Glyn Rhonwy Pumped Storage

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Glyn Rhonwy Pumped Storage

Received 11 December 2015
From Cyngor Gwynedd Council

Representation

Trwy gofrestru diddordeb yn y cais hwn, dymuna Cyngor Gwynedd gael y cyfle i gyflwyno barn ar yr ystyriaethau perthnasol oddimewn y wybodaeth a gyflwynir yn y Datganiad Amgylcheddol gan gynnwys cymeryd rhan yn y trafodaethau a gynhelir ynglyn ag unrhyw amodau neu fesurau lliniaru perthnasol.

Cynhelir trafodaeth ynglyn a'r cais gan gabinet y Cyngor yn ystod mis Ionawr 2016, ag er na ellir rhagdybio beth fydd canlyniad y cyfarfod yma, ystyrir y bydd y canlynol yn debygol o fod yn berthnasol:
- cydymffurfiaeth gyda pholisiau cynllunio
- cyfnod adeiladu
- effaith gweledol/tirlun
- hawliau tramwy
- trafnidiaeth
- cyswllt grid
- ardrawiad cymdeithasol ag economaidd
- treftadaeth diwylliannol/hanesyddol
- swn a dirgryniad
- bioamrywiaeth
- hydroleg, hydroddaeareg, daeareg
- risg llifogydd
- llygredd
- effaith ar ardaloedd wedi eu gwrachod

Mae'n debygol y bydd y Cyngor yn cyflwyno barn gyffredinol am y bwriad gan ategu fod datblygiad ar gyfer bwriad i greu cynllun 49.9MW eisioes wedi ei ystyried a'i ganiatau o dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref gan Gyngor Gwynedd. Fe all ystyriaethau ychwanegol i'r uchod gael eu ategu o ganlyniad i gyfarfod y Cabinet ag yn ystod y cyfnod archwilio.

Mae Cyngor Gwynedd yn ystyried effaith y datblygiad arfaethedig ar sail y wybodaeth a gyflwynwyd ag fe gyhoeddir ganlyniadau'r ystyriaethau hyn yn yr Adroddiad Effaith Lleol (LIR) ag mewn unrhyw sylwadau a gyflwynir yn ystod y cyfnod archwilio.