’r oedran bl derbyn i 25 oed. Yn ogystal â hyn mae gennym ni dros 150 o wirfoddolwyr sydd yn rhoi eu hamser am ddim yn wythnosol ar gyfer dyfodol y Gymraeg.

Credwn ei fod yn hanfodol bod unrhyw berson sydd yn gwneud gwaith ar safle'r Wylfa newydd yn derbyn cwrs ymwybyddiaeth iaith fel rhan o'i anwytho, credwn y dylai hyn fod yn wir ar gyfer staff Horizon ac unrhyw gontractwyr / gweithwyr allanol.

Credwn yn gryf y dylai cyfleoedd gwaith fod ar gael ar gyfer trigolion lleol ac wrth leol rydym yn ei olygu Môn a Gwynedd yn unol â 'proximity principle' wrth gychwyn ar stepan drws y safle gan roi cyfleoedd i’r bobl fwyaf lleol yn gyntaf gan fanteisio ar y cynllun prentisiaethau / cwrs hyfforddi sydd eisoes wedi bodoli gyda Choleg Menai.

Credwn dylai unrhyw fewnfudwyr gael y cyfle i ddilyn cwrs yn Gymraeg fel rhan o'i swyddi. Dylai fod Wylfa Newydd fel cyflogwr cydwybodol fod yn cynnig yr hyfforddiant yma i'w staff ac yn eu hannog i'w wneud hynny.

Credwn ddylai wylfa newydd gefnogi'r Ysgolion lleol gan roi arian tuag at gynllun i agor a chefnogi canolfannau Iaith er mwyn roi'r gefnogaeth ar gyfer plant a phobl ifanc hwyrddyfodiad.

Credwn y bydd cynllun parcio Dalar Hir yn effeithio ar y drafnidiaeth i Fodedern, Swyddfa'r Rhanbarthol, gan effeithio ar ein Staff yn cyrraedd y safle gwaith.

I gloi'r peth pwysicaf i ni fel Mudiad ydi eich bod yn rhoi parch a chware teg i'r Gymraeg ac yn cefnogi Mudiadau fel yr Urdd sydd yn brwydro'n ddyddiol ar gyfer parhad a datblygiad ein hiaith ac ar gyfer cyrraedd nod Llywodraeth Cymru o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg a bod ein pobl ifanc yn cael y cyfle i aros ar yn eu cymunedau drwy ennill bywoliaeth yn lleol.

Mae croeso i chi ddod i ymweld â ni ar gyfer trafod unrhwy un o'r materion uchod a byddwn yn ymfalchïo yn y cyfle i wneud hynny.