Wylfa Newydd Nuclear Power Station

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Wylfa Newydd Nuclear Power Station

Received 13 July 2018
From Ysgol Uwchradd Bodedern on behalf of Cyngor Ysgol Uwchradd Bodedern

Representation

Mae Ysgol Uwchradd Bodedern yn ysgol uwchradd ddwyieithog gyda’r pwyslais ar y Gymraeg. Mae wedi ei lleoli ym mhentref Bodedern ac yn gwasanaethu ardal eang yng ngogledd orllewin Ynys Môn. Mae 648 o ddisgyblion 11 i 18 oed yn yr ysgol, gyda chysylltiad hanesyddol rhwng gorsaf b?er niwclear Wylfa a’r ysgol drwy deuluoedd disgyblion, cyn-ddisgyblion yn gweithio yn Wylfa ac fel “Ysgol Busnes” mewn partneriaeth â Horizon.
Yn dilyn y cynllun arfaethedig parthed adeiladu gorsaf b?er niwclear Wylfa newydd, mae’r cyngor ysgol, corff democrataidd sydd wedi ei ethol gan eu cyfoedion, gyda 4 pwynt hoffent godi gyda’r Arolygiaeth Gynllunio i ddistewi eu pryderon a chyfleu persbectif ieuenctid sy’n derbyn eu haddysg yng nghyffiniau’r atomfa arfaethedig. Hoffai’r cyngor ysgol ddiolch i’r Arolygiaeth am y cyfle i leisio eu barn ac edrychwn ymlaen am ymatebion i’n pryderon.
· Y Gymraeg a’i Diwydiant: Deallai’r cyngor ysgol y gallai ar ei uchafswm 9000 o weithwyr fod yn rhan o’r proses adeiladu, gyda diffiniad Horizon o leol fod tu fewn i awr a hanner o deithio i’r safle. Gallai isadeiledd trafnidiaeth leol alluogi gweithwyr o siroedd a chymunedau Saesneg eu naws gael eu hystyried yn lleol. Mae’r cyngor yn awyddus i wybod sut mae Horizon yn bwriadu gwarchod a datblygu'r Gymraeg yn ardaloedd gogleddol yr ynys yn ystod y cyfnod adeiladu. A fydd gan Horizon polisi dwyieithrwydd ar y safle, er enghraifft arwyddion a staff croesawu dwyieithog? Oes bwriad o godi ymwybyddiaeth gweithwyr y safle o ddiwylliant ac iaith leol, gyda nod o gydweithio gyda sefydliadau lleol i’r perwyl yma?
· Trafnidiaeth: Mae’r Ysgol wedi ei leoli ar gyrion Bodedern. Y brif ffordd i’r ysgol yw ar hyd y lon gefn sy’n cysylltu'r A55, A50255 a’r B5109. Yn barod mae pryderon am y traffig yn ystod adegau prysur o flaen yr ysgol, lle mae o ddeutu 90% o ddisgyblion yn cyrraedd yr ysgol ar fws. Gyda datblygiad maes parcio Talar Hir, pryderon y cyngor yw’r effaith ar swm y traffig, defnydd o’r lon gyswllt rhwng y tair ffordd uchod gan nifer i osgoi tagfeydd ac effaith llygredd aer. Yn ychwanegol deallwn fod y swm o drafnidiaeth am gynyddu’n sylweddol ar yr A50255, lle mae nifer o'n disgyblion yn byw.
· Cyfleusterau: Pryder y cyngor ysgol yw’r gallu i gyfleusterau sir ac yn arbennig cyfleusterau gogleddol yr Ynys eu rhannu rhwng y poblogaeth lleol a gweithwyr. Mae’r cyngor yn ymwybodol fod cynifer o’r cyfleusterau yn barod yn brin mewn rhai meysydd fel meddygfeydd. Cais y cyngor yw i'r awdurdod lleol a Horizon gyd weithio mewn partneriaeth i ddatblygu cyfleusterau safonol i drigolion a gweithwyr rannu er mwyn creu adnoddau i’r dyfodol.
· Datblygu Economaidd: Wrth ymchwilio i’r cynllun, deallai’r cyngor ysgol fod bwriad i letya y rhan fwyaf o’r gweithwyr ar y safle. Cred y cyngor fod cyfle i fedru rhannu cyfoeth yn cael ei fethu h.y. lle buasai gweithwyr yn medru prynu nwyddau gan fusnesi lleol, ac o ganlyniad yn gwella buddsoddiad i ddewis masnachol yr ardal, gyda’r awdurdod yn elwa drwy casgliadau trethi.