Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Mae’r dudalen hon yn gosod allan yr amserlen ar gyfer archwilio’r cais. Mae’n cynnwys y terfynau amser ar gyfer gwneud cyflwyniadau i’r Arolygiaeth Gynllunio a dyddiadau digwyddiadau a gynhelir yn ystod yr Archwiliad. Yn ogystal, mae Amserlen yr Archwiliad wedi’i gosod allan yn yr atodiad i’r llythyr rheol 8 a anfonwyd at Bartïon â Buddiant ar ddechrau’r Archwiliad.

Dyddiad digwyddiadDisgrifiad
 Date Passed
24/10/2018
Gwrandawiad Mater Penodol ynglyn â’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Gwrandawiad Mater Penodol ynglŷn â’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu
 Date Passed
25/10/2018
Gwrandawiad Llawr Agored 1
Gwrandawiad Llawr Agored
 Date Passed
25/10/2018
Gwrandawiad Llawr Agored 2
Gwrandawiad Llawr Agored
 Date Passed
06/11/2018
Yr Awdurdod Archwilio’n cyhoeddi
• Amserlen yr Archwiliad
• Cwestiynau Ysgrifenedig
• Hysbysiad o unrhyw wrandawiadau ac Archwiliad Safle â Chwmni
 Date Passed
13/11/2018
Terfyn Amser 1
Y terfyn amser ar gyfer derbyn:
• Canllaw’r Ymgeisydd i’r Cais
• Gorchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) draft
diwygiedig yn dilyn y Gwrandawiad Mater Penodol
ynglŷn â’r DCO drafft
• Sylwadau ar Sylwadau Perthnasol
• Crynodebau o’r holl Sylwadau Perthnasol sydd dros 1,500 o eiriau
• Cyflwyno dogfennau ôl-wrandawiad, gan gynnwys
unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig o achos a wnaed
ar lafar
• Ymatebion i unrhyw wybodaeth bellach a geisiwyd
gan yr Awdurdod Archwilio
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
04/12/2018
Terfyn Amser 2
Y terfyn amser ar gyfer derbyn:
• Canllaw’r Ymgeisydd i’r Cais
• Datganiadau Tir Cyffredin a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
• Datganiad Cyffredinedd Datganiadau Tir Cyffredin
• Yr Atodlen Caffael Gorfodol
• Cyflwyno’r atodlen a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio mewn perthynas â buddiannau a Thir y Goron, gan gynnwys sut mae’r Ymgeisydd yn bwriadu cydymffurfio ag adran 135 Deddf Cynllunio 2008
• Cyflwyno’r atodlen a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio mewn perthynas â thir ymgymerwyr statudol a thir categori arbennig a diddymu hawliau a symud cyfarpar ymgymerwyr statudol ac ati, gan gynnwys sut mae’r Ymgeisydd yn bwriadu bodloni adrannau 127, 132 a 138 Deddf Cynllunio 2008
• Matricsau Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yr Ymgeisydd wedi’u diweddaru i lywio’r Adroddiad ar Oblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd (RIES)
• Atodlen Lliniaru (sy’n dwyn ynghyd yr holl fesurau lliniaru ymgorfforedig mewn un ddogfen)
• Adroddiadau ar yr Effaith Leol gan unrhyw awdurdodau lleol
• Sylwadau Ysgrifenedig
• Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
• Sylwadau ar y dogfennau cais wedi’u diweddaru a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd i ymateb i gyngor Adran 51
• Sylwadau ar y wybodaeth a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ar 17 Hydref 2018 mewn perthynas â’r Ceisiadau Blastio a’r Ceisiadau Newid Symudiadau Llongau Morol
• Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau ychwanegol a dderbyniwyd ar ôl diwedd y cyfnod Sylwadau Perthnasol
• Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn Gwrandawiad Llawr Agored
• Hysbysiad o ddymuniad i wneud sylwadau ar lafar ar y DCO drafft mewn unrhyw Wrandawiad Mater Penodol
• Hysbysiad o ddymuniad i wneud sylwadau ar lafar mewn Gwrandawiad Mater Penodol
• Hysbysiad o ddymuniad i fynychu Archwiliad Safle â Chwmni
• Cyflwyno lleoliadau / safleoedd awgrymedig i’r Panel eu cynnwys fel rhan o’i Archwiliadau Safle Di-gwmni ac ar gyfer yr Archwiliadau Safle â Chwmni, gan gynnwys y materion i’w harsylwi yno, gwybodaeth ynghylch p’un a ellir cael mynediad i’r safle ar dir cyhoeddus a’r rhesymau dros enwebu pob safle.
• Ymatebion i unrhyw wybodaeth arall a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
18/12/2018
Terfyn Amser 3
Terfyn amser i’r Awdurdod Archwilio dderbyn:
• Canllaw’r Ymgeisydd i’r Cais
• Atodlen Caffael Gorfodol wedi’i diweddaru
• Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau yn ymwneud â buddiannau a Thir y Goron a chydymffurfio ag adran 135 Deddf Cynllunio 2008 a gyflwynwyd erbyn Terfyn Amser 2
• Sylwadau ar unrhyw gyflwyniad yn ymwneud â thir ymgymerwyr statudol a thir categori arbennig a diddymu hawliau a symud cyfarpar ymgymerwyr statudol ac ati
• Ymatebion yr Ymgeisydd i sylwadau ar y wybodaeth a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ar y Ceisiadau Blastio a’r Ceisiadau Newid Symudiadau Llongau Morol
• Sylwadau ar yr Adroddiadau ar yr Effaith Leol
• Sylwadau ar yr Ymatebion Ysgrifenedig ac ymatebion i sylwadau ar y Sylwadau Perthnasol
• Sylwadau ar ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
• Cytundeb a106 ddraft
• Ymatebion i unrhyw wybodaeth arall a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
07/01/2019
Gwrandawiad Mater Penodol 1
Y Gwrandawiad Mater Penodol cyntaf ar Faterion Economaidd-Gymdeithasol (gan gynnwys llety; addysg; iechyd; iaith; cyfraith a threfn; adloniant a thwristiaeth)
 Date Passed
08/01/2019
Gwrandawiad Mater Penodol 2
Yr ail Wrandawiad Mater Penodol ar Faterion Economaidd-Gymdeithasol (gan gynnwys swyddi a sgiliau a’r gadwyn gyflenwi) a thraffig a thrafnidiaeth
 Date Passed
09/01/2019
Gwrandawiad Mater Penodol 3
Yr ail Wrandawiad Mater Penodol ar y DCO drafft, gan gynnwys y Cytundeb a106 drafft
 Date Passed
10/01/2019
Gwrandawiad Mater Penodol 4
Y Gwrandawiad Mater Penodol cyntaf ar Fioamrywiaeth (Ecoleg Ddaearol; Adar; Gwaith Morol ac effeithiau amgylcheddol; HRA)
 Date Passed
11/01/2019
Gwrandawiad Mater Penodol 5
Yr ail Wrandawiad Mater Penodol ar Fioamrywiaeth (Newid Arfordirol; Newid yn yr Hinsawdd; Effeithiau Trawsffiniol)
 Date Passed
17/01/2019
Terfyn Amser 4
• Canllaw’r Ymgeisydd i’r Cais
• Atodlen Caffael Gorfodol wedi’i diweddaru
• Unrhyw gadarnhad ysgrifenedig sy’n ofynnol gan y Goron mewn perthynas ag adran 135 Deddf Cynllunio 2008 sy’n darparu cadarnhad dogfennol nad oes unrhyw fuddiannau’n gysylltiedig a/neu fod Awdurdod y Goron yn cydsynio
• Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn Gwrandawiad Caffael Gorfodol
• Cyflwyniadau ôl-wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
• Sylwadau ar Geisiadau am Newid yn ymwneud â'r wybodaeth a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd erbyn Terfyn Amser 1 (13 Tachwedd 2018) mewn perthynas ag
Dydd Iau 17
Ionawr 2019
REP1-014; REP1-016; a REP1-017
• Ymatebion i unrhyw wybodaeth arall a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
 Date Passed
30/01/2019
Yr Awdurdod Archwilio yn cyhoeddi
• Cwestiynau Ysgrifenedig Ychwanegol yr Awdurdod Archwilio (os cânt eu cyflwyno)
 Date Passed
12/02/2019
Yr Awdurdod Archwilio yn cyflwyno
• Hysbysiad o unrhyw Wrandawiadau
 Date Passed
12/02/2019
Terfyn Amser 5
Terfyn amser ar gyfer derbyn:
• Canllaw’r Ymgeisydd i’r Cais
• DCO drafft diwygiedig yr Ymgeisydd
• Atodlen Caffael Gorfodol wedi’i diweddaru
• Atodlen Lliniaru wedi’i diweddaru (sy’n dwyn ynghyd yr holl fesurau lliniaru ymgorfforedig mewn un ddogfen)
• Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Ychwanegol yr Awdurdod Archwilio (os yw’n berthnasol)
• Ymatebion i unrhyw wybodaeth arall a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
13/02/2019
Archwiliad Safle â Chwmni
Archwiliad Safle â Chwmni
 Date Passed
14/02/2019
Archwiliad Safle â Chwmni 2
Archwiliad Safle â Chwmni
 Date Passed
19/02/2019
Terfyn Amser 6

• Canllaw’r Ymgeisydd i’r Cais
• Sylwadau ar ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Ychwanegol yr Awdurdod Archwilio (os yw’n berthnasol)
• Datganiadau Tir Cyffredin terfynol
• Datganiad Cyffredinedd Datganiadau Tir Cyffredin terfynol
• Cytundeb a106 wedi’i ddiweddaru
• Ymatebion i unrhyw wybodaeth arall a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
04/03/2019
Gwrandawiad Caffael Gorfodol
Gwrandawiad Penodol ar Ardal Ddatblygu Wylfa Newydd (WNDA)
 Date Passed
05/03/2019
Gwrandawiad Caffael Gorfodol
Gwrandawiad Caffael Gorfodol
 Date Passed
05/03/2019
Gwrandawiad Llawr Agored
Gwrandawiad Llawr Agored (Noswaith)
 Date Passed
06/03/2019
Gwrandawiad Mater Penodol
Gwrandawiad Penodol:
• ar y DCO drafft a Cytundeb Adran 106 drafft
 Date Passed
07/03/2019
Gwrandawiad Mater Penodol
Gwrandawiad Penodol ar Safle arfaethedig cyfleusterau ar gorsafoedd pŵer oddi ar y safle a safleoedd datblygu cysylltiedig eraill y tu allan I WNDA.

 Date Passed
08/03/2019
Gwrandawiad Mater Penodol
Gwrandawiad Penodol ar Fioamrwyiaeth (HRA, Ecoleg Daerol; Adar; Gwaith Morol ac effeithiau amgylcheddol; Newid Arfordirol)
 Date Passed
14/03/2019
Terfyn Amser 7
Terfyn amser ar gyfer derbyn:
• Canllaw’r Ymgeisydd i’r Cais
• Atodlen Lliniaru derfynol (sy’n dwyn ynghyd yr holl fesurau lliniaru ymgorfforedig mewn un ddogfen)
• Dogfennau ôl-wrandawiad, gan gynnwys unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig o achos a wnaed ar lafar
• Ymatebion i unrhyw wybodaeth arall a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
25/03/2019
Terfyn Amser 8
Terfyn amser ar gyfer derbyn:
• Canllaw’r Ymgeisydd i’r Cais
• Atodlen Caffael Gorfodol Derfynol
• Fersiwn derfynol wedi’i diweddaru o’r Llyfr Cyfeirio
• DCO drafft terfynol i’w gyflwyno gan yr Ymgeisydd ar y templed Offeryn Statudol (OS) gyda’r adroddiad dilysu
• Cytundeb a106 diweddorol
• Ymatebion i unrhyw wybodaeth arall a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
27/03/2019
Yr Awdurdod Archwilio yn cyhoeddi
• Yr Adroddiad ar Oblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd (RIES)
 Date Passed
03/04/2019
Dyddiad a gedwir i’r Awdurdod Archwilio gyflwyno
• Ceisiadau am unrhyw wybodaeth bellach o dan Reol 17 (os yw’n ofynnol)
 Date Passed
10/04/2019
Terfyn Amser 9
Terfyn amser ar gyfer derbyn:
• Canllaw’r Ymgeisydd i’r Cais
• Sylwadau ar y RIES
• Cytundebau s106 wedi'u llofnodi
• Ymatebion i unrhyw wybodaeth arall a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
17/04/2019
Terfyn Amser 10
Terfyn amser ar gyfer derbyn:
• Canllaw’r Ymgeisydd i’r Cais
• Sylwadau ar y RIES
• Ymatebion i unrhyw wybodaeth arall a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
23/04/2019
Mae gan yr Awdurdod Archwilio ddyletswydd i gwblhau archwilio’r cais erbyn diwedd y cyfnod o 6 mis sy’n dechrau ar y diwrnod ar ôl cau’r Cyfarfod Rhagarweiniol.
 Date Passed
23/04/2019
Archwiliad wedi cau